Produktudvikling og formgivning – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål og læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i faget produktudvikling og formgivning udvikle kompetencer inden for produktfremstilling og designprocesser ud fra hensyn til om miljø, sikkerhed og bæredygtighed.

Stk. 2. Eleverne skal arbejde med praksisnære metoder, materialer og værktøjer inden for fagområdet. Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen for at eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion.

Stk. 3. Eleverne skal opnå forståelse for de grundlæggende mekanismer inden for produktudvikling og formgivningsprocesser og kunne tage stilling til fremtidige karrieremuligheder inden for området.

Stk. 4. Faget skal bidrage til, at eleverne bliver fagligt kvalificerede og afklarede og motiverede til at vælge ungdomsuddannelse. Faget understøtter derved skolens generelle arbejde med udvikling af elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så de forbliver eller bliver uddannelsesparate.

Introduktion

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Faget produktudvikling og formgivning er et valgfag i 10. klasse. Faget kan også tilbydes som 1-årigt kommunalt valgfag i 7.-9. klasse. Såfremt faget læses som valgfag i 9. klasse, skal faget indgå i den obligatoriske projektopgave.

 

Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende valgfag i 10. klasse: Idræt, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, naturfag, metal/motorværksted, byggeværksted, teknologiværksted, serviceværksted, produktudvikling og formgivning, iværksætter, sundhed og sociale forhold, teknologi og kommunikation.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre undervisningsaktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes mål og læseplaner for denne undervisning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde de to nye valgfag fra den erhvervsrettede 10. klasse (eud10) fagene madværksted og jordbrug, som anden undervisningsaktivitet. Der er fastsat Fælles Mål for disse fag.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den almindelige 10. klasse og fra 1. august 2015 også den erhvervsrettede 10. klasse (eud10). Derudover kan kommunalbestyrelsen vælge at tilbyde 10. klasse i samarbejde med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.

 

Se nærmere om de forskellige kommunale 10. klasseordninger på dette link. http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/10-klasse/erhverv...

  

Grundlæggende for faget produktudvikling og formgivning er håndværksmæssig forarbejdning af materialer til produkter baseret på designprocesser. Der arbejdes med håndværktøjer og maskiner primært i metal, men også i andre materialer. Innovative og entreprenante arbejdsprocesser indgår som en integreret del af produktudvikling og formgivning.

 

Fælles Mål omfatter fire kompetenceområder:

  • håndværk
  • design og dokumentation
  • miljø og arbejdsmiljø
  • uddannelsesafklaring

 

Kendetegnende for faget er udfordringen og glæden ved at fordybe sig i produktudvikling og formgivningsprocesser. Eleverne skal omsætte ideer og forarbejde materialer til konkrete produkter med funktionel, æstetisk og kommunikativ værdi for eleverne selv og for andre.

Gennem arbejdet med et håndværk styrkes elevernes kreative, kognitive og kropslige erfaringer og tilliden til egne muligheder. Eleverne opnår erfaringer med materialer, teknikker og ressourcer.

De håndværksmæssige færdigheder tilegnes i arbejdet med bearbejdning af forskellige metaller, men også i andre materialer, eller en kombination af disse. Hver designproces skal rumme muligheder for, at eleverne kan vælge løsninger i både metal og i andre materialer eller en kombination af disse.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i kompetencer, færdigheder og viden, som eleverne har tilegnet sig fra undervisning i folkeskolens fag og emner samt brobygningsforløb på ungdoms- og erhvervsuddannelser og eventuel virksomhedspraktik.

Læseplanen beskriver undervisningen i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.