Pædagogisk it

Viden og forskning om pædagogisk it i undervisningen.

Pædagogik og didaktik

It-understøttet inklusion

Viden Om it-understøttet inklusion

Digitale teknologier kan understøtte inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsproblemer. Læs om viden og forskning om it-understøttet inklusion, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.
It

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen

Denne evaluering af indsatsen for at styrke it i folkeskolen viser, at over 80 procent af lærerne anvender it som en aktiv del af undervisningen. Evalueringen peger også på, at digitale ressourcer fungerer godt i kombination med analoge materialer såsom papirbøger.
Data set på tablet

Elevers læring og progression

Denne rapport, udarbejdet af VIVE, tager udgangspunkt i et udviklingsprojekt om visualisering af data om elevers læring og progression.
Leder planlægger

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel

I denne rapport af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) bringes viden om erfaringer fra samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel. I undersøgelsen går EVA tæt på organiseringen og på, hvad der kendetegner den konkrete praksis i forbindelse med samarbejdet. Undersøgelsen belyser de udfordringer, som forvaltning og skoleledelse oplever, og kommer med konkrete bud på, hvordan de kan håndtere disse udfordringer.
Elever

Brug af it i den første læse- og staveundervisning

Brug af it i den første læse- og staveundervisning har hverken positiv eller negativ effekt på elevernes læse-, stave- og sprogfærdigheder, men styrker elevernes motivation for at læse og skrive.
Projekt It og ordblindhed

Projekt It og Ordblindhed

Denne undersøgelse, foretaget af DPU, Aarhus Universitet, omhandler en langtidsundersøgelse om brug af kompenserende it blandt ordblinde elever.
Data

Skolers erfaringer med at anvende data

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har i denne evalueringsopsamling undersøgt, hvordan skoler anvender data som led i arbejdet med at følge elevernes læring og progression samt kvalificere undervisningen.
Digitale læringsplatforme

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Viden og forskning om implementering og anvendelse af digitale læringsplatforme på 15 danske folkeskoler. Projektets medarbejdere har sammen med det pædagogiske personale udviklet meningsfulde tilgange til arbejdet med læringsplatforme.
ididakt

It-baseret inklusion

It i folkeskolen kan fremme inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Erfaringerne fra satspuljeprojektet viser, at det er muligt at fremme inklusion af folkeskoleelever med udviklings- og opmærksomheds-forstyrrelser ved brug af inkluderende it-baserede læringsformer.
elever omkring it

De fem demonstrationsskoleforsøg

Elever, der ofte anvender it i deres undervisning, udvikler i højere grad evnen til at samarbejde, forholde sig kritisk til information og omsætte nye idéer til innovative løsninger. Det viser resultaterne fra det hidtil største forskningsprojekt om brug af it i grundskolen.
Elever arbejder med computer og tablets

Anvendelse af digitale lærermidler - effektmåling

Effektmålingen er foretaget ud fra to overordnede spor, der er ved at bruge digitale læremidler i undervisningen. Dels et spor vedrørende de faglige og pædagogiske effekter. Dels et spor vedrørende de tidsmæssige effekter. De to spor i evalueringen er løbende blevet kombineret med henblik på at identificere karakteristika ved digitale læremidler, der skaber bedre undervisning samt løfter elevernes faglige niveau og samtidig frigør tid.
Digital Læsning
© Nationalt Videncenter for Læsning

Elevers digitale læsning

Her kan du finde inspiration til, hvordan du inddrager digitale enheder i undervisningen og til arbejdet med elevernes digitale læsning i grundskolen.

Del af pakke