Projekt VIS – læsevejlederprojektet

VIS står for Viden, Instruktion og Strategier. Det er et projekt som har fokus på elevernes faglige læsning og læring.

VIS står for Viden, Instruktion og Strategier. 

VIS-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet med Elisabeth Arnbak fra Aarhus Universitet som fagligt projektansvarlig. 

Læsetræ

.

VIS-projektet har fokus på elevernes faglige læsning og læring samt på tværkollegialt samarbejde i forhold til undervisning i faglig læsning. Projektet er afprøvet i ti 7. klasser i samarbejde med en række historielærere, læsevejledere og skoleledere i Hvidovre Kommune. 

At kunne læse og forstå de fagtekster, der hører til skolens fag, er en forudsætning for at kunne tilegne sig viden i faget. Faglig læsning er derfor et højt prioriteret indsatsområde, hvilket også tydeliggøres i det tværgående emne Sproglig udvikling i Fælles Mål. 

Ansvaret for elevernes faglige læse- og skrivefærdigheder ligger ikke kun hos dansklæreren, men hos alle faglærere. Til at løse opgaven med at integrere undervisning i forståelsesstrategier og andre læsefaglige aktiviteter i fagundervisningen kan dette projekt være med til at understøtte dette arbejde, hvor også læsevejlederen er en vigtig ressource. 

VIS-projektets værktøjer

Der blev udviklet syv forståelsesstrategier (De syv VIS-strategier) i samarbejde mellem læsevejleder og faglærer til støtte for elevernes udbytte af den faglige læsning. De syv VIS-strategier, som blev udviklet til projektet, knytter sig ikke specifikt til et bestemt fag. 

De syv VIS-strategier er formidlet på syv plakater – se dem nedenfor, hvor strategiens hvad, hvordan og hvorfor er beskrevet. I VIS-manualen er der en grundig beskrivelse af centrale elementer i læsevejlederens kollegacoaching, forslag til differentiering af elevernes arbejde med den enkelte forståelsesstrategi samt en tjekliste til modellering af strategiens hvad, hvordan og hvorfor. 

Læs mere (3)

VIS-projektrapport

VIS - projektrapport
© VIS-projektet
Projekt VIS er et projekt om faglig læsning, som er finansieret af UVM og DLF i fællesskab.

VIS - manual

VIS manual
© VIS-projektet
Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse- og skriveundervisning.

Relaterede links

Her finder du en række illustrative film om Projekt VIS