Påskeløb

Eleverne bevæger sig, lærer påskeord og træner tyske substantiver, verber og adjektiver med dette påskeløb.

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Eleven kan bruge ordbogen til at finde oplysninger om ordklasser

Eleven kan skrive enkle sætninger med påskeord.

Undervisningsaktivitet

Påskeæg

Undervisningsaktiviteten kræver, at eleverne har kendskab til ordklasserne substantiver, verber og adjektiver. Man kan med fordel indlede med at repetere disse tre ordklasser, og hvad der er karakteristisk for dem. Tag om muligt udgangspunkt i en enkel tekst om påske, fx fra kidsweb.de (se link under relaterede link:

http://www.kidsweb.de/ostern/osterreime.html

Eleverne skal herefter finde eksempler på de tre ordklasser i tre grupper, hvorefter I sammen gennemgår dem ved hjælp af ordbogen. Gennemgangen sigter mod at finde karakteristika for ordklasserne (substantivernes køn og tal, verbernes bøjning osv.).

Før selve løbet, skal læreren printe arkene med påskeæg med de forskellige ordklasser (ark 1-3) og klippe ordene ud og lægge dem rundt omkring på skolen. Dette er posterne. Alle ord er skrevet med stort, så eleverne kan altså ikke på den måde vide, hvad der er substantiver. Eleverne skal finde de forskellige ord, slå dem op og bestemme deres ordklasse og derpå skrive dem i det æg, som har den passende ordklasse. Husk at tegne posterne ind, så I er sikre på at få dem alle sammen med og vis evt. eleverne ruten på forhånd.

Eleverne deles så ind i grupper à 2-3 elever og får derefter udleveret ark 4 med de tre tomme påskeæg (et for hver ordklasse), som de skal fylde ud med ordene fra de forskellige poster. Eleverne skal have en ordbog med rundt, som de kan slå ordene op i efterhånden, som de finder posterne. De kan også benytte en elektronisk ordbog på deres smartphone, evt. suppleret med den gratis app ”Der, die, das” (se relaterede links). Når eleverne har fundet alle 27 ord og skrevet dem i ordklasserne, skal de skrive 10 sætninger om påske, hvor de skal bruge mindst tre ord fra hver ordklasse, de har fundet i løbet.

Udfordringsopgave: 

Lad eleverne skrive sætninger, hvor der indgår ord fra alle tre ordklasser (fra ark 1-3). 

Supplerende opgave:

Lad eleverne tage billeder af påskeord, de har lært (3-5 stk.) I karrusel går eleverne til hinanden og fortæller, hvad ordene hedder. 

I skal bruge smartphones og ordbøger. 

Hvad gør læreren?

Læreren præsenterer læringsmålene og forløbet.

På klassen repeteres de tre ordklasser: Hvad er karakteristisk for hhv. substantiver, verber og adjektiver på tysk?

Eleverne deles i 3 grupper, der skal finde 10-15 ord fra hver sin ordklasse. 

Slå derpå ordene op fælles i ordbogen fx via en online ordbog og smartboardet. Tal om, hvordan man finder det rigtige opslag, og hvad bogstaverne n, m og f efter substantiver betyder, samt hvordan man finder flertalsformen af et navneord. NB! En del elever tror, at <-s> betyder, der sættes s på ordet i flertal, selvom det er i genitiv. Gør opmærksom på det.

  • Der er "der", "die" eller "das" foran substantiver.
  • Verber bøjes i ental og flertal og har bøjningsendelser på.
  • Adjektiver lægger sig til substantiver - fx "schön", "groß" og "klein".

Inden løbet har læreren kopieret arkene (se relaterede filer), klippet påskeæg med ord fra de tre ordklasser ud og hængt dem op i et område på skolen (hvis udendørs – husk at laminere arkene).

Læreren deler eleverne i små grupper à 2-3 elever og viser evt. eleverne, hvor på skolen, de skal lede efter påskeæggene, samt hvor mange æg der er.

Læreren udstyrer eleverne med et print af ark 4, hvor de skal skrive ordene under den korrekte ordklasse. De skal også skrive korrekt bestemt artikel foran substantiverne.
Læreren minder eleverne om, at alle ord i æggene er skrevet med stort, ikke kun substantiverne.

Læreren samler klassen/holdet, og der er fælles gennemgang af placeringen af ordenen i ordklasser samt navneordenes køn (bestemt artikel).

Læreren kan evt. igangsætte udfordringsopgaven eller den supplerende opgave:

Udfordringsopgave: Lad eleverne skrive sætninger, hvor der indgår ord fra alle tre ordklasser fra de tre æg.

Supplerende opgave: Lad eleverne tage billeder af påskeord, de har lært (3-5 stk.) I karrusel går eleverne til hinanden og fortæller, hvad ordene hedder. 

 

Hvad gør eleverne?

Eleverne reflekterer over læringsmålene.

 

Eleverne finder 10-15 ord i hver deres gruppe.

 

Fælles opslag i ordbogen.

 

Eleverne er nu klar til løbet.

 

Eleverne noterer sig, hvor de skal lede efter æggene, og hvor mange de skal finde.

 

Eleverne er udstyret med ark 4, blyant samt ordbog eller smartphone med adgang til ordbog (app eller online) til ordopslag.

Når eleverne har fundet alle 27 ord, skriver de 10 enkle sætninger med 3 ord fra hver kategori. Fx Ich liebe ...... Ich mag ..... 

Eleverne byder ind med ordenes placering i opsamlingen. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan bruge ordbogen til at finde oplysninger om ordklasser 

Tegn på læring

Eleven skriver nogle substantiver med stort

Eleven skriver nogle substantiver med stort og bøjer nogle verber

Eleven skriver substantiver med stort, bøjer verber og identificerer adjektiver

Omsatte læringsmål

Eleverne kan skrive enkle sætninger med påskeord

Tegn på læring

Eleven skriver nogle få sætninger med enkelte påskeord.

Eleven skriver 5-10 sætninger med nogle påskeord

Eleven skriver 10 sætninger om påske

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Skrivning (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan skrive enkle sætninger (vejledende mål)
Eleven har viden om brug af opslagsteknologier (vejledende mål)

Relaterede filer

Ark 1 med påskeord - substantiver
Ark 2 med verber - alle ord er skrevet med stort for at udfordre eleverne.
Ark 3 med adjektiver - alle ord er skrevet med stort for at udfordre eleverne.
Ark 4 - med 3 tomme påskeæg, der skal udfyldes med ordene fra de andre ark - placeret efter ordklasse. Alle ark er lavet af Hanne Märcher.

Relaterede links