Planter skal have lys

Eleverne undersøger planters vækstvilkår med og uden lys.
Tegning af sol og plante

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

Denne aktivitet egner sig til et undervisningsforløb om fx vandets kredsløb? Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at foreslå og opstille egnede forsøg til at påvise forhold ved planternes livsbetingelser. Under udførelse af disse forsøg er det bl.a. væsentligt, at eleverne lærer det grundlæggende i, at man kun må ændre på en variabel af gangen. I forløbet skal eleverne specifikt undersøge fotosyntesen, og det at planterne får deres energi fra solen.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan selvstændigt designe en undersøgelse til påvisning af planters udskillelse af O2
  • Eleverne kan forklare fotosyntesen vha. relevante fagbegreber (oxygen, CO2, H2O, ...)

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal i denne aktivitet selvstændigt i grupper designe en undersøgelse, som viser, hvordan planter udskiller O2 under fotosyntesen og optager CO2, og at denne proces kun foregår, når der er lys/sollys tilstede. Aktiviteten bør ikke stå alene, men anvendes i et forløb hvor planters levevilkår indgår. Det kunne fx være et fællesfagligt forløb omhandlende Jordens atmosfære, og hvor oxygen stammer fra et forløb omkring vandmiljø og planternes betydning for oxygen i vandet. Eleverne behøver ikke at have arbejdet med fotosyntesen før, da de igennem aktiviteten får en forståelse af planternes optagelse og afgivelse af CO2 og O2 og derigennem bliver ledt hen til fotosyntesen under vejledning fra læreren.

Til aktiviteten vil det være væsentligt, at eleverne har mulighed for at anvende fx vandpest til undersøgelserne. Samtidig vil eleverne få brug for reagensglas og dataopsamlingsudstyr (O2 og CO2 måler) eller/og indikatorer. 

Hvad gør læreren?

Læreren præsenterer aktiviteten og læringsmål for eleverne og fortæller, at de skal designe en undersøgelse, som viser noget om planters vækstbetingelser. Læreren opfordrer eleverne til at komme med forslag til, hvilke vækstbetingelser planter har. Disse bliver skrevet på tavlen. Læreren retter ikke på elevernes forslag, men kommer med modspørgsmål i form af åbne spørgsmål, som fx: ”kan planter ikke gro uden jord? Hvad med karse?”, ”kan planter ikke gro uden lys?”

Disse spørgsmål og svar fører til, at eleverne på den baggrund opstiller hypoteser til deres undersøgelser. Hvis klassen ikke før har arbejdet med hypoteser, fortæller læreren om arbejdet med hypoteser og hypotesedannelse. 

Hvad gør eleverne

Eleverne kommer med forslag til hvilke vækstbetingelser planter har. Fx vand, jord, lys, varme, næring m.m.

Hvad gør læreren?

Læreren vælger med udgangspunkt i læringsmålene, at eleverne skal undersøge, hvad det er der sker, når planterne får lys. De andre undersøgelser kan evt. gemmes til senere brug.

Læreren inddeler eleverne i grupper, som skal komme med forslag til undersøgelser af, hvad der sker, når planter får lys. Undervejs i arbejdet fortæller grupperne resten af klassen, hvilke overvejelser og hypoteser de har (efter ca. 5-10 minutters arbejde). På den måde kan andre grupper også få ideer til, hvordan en undersøgelse kan sættes op.

Læreren stiller opklarende spørgsmål undervejs i elevernes arbejde, men lader eleverne selv opdage, hvis deres undersøgelser/hypoteser ikke holder.

Hvad gør eleverne

Eleverne opstiller hypoteser bl.a. på baggrund af lærerens spørgsmål og egne ideer. Herefter kommer eleverne med forslag til, hvordan de kan undersøge deres hypoteser om, hvad der sker, når planterne får lys. Eleverne finpudser deres undersøgelser og skriver og tegner, hvordan de har tænkt sig at gøre.

Hvad gør læreren?

Læreren er behjælpelig med materialer og vejleder eleverne.

Hvad gør eleverne

Eleverne gennemfører deres undersøgelser.

Hvad gør læreren?

Læreren samler op på elevernes konklusioner og afslutter i dialog med eleverne at formulere fotosyntese ligningen.

Hvad gør eleverne

Eleverne konkluderer på deres resultater. Hvordan gik det i forhold til deres hypotese? Hvad kunne evt. ændres? Hvad har undersøgelsen vist?

Konklusionerne deles med resten af klassen.

Hvad gør læreren?

Læreren vejleder eleverne med visualiseringen af deres læring.

Hvad gør eleverne

Eleverne viser hvad de har lært om planters ”optagelse” af lys visuelt. Dette kan gøres ved at de fx laver en lille video, laver en lille tegneserie på Toondoo (se link) eller laver en stopmotion.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan selvstændigt designe en undersøgelse til påvisning af planters optagelse af CO2 og udskillelse af O2

Tegn på læring

  1. Eleven kommer med forslag til undersøgelse af, hvad der sker når planter ”optager” lys
  2. Eleven gennemfører selvstændigt undersøgelser af planters ”optagelse” af lys
  3. Eleven forklarer, ud fra undersøgelsen, hvad der sker når planter ”optager” lys

Omsatte læringsmål

Eleverne kan forklare fotosyntesen vha. relevante fagbegreber (oxygen, CO2, H2O, ...)

Tegn på læring

  1. Eleven beskriver dele af fotosyntesen
  2. Eleven anvender de relevante fagudtryk under undersøgelserne
  3. Eleven forklarer fotosyntesens elementer under anvendelse af relevante fagbegreber

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

I denne aktivitet kan eleverne visualisere deres læring gennem fx Toondoo tegneserie, stop motion eller videofilm.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
Økosystemer (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)
Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)

Relaterede links

Netbaseret program til fremstilling af bl.a. tegneserier.