Redaktionelle retningslinjer for EMU

Retningslinjer og krav til levering af indhold til EMU-portalen, herunder regler for ophavsret, persondata mv. på offentlige portaler. Her finder du også skabeloner til fx undervisningsforløb, artikler og andre indholdstyper og guide til teksters opbygning på EMU.

1. EMU's formål   

EMU-portalen - Danmarks Læringsportal er ministeriets faglige platform som omsætter ministeriets politiske mål og uddannelsesmæssige reformer til praksis indenfor lærings- og uddannelsesområderne.

EMU-portalen tilbyder lærere og pædagogisk personale i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne en samlet indgang til de bedste gratis undervisnings- og læringsmaterialer på portalens hjemmeside. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaserede undervisningsressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen.

EMU-portalen formidler vidensbaserede inspirationsmaterialer i en form, der er brugervenlige, konkrete og anvendelsesorienterede for praktikere. Det kan eksempelvis være inspirationsmaterialer til strategier, redskaber, didaktiske og pædagogiske metoder og viden. Derduover eksempler på, hvad der virker i undervisningen og den pædagogiske praksis.

  

2. Målgrupper

EMU-portalen henvender sig primært til lærere og pædagogisk personale, men der formidles også indhold til andre målgrupper.

Målgrupperne under de forskellige indgange:

 • Dagtilbud
  • Pædagogisk personale
  • Ledelse af dagtilbud
 • Grundskolen
  • Forvaltning
  • Skoleledelse
  • Lærere og pædagogisk personale
  • Forældre
  • Elever
 • Erhvervsuddannelser
  • Lærere
  • Ledelse
 • De gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx)
  • Lærere
  • Ledelse
  • Elever (tema for gymnasieelever)
 •  AVU, AMU og FVU
  • Kursister
  • Lærere

 

3. Indhold og skabeloner

Kerneindholdet på EMU-portalen er undervisnings- og læringsmaterialer.

For at styrke brugervenligheden på EMU-portalen og for at sikre, at alle relevante informationer er angivet på siderne, er der udarbejdet redaktionelle skabeloner til brug for de forskellige typer af indhold. Skabelonerne skal så vidt muligt følges af eksterne indholdsleverandører og EMUs redaktører. 

 

 

 • Aktiviteter 
 • Undervisningsforløb og aktiviteter til grundskoleområdet

  Forligskredsen bag folkeskoleloven har i maj 2017 indgået aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen.

  På den baggrund forventer ministeriet i den kommende tid at igangsætte udviklingen af bredere inspirationsmaterialer, herunder også nye skabeloner for undervisningsforløb og -aktiviteter til EMU, der sætter fokus på  og rummer forskellige tilgange til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Som følge heraf, vil der i den kommende tid ikke blive udviklet nye undervisningsforløb og -aktiviteter ud fra nuværende indholdsvejledning og skabeloner.

  Nedenstående indholdsvejledning og skabeloner må derfor alene anvendes til igangværende projekter projekter (projekter med opstart fra før sommerferien 2017) og i alle tilfælde først efter nærmere vejledning fra EMU-redaktionen (info@emu.dk).

 • Eksempler fra praksis 
  Eksempler fra praksis er en beskrivelse fra praksis, hvor en forvaltning eller skole har gjort sig gode erfaringer med arbejdet med en relevant indholdsmæssig udfordring.
 • Artikler 
  Artikelskabelonen anvendes til formidling specifikke temaer, problemstillinger, konkrete værktøjer eller ressourcer.
 • Viden og forskning 
  Skabelonen anvendes til præsentation af hovedpointer af forskningsrapporter, kortlægninger, analyser mv.

 

4. Formidlingsguide

Tekster

 • Overskrifter skal være korte og beskrivende for indholdet
 • Manchettekster skal opsummere de vigtigste pointer i teksten (max 3 linjer)
 • Skriv i et direkte og aktivt sprog
 • Opbryd teksten i korte afsnit, en pointe i hvert afsnit. Skriv det vigtigste først. (Webtekster skimmes - lange kompakte tekster læses sjældent)
 • Brug mellemrubrikker (underoverskrifter) som giver brugeren overblik over, hvad hvert afsnit handler om
 • Brug punktopstillinger, når det er muligt (lister er nemmere at skimme)

 

Billeder

Brug billeder, der understøtter tekstens budskab 

EMUs redaktører har adgang til billeddatabasen Colourbox/Skyfish.

Eksterne leverandører opfordres til at levere billedmateriale sammen med det øvrige tekstindhold (billeder skal minimum være 1200 pixel i bredden).

Det er muligt at angive begrænsning i brug af billeder, hvis de kun må bruges i bestemte sammenhænge.

 

 

Video

EMU gør i stigende grad brug af video på EMU.dk og på de sociale medier.

Videoerne skal leveres i bedst mulig kvalitet og kan sendes til EMU-redaktionen via et online overførelsesprogram, fx weTransfer.

Bemærk, at der ofte skal indhentes tilladelser fra flere rettighedshavere, før en video må præsenteres på EMU. Tilladelserne skal afleveres til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (sendes til: info@emu.dk).

Guide i forbindelse med videoleverancer

 • Det anbefales at videoer har en varighed på mellem 3 – 12 minutter
 • God lyd- og billedkvalitet
 • Vær opmærksom på at klippe filmen, så der er fokus på formidling af budskab (undgå at brugerens opmærksomhed bliver afledt af eventuelle ticks eller andet hos den interviewede) 
 • Der skal leveres en kort tekst til videoen med information om, hvem der optræder og et kort resume af, hvad filmen indeholder. 

Eksempler på forskellige typer video:

  

Retskrivning

Indhold på EMU-portalen skal følge den officielle danske retskrivning, som fastlægges af Dansk Sprognævn, og offentliggøres i Retskrivningsordbogen (seneste udgave er 4. udgave, fra 2012) og Retskrivningsordbogen på nettet. På EMU bruges det traditionelle grammatiske komma, dvs. komma før ledsætninger. De officielle regler for kommatering findes på sproget.dk bl.a. under Typiske problemer/komma.

  

5. Leverancer fra tredjepart

Der må som udgangspunkt ikke være indhold på EMU-portalen, som er konkurrenceforvridende i forhold til forlagsbranchen.

EMUs faste redaktører må ikke udvikle (unikt) elevrettet indhold, der er sammenligneligt med læremidler, herunder udfoldede komplette elevopgavesamlinger eller fagligt leksikalt indhold om et emne, fx historiske perioder.  

Der må dog gerne forekomme indhold på EMU-portalen som er produceret og finansieret af tredjepart. Det skal tydeligt fremgå, hvem der har produceret materialet, og hvem der har ansvaret for indholdet. Dette angives med ”Produceret i samarbejde med” eller ”Produceret af” nederst på EMU-siden.

Materialerne vil som oftest være af understøttende karakter og tjene det formål at eksemplificere fx en didaktisk metode, en del af et undervisningsforløb eller aktivitet i undervisningen målrettet lærere og pædagogisk personale.

Materialer, redskaber, aktivitets- og undervisningsforløb, der udarbejdes af eksterne i forbindelse med projekter skal leveres i et format, der kan formidles på EMU.dk, i overensstemmelse med de redaktionelle retningslinjer.

Materialer leveret af trediepart til EMU vurderes eksempelvis ud fra, om det ligger inden for ministeriets aktuelle indsatsområder. 

I forbindelse med behandling af afrapportering om anvendelsen af eventuelt tilskud, vil ministeriet tage stilling til, om projektet egner sig til formidling på EMU.dk. 

 

6. Ensidigt eller krænkende indhold

Bliver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet eller en redaktør (gjort) opmærksom på indhold på EMU, der skønnes lovstridigt, for ensidigt, stødende eller krænkende, skal det som udgangspunkt fjernes fra siderne. Eventuel genindsættelse af indhold kræver en nærmere belysning af sagen.

 

7. Betalingsindhold og reklamer

Der gælder følgende retningslinjer for betalingsindhold på EMU:

 • Indhold med oplysninger om priser, tilbud, annoncer, indkøbsvejledninger, oversigter over producenter mv. må ikke offentliggøres på EMU. Dog tillades prisoplysninger i forbindelse med udtræk af samlede oversigter over produkter, som fx Materialeplatformen og GL-E (Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse). I sådanne særlige tilfælde skal der altid træffes særskilt aftale med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 
 • Desuden tillades prisoplysninger i forbindelse med omtale af konferencer og andre faglige arrangementer, der afholdes af organisationer.
 • Det er tilladt at omtale og linke til relevante læremidler og undervisningsrelevante produkter fra forlag, virksomheder og organisationer, når de indgår i en faglig sammenhæng, fx et undervisningsforløb. Det er i den forbindelse tilladt at linke til producenternes hjemmesider for yderligere information om produkterne. Når der linkes til produkter og materialer er de redaktionelle retningslinjers punkt 6. vedrørende links gældende. Når produkter og materialer omtales, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på ikke at favorisere bestemte producenter.
 • De særlige forhold omkring markedsføring til børn og unge skal overholdes, jf. Forbrugerombudsmandens vejledning fra 1. juli 2014.
 • Det er tilladt at linke til eksterne sider med reklamefinansieret indhold fx de sociale medier. Der indgås altid særlig aftale med EMU-redaktionen, hvis der undtagelsesvis linkes til sider, der indeholder reklamer.

 

 

 

8. Link

Det er tilladt at linke til eksterne websites, herunder også at dybdelinke til undersider på et website, dvs. linke uden om sitets forside. Det er dog vigtigt at iagttage "god skik" jf. jf. markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Vær opmærksom på, at det der linkes til skal være lovligt, idet redaktøren ellers risikerer at blive gjort ansvarlig for en eventuel lovovertrædelse, da denne  juridisk set medvirker til overtrædelsen. Det kan eksempelvis være  links til "piratkopier" af musik, film, e-bøger m.v. Indholdsleverandøren/redaktøren skal altid sikre sig at det materiale, der linkes til, er gjort tilgængelig med ophavsmandens tilladelse.

 • Det skal tydeligt fremgå for brugeren, hvad der linkes til, herunder hvem der står bag websitet, eller hvad det er for materiale, der linkes til (kildeoplysning). 
 • Det er kun tilladt at bruge embedded linking (fx indlejring af en video fra et eksternt website, som så præsenteres på en EMU-side), hvis ophavsmanden/websitets ejer har givet skriftlig tilladelse hertil. Tilladelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet enten i form af en mail fra ophavsmanden eller en indscannet version af den skriftlige tilladelse vedhæftet en mail til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (sendes til: info@emu.dk).

 • Hvis indholdet af de sider, der linkes til, er tydeligt farvet af et bestemt politisk eller religiøst udgangspunkt, skal dette anføres i forbindelse med linket.

 

 

9. Ophavsretten skal overholdes

Det indebærer bl.a., 

 • at der altid skal indhentes skriftlig tilladelse fra ophavsmanden til billeder, fotografier, videoer, musik og lignende, før det må offentliggøres på EMU. Tilladelsen skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (info@emu.dk).
 • Det er tilladt at citere fra offentlige litterære værker i forbindelse med forslag til aktiviteter i undervisningen, faglige artikler eller lignende på EMU. Når der citeres fra  litterære værker, fx en rapport eller en avisartikel, skal ophavsmandens navn og kilde altid angives, så det tydeligt fremgår, hvor citatet er taget fra.

 

 

Brug af indhold fra EMU

Alle forløb og materialer på EMU må bruges i undervisningen. 
Hvis indhold (forløb, materialer, tekster, video, lyd og billeder) ønskes brugt til andre formål, skal der indhentes tilladelse fra EMU-redaktionen.

 

9.1. Musik

Musikeksempler kan bruges til understøttelse af fagligt indhold. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har en aftale med Koda om afspilning af musik på EMU.

Guidelines: 

 • Musikklippet må maksimalt være et minut, og der skal oplyses om, hvor længe det skal ligge på EMU
 • al musik skal indberettes med oplysninger om titel samt enten komponist eller solist/bandnavn for hver enkelt titel. Disse oplysninger skal sendes til: info@emu.dk). Oplysningerne indberettes én gang årligt til Koda, som derefter clearer de rettigheder, der knytter sig til musikken.

 

9.2 Creative Commons for tekster

For at fremme en legitim vidensdeling er der til alle tekster på EMU (også tekster fra eksterne indholdsleverandører) anført følgende Creative Commons-licens (den er anført under Baggrundsoplysninger nederst i modulet:
BY NC SA (Navngivning/IkkeKommerciel/DelPåSammeVilkår).

Det betyder at andre må bruge værket, de må ændre, bearbejde eller bygge videre på det, men brugeren må kun videresprede det  værk under en identisk licens. Værket må ikke bruges til kommercielle formål – og der skal foretages en kreditering af det.

 

10. Persondata skal overholdes

Persondataloven (Lov om behandling af personoplysninger) skal overholdes

Det indebærer bl.a. 

 • at der ikke må offentliggøres cpr. nr og lignende personfølsomme oplysninger på EMU.
 • det anbefales, at der ikke offentliggøres lister med navne adresser, telefonnumre og e-mailadresser på EMU, fx i forbindelse med arrangementer, konferencer eller temadage.
 • hvis der offentliggøres udvidede kontaktoplysninger om medlemmer, fx for et fags lærerforening, samtlige medlemmer i forvejen have givet sin skriftlige tilladelse til det. Denne tilladelse skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ( info@emu.dk).

 

11. EMU og sociale medier

Indhold der formidles på EMU-portalens sociale mediekanaler, vurderes forud for offentliggørelse ud fra følgende kriterier:

 • Relevans - i forhold til om målgruppen vil bruge indholdet i egen praksis og dermed understøtte elevernes læring
 • Aktualitet - i forhold til tidspunkt på skoleåret og ny viden (i form af undervisningsforløb, aktiviteter i undervisningen, artikler, viden og forskning og eksempler fra praksis) inden for de fagspecifikke områder
 • Interesse – i forhold til om målgruppen vil dele indholdet i eget netværk

Alle opslag linkes som udgangspunkt altid til indhold, der i forvejen er publiceret på EMU-portalen.

Læs mere om EMUs profiler på de sociale medier, krav til journalisering og ti gode råd til alle, der skriver opslag på EMU-portalens Facebook- og Twitter-profiler og YouTube-kanal: Retningslinjer for brugen af EMU-portalens sociale medier

Relaterede moduler

Emneord