Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.

Lær eleverne selvregulerende processer

blyantsafhak i bokse

Lad også eleverne bruge tid på at vurdere, hvad de gjorde rigtigt

Sætte sig egne mål

Arbejd systematisk med at opbygge elevernes lyst og evne til at tage ansvar for sig selv og deres læreprocesser.

Lad eleverne aflevere et speak, en film eller et dokument med de mål, de sætter sig fagligt, studiemetodisk og/eller personligt inden for en given frist.

 • "Inden jul har jeg overblik over mine skriftlige afleveringer, jeg forbereder mig i god tid og jeg afleverer til tiden. Jeg vil bruge en simpel tidslinje som planlægningsværktøj, og jeg skriver både afleveringsfrister og planlagte arbejdstimer ind i min kalender."
 • "Jeg vil sørge for at få min nattesøvn, så jeg er frisk i skolen."
 • "I næste danske stil mangler der ingen punktummer!"

Lad eleverne vurdere, om de nåede deres egne mål. De skal anføre, hvad årsagerne kan være, og de skal lave en ny handlingsplan på basis af deres selvevaluering. 

En anden mulighed er at lade eleverne selv bestemme, hvilke 3-4 ting, de vil arbejde med at forbedre i næste opgave. Læreren giver fokuseret feedback på disse elementer og anviser specifikke forbedringsmuligheder.

Vurdere egen indsats i timerne

Lad eleverne besvare nedenstående spørgsmål i slutningen af en lektion. Lad dem arbejde parvis første gang, mens næste gang er skriftligt. 

Brug 10 minutter i slutningen af en lektion:

 • Hvor velforberedt var jeg til denne time?
 • Hvor meget tid brugte jeg på at forberede mig?
 • Hvor mange gange havde jeg fingeren oppe?
 • Hvor meget deltog jeg i diskussionerne?
 • Hvor mange noter har jeg taget?
 • Hvor meget forstyrrede jeg?
 • Hvilke to ting har jeg lært i denne time?
 • Hvordan vil jeg vurdere min præstation i denne lektion? 

(Fra Heimbürger & Wielandt: Studiekompetence, fra elev til studerende)

Lav et skema over undervisningens indhold og arbejdsformer og lad eleverne vurdere, hvad der var morsomt, og hvad de lærte noget af. Hvor ligger deres motivation? 

Vurdere hvor godt man har klaret en opgave

Lad eleven besvare disse spørgsmål og aflevere dem sammen med den næste opgave.

 1. Hvor meget tid brugte du?
 2. Hvad var let?
 3. Hvad er de stærke sider ved din opgavebesvarelse?
 4. Hvad var svært?
 5. Hvad er de svage sider ved din opgavebesvarelse?
 6. Er der noget, du gerne vil have hjælp til?
 7. Hvilken karakter vil du give denne opgave?

(Fra Heimbürger & Wielandt: Studiekompetence, fra elev til studerende)

Evaluere egen udvikling

Gør de unge mennesker bevidste om, hvad de selv har gjort for at påvirke egen udvikling. Man kan fx lave en test indledningsvis og afslutningsvis i et emne og bede dem reflektere over, hvad de gjorde for at forbedre egen viden og forståelse.

Redaktøren havde i 3g en elev, der i januar i sidste semester indså, at han igen og igen måtte sætte sig de samme mål, fordi det kun var ham, der kunne ændre egen adfærd. Da han blev klar over den manglende udvikling, tog han en overordnet beslutning om at ikke gå i byen torsdag og fredag. Det gav gode resultater.

Give sig selv karakterer

Lad eleverne give en begrundet vurdering af deres opgave plus en karakter, før de får lærerens vurdering.

Opstil evalueringskriterier før elevene skal løse en opgave og lad dem bagefter selv rette og vurdere deres arbejde.

 

Risikomomenter ved selvevaluering

En mand ser løsninger foran sig

Hvad kan man - og hvad burde man kunne? Dette er to vigtige spørgsmål på vejen til at dygtiggøre sig

Jens Dolin gør opmærksom på, at selvevaluering er forbundet med vis unøjagtighed forbundet med fx

 • Selvovervurdering
 • Manglende indsigt i kriterierne
 • Forveksle arbejdsindsats med højt fagligt niveau, etc.

Det kræver lidt takt at gøre en specifik elev opmærksom på dette uden at motivationen forsvinder, men at vurdere kvaliteten af eget arbejde og at kunne se, hvor udviklingsmulighederne ligger, er en vigtig studiekompetence.

Ansvarsfordeling

Teammøde

Iflg.Hattie står resultater af teamsamarbejde højest på impactskalaen.

Vær opmærksom på elevernes mæthedsgrad: De kan dårligt kapere at skulle sætte sig studietekniske og personlige mål hos alle faglærere, ligesom de bliver trætte af for meget Peer2Peer.

Som med alle pædagogiske tiltag bør man fordele ansvar og metoder blandt klassens lærere. Dette behøver ikke ske på detaljeniveau, men en overordnet fordeling kommer man rigtig langt med. En varieret og differentieret undervisning, hvor lærerne taler sammen står højt på elevers ønskeseddel.

Læs også... (1)

Eleverne bedømmer egen elevadfærd

Sjippetov.jpg
© Hanne Heimbürger
Hvordan er den "Den gode elev"? Lad eleverne formulere kriterierne og dernæst evaluere sig selv. De opstiller mål og handlingsplan.

Emneord