Problemformuleringer til SRP i tysk

Find inspiration til problemformuleringer til studieretningsopgaven her.

Herunder finder du forslag til problemformuleringer, der kan bruges i studieretningsopgaver med tysk som det ene fag.

Tysk og engelsk

Integration (tysk/engelsk)

Redegør kort for begrebet integration med fokus på kønsroller.

Analysér og fortolk herefter dramaet ”Gegen die Wand” af Fatih Akin og filmen ”Bend it like Beckham” med fokus på de kulturelle konflikter mellem traditioner i familien og normer i det omgivende samfund.

Diskutér i forlængelse heraf, hvilke faktorer der spiller en rolle i forbindelse med en vellykket integration i et vestligt samfund. Inddrag herunder det vedlagte bilag.

Integration (tysk/engelsk)

Der ønskes en analyse og fortolkning af dramaet ”Gegen die Wand” af Fatih Akin og romanen ”Brick Lane” af Monika Ali med fokus på de kvindelige hovedpersoners splittelse mellem det traditionelle og normerne i det samfund, de lever i.

Vurder hvilke forhold der betinger deres udvikling og i hvilket omfang det lykkes de kvindelige hovedpersoner at tilpasse sig.

Den moderne storby (tysk/engelsk)

Redegør kort for det litterære begreb postmodernisme og inddrag herunder emnet identitet.

Analysér og fortolk derefter Paul Austers ”City of Glass”, novellerne ”Sommerhaus, später” og ”Hunter - Tompson – Musik” fra Judith Hermans ”Sommerhaus, später” med særligt fokus på centrale personers søgen efter identitet i de i teksterne skildrede storbyer.

Diskutér afslutningsvis, hvorledes det postmoderne og livet i storbyerne påvirker identitetsdannelsen.

Tysk og samfundsfag/historie

Identitet i det senmoderne samfund (tysk/samfundsfag)

På baggrund af en kort redegørelse for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund, som det kommer til udtryk hos Anthony Giddens og Thomas Ziehe, ønskes en analyse og fortolkning af udvalgte historier i Daniel Kehlmanns ”Ruhm” med særligt fokus på personernes relationer og nærvær. Diskutér hvilken af førnævnte teorier der bedst bekræfter individets identitetsdannelse og relationerne mellem personerne i ”Ruhm”.

Mellemkrigstiden (tysk/historie)

Redegør kort for de politiske, religiøse og racemæssige forhold i Tyskland  i 1930'erne.

Lav herefter en sammenlignende analyse og fortolkning af Bertolt Brechts ”Jüdische Frau”og ”Der Entlassene” med særligt fokus på den fascistiske påvirkning af individ og samfund.

Vurdér til sidst, om Bertolt Brecht var en typisk flygtningerepræsentant eller snarere bekvemmelighedsflygtning.

Tysk og mediefag

Yasemin Samdereli: Almanya – Wilkommen in Deutschland (tysk/mediefag)

Hvilken betydning spiller genrevalget i filmen ”Almanya – Willkommen in Deutschland fra 2011 af Yasemin Samdereli?

Med udgangspunkt i en kort redegørelse for komediegenren ønskes en analyse af filmiske virkemidler og dramaturgi i Yasemin Samderelis ”Almanya – Willkommen in Deutschland” med hovedvægt på genreanalyse samt en karakteristik af filmens vigtigste personer og centrale temaer. I analysen skal originalmanuskriptet til filmen inddrages samt den vedlagte artikel ”Ich bin keine Ausnahmetürkin”.

Desuden ønskes en diskussion af fordele og ulemper ved genren i relation til filmens overordnede temaer.

Rote Armee Fraktion (tysk/mediefag)

Med udgangspunkt i en redegørelse for Rote Armee Fraktions mål og metoder ønskes en analyse af filmiske virkemidler og dramaturgi i Uli Edels ”Der Baader Meinhof-Komplex” fra 2008 med vægt på en karakteristik af de vigtigste personer samt en analyse af filmens genre.

I analysen skal filmens manuskript inddrages. Med afsæt i redegørelse og analyse samt den vedlagte artikel ”Buback-Sohn sieht im RAFDrama einen Täter-Film” ønskes en vurdering af filmens modtagelse i tysk sammenhæng med særlig henblik på den offentlige bearbejdning af den yderste venstrefløjs fortid.

Tysk og naturvidenskabelige fag

Albert Eistein - fysiker og samfundsborger (tysk/fysik)

Der ønskes en analyse af udvalgte breve efter eget ønske fra perioden, hvor Einstein forlader Tyskland i foråret 1933.

Efter en redegørelse for de historisk-politiske forhold i Tyskland i 1933 ønskes en grundig analyse af breve og andre relevante dokumenter fra tiden omring Einsteins eksil i foråret 1933.  Analysen skal munde ud i en sammenfattende fortolkning af Einsteins holdning til Tyskland som krigsførende magt.

Formlen E = m*c2 ønskes belyst med udvalgte regneeksempler i perioden, fra den dukker op, til den anvendes ved forudsigelsen af en mulig atombombe.  Formlen ønskes ikke udledt.

Der ønskes en diskussion og en vurdering af etiske og moralske overvejelser vedrørende Einsteins virke for at udvikle en atombombe. Du skal bl.a. inddrage udvalgte dele af Einsteins breve til præsident Roosevelt (1939) og Dürrenmatts teaterstykke ”Die Physiker”(1962).

"Die Vermessung der Welt" (tysk/matematik)

Gauss’ krumning og fremstillingen af Gauss’ virkelighedsopfattelse i Daniel Kehlmanns ”Die Vermessung der Welt”.

Redegør for begreberne som ”glat”, ”regulære”, ”parametriseret ved kurvelængde” og ”krumning” af kurver i to og tre dimensioner. Formlerne for udregning af krumningen af både plan- og rumkurver skal bevises.

Perspektivér til Gauss’ arbejde med krumning af flader.

Giv en analyse og fortolkning af Daniel Kehlmanns roman ”Die Vermessung der Welt med særligt henblik på hovedpersonernes virkelighedsopfattelse.

Diskuter Daniel Kehlmanns fiktionalisering af Gauss anno 2005. Hvorfor vælger Kehlmann at fremstille Gauss – og med hvilken effekt?

Kreditering

Mette Hermann, Helle Egendal, Ruth S. Rosenberg, Kate Fuchs og Bente Hansen

Læs også...

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
COLOURBOX851884 (1).jpg

Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler