Pædagogisk læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er rammen for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbuddet. Læringsmiljøet består af en række elementer, som det pædagogiske personale og ledelsen løbende kan arbejde med at styrke.
Læringsmiljø
© Kaboompics/Pexels

Det pædagogiske læringsmiljø

Det pædagogiske læringsmiljø er et miljø, hvor der med afsæt i det pædagogiske grundlag arbejdes bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud bygger på et samspil mellem strukturelle parametre som fx:

  • personalets uddannelse og kompetencer
  • børnegruppernes størrelse
  • fysiske rammer
  • normering
  • digitale redskaber
  • den æstetiske udformning

og en række proceselementer som fx:

  • det empatiske samspil med de andre børn og det pædagogiske personale
  • udfordrende dialoger og situationer
  • forældresamarbejdet
  • hverdagens rytme

Den pædagogiske læreplan skal understøtte og tydeliggøre samspillet mellem disse forhold.

Rammesætning, organisering og tilrettelægning

Det er en forudsætning for etableringen af et pædagogisk læringsmiljø, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende har blik for, hvordan praksis rammesættes, organiseres og tilrettelægges.

Personalet skal gøre sig pædagogisk-didaktiske overvejelser omkring et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Rammer og vilkår for daginstitutioner og dagpleje er forskellige. Bl.a. er der forskel på de fysiske rammer, idet dagpleje foregår i dagplejerens private hjem eller i lokaler i børnenes hjemlige miljø.

Dagtilbuddet kan i den pædagogiske læreplan beskrive, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan fremme et bedre børnemiljø. Fx ved at opdele børnegruppen i mindre grupper, aktivt anvende legeplads, gangarealer el.lign. i hverdagen med henblik på at reducere støjniveauet i dagtilbuddet og dermed styrke læring og trivsel hos børnene.

Ministeriets udgivelser

Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Organisering af et godt læringsmiljø
© Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.

Inspiration

Film

Læringsmiljøer

Det centrale i det pædagogiske læringsmiljø er børnenes deltagelsesmuligheder og samspillet med de andre børn og det pædagogiske personale. Det kan I se og høre mere om i denne film.
Det nære i det store
© Dansk Center for Undervisningsmiljø

Det nære i det store

Hvordan fastholder vi nærhed, tryghed og trivsel for børn i storinstitutioner? I dette inspirationsmateriale kan I finde eksempler fra praksis på, hvordan I kan skabe trygge miljøer, nærvær og gode relationer.

Viden og forskning

Måleredskaber i dagtilbud - Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Måling af læringsmiljøkvalitet

Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud – Håndbog i vurdering og udvælgelse af måleredskaber" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når bl.a. redskaber til måling af læringsmiljøkvalitet skal vurderes og udvælges.
Venskabstema
© Dansk Center for Undervisningsmiljø

Bedre børnemiljø

Bedre børnemiljø er en værktøjskasse med enkle, konkrete, gennemprøvede værktøjer, som kan inspirere til arbejdet med at sikre trygge og udviklende børnemiljøer i dagtilbud.

Emneord