Selvfortællinger

Planlægning og fremstilling af digital selvfortælling med billeder og voiceover.

Formål

Hver elev skal under dette forløb undersøge, forberede og producere en digital selvfortælling, hvor de beretter om en personlig begivenhed fra deres eget liv. En begivenhed, der primært formidles gennem fotos med mundtlig fortælling hen over(voiceover). Eleverne får derved danskfaglige færdigheder og viden om at planlægge og skabe en personlig beretning, der formidles gennem flere modaliteter i en digital form. Det er kompetencer, eleverne kan bruge i mange sammenhænge i deres liv, fx når de iscenesætter sig selv på de sociale medier. Forløbet om selvfortællinger tager afsæt i deres personlige liv og rækker ud over undervisningen, hvilket gør at forløbet sandsynligvis vil opleves meningsfuldt og vedkommende for eleverne.

At turde fortæller andre om noget betydningsfuldt for én kræver både mod og tillid til tilhørerne, men det er også noget, man vokser af at turde. Forløbet kan også styrke det sociale fællesskab i klassen og øge forståelsen og empatien for hinanden. Når man hører de andres personlige beretninger, så kender man pludselig hinanden bedre.

 

Selvfortællinger

En selvfortælling er en fortælling om en betydningsfuld begivenhed i et menneskes liv, fortalt af personen selv.  At fortælle andre om vigtige livsbegivenheder er et grundlæggende behov for mennesker. Vi har altid skabt os selv og vores livshistorie gennem det, vi fortæller hinanden.

De digitale medier har udvidet mulighederne og måske også behovet for at skabe selvfortællinger. Vi iscenesætter os selv mere end nogensinde via de sociale medier, og her spiller selvfortællinger i mange afskygninger en central rolle.

Den type selvfortællinger, som dette forløb drejer sig om, er digitale billedfortællinger med voiceover, tekst og musik. De består af et antal billeder sat i rækkefølge efter hinanden, hvor der hen over fortælles mundtligt om en personlig begivenhed, evt. med stemnings-forstærkende musik hen over.

At fortælle om sig selv på denne måde kaldes også for digital storytelling. Et fænomen, der er opstået i USA, men som også har eksisteret i Danmark i flere år. 

Omfang

Ca. 13 lektioner.

 

Forløbet er udarbejdet af Trine Ferdinand, Danskkonsulent på CFU København og dansklærer på Skorpeskolen.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning (4)

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne elevforudsætninger, læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Gennemførelse (1)

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Evaluering (1)

Lærer og elever evaluerer forløbet.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
3. - 4. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Forberedelse (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan opdele fremstillingsprocessen i mindre dele (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle fremstillingsprocesser (vejledende mål)
Fremstilling (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan udarbejde multimodale tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om beskrivende og berettende fremstillingsformer (vejledende mål)

Relaterede links

Læs mere om digital storytelling og se må film med eksempler på digitale fortællinger.