Sænke slagskibe med modalverberne

Sænke slagskibe er et enkelt spil, som de fleste allerede kender. Her finder du det i en særlig udgave til træning af modalverberne på tysk.
Billede af et klassisk slagskib

Sænke slagskibe med modalverberne er en underholdende aktivitet, der giver mulighed for, at alle elever er aktive samtidig, konkurrerer, og samtidig får fokus på sproglig korrekthed i form af et grammatisk område. 

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan anvende den korrekte bøjning af modalverberne på tysk

Undervisningsaktivitet

Eleverne kender til modalverberne, deres funktion og bøjning og skal nu konsolidere deres kendskab til bøjningerne.

Start med at printe spilleplader ud til alle eleverne - enten med udfyldning af bøjningerne, eller uden, alt efter elevernes niveau (se relaterede filer). Det kan være en delopgave at skrive bøjningerne ind på spillepladen. Husk at have spilleplader til flere runder af spillet.

Del eleverne ind i makkerpar.

Hver elev skal nu beslutte, hvor hans/hendes slagskibe skal ligge. Man har tre slagskibe hver, og hvert slagskib fylder tre felter. Skibene kan enten ligge vandret eller lodret. Fx "ich darf", "du darfst", "er/sie/es darf" eller "ich darf", "ich kann", "ich mag" osv. Placeringen er hemmelig for alle andre end eleven! Man må ikke forsyne pladen med numre og tal. 

Eleverne spiller nu parvis. Man spiller ved på skift at sige én position, fx "ich darf". Hvis man bliver ramt, svarer man "getroffen", ellers "vorbei". Når man rammer, får man lov at skyde igen. Den, der først sænker alle modstanderens skibe, har vundet.

Undervisningsdifferentiering: Man kan lade de elever, der er sikre i bøjningen af modalverberne, selv skrive bøjningsformerne ind på spillepladen (vælg i så fald spillepladen uden bøjningsformerne under relaterede filer). Tjek at eleverne gør det korrekt. 

Nogle elever fanger hurtigt bøjningsformen, mens andre har brug for mere træning. For de hurtige elever kan man tilføje et krav om, at der skal siges en hel sætning for hvert skud, fx "wir mögen spielen".

Man kan også vælge at lade alle spille med dette krav: Med hele sætninger bliver kommunikationen mere meningsfuld, og eleverne får trænet sætninger/chunks med modalverberne. Nogle elever vil så have behov for at skrive sætninger eller chunks på forhånd, så spillet kan forløbe uden lange afbrydelser. 

Hvad gør læreren?

Læreren inddeler eleverne i makkerpar og forklarer spillereglerne:

Man har tre slagskibe hver, skibene kan ligge enten lodret eller vandret, man skyder på skift ved at sige den korrekte bøjning af modalverbet, som svarer til den position, hvor man formoder, at modstanderes skib ligger. Rammer man, må man skyde igen. Hvis man bliver ramt, siger man ”getroffen”, hvis det er en forbier, siger man ”vorbei”.

Eleverne tegner tre slagskibe ind på deres spilleplade, uden at deres makker kan se dem.

Husk at minde om, at der ikke må skrives tal eller lign. på pladen – eleverne skal kunne enes om placeringen udelukkende ud fra bøjningen af modalverberne.

Spillet går i gang.

Læreren observerer på, at eleverne anvender bøjningerne af modalverberne og siger ”getroffen” og ”vorbei”.

Vær opmærksom på, om eleverne har styr på bøjningen af modalverberne – dette er forudsætningen for, at spillet lykkes. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne tegner deres tre slagskibe ind på spillepladen ved at markere tre felter ved siden af hinanden enten lodret eller vandret.

Spillet går i gang. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan anvende den korrekte bøjning af modalverberne på tysk

Tegn på læring

1. Eleven finder den rigtige bøjning af modalverberne for at ramme modstanderens skibe (plade med udfyldning). 

2. Eleven bøjer modalverberne korrekt for at ramme modstanderens skibe (plade uden udfyldning).

3. Eleven siger hele sætninger med korrekt bøjet modalverbum for at ramme modstanderens skibe (plade uden udfyldning).

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan skrive udtryk og sætninger klart og forståeligt (vejledende mål)
Eleven har viden om centrale sprogbrugsregler (vejledende mål)

Relaterede filer

Spilleplade med udfyldning af bøjning
Spilleplade uden udfyldning af bøjning