Skrøbelige stater og flygtningestrømme - planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Planlægning af undervisningsforløbet

Forudsætninger

Det forudsættes, at eleverne har et basalt kendskab til Danmarks medlemsskab af internationale organisationer samt hvad udenrigspolitik er. 

I forløbet er der fokus på følgende faglige begreber:

 • Flygtning, indvandrer, migrant
 • FN’s Flygtningekonvention
 • Asyl, asylansøger, asylcenter
 • Familiesammenføring, opholdstilladelse, dansk statsborgerskab
 • Flygtningestrømme
 • Fredsindekset
 • Vestlige og ikke-vestlige flygtninge og migranter
 • BNP pr. indbygger
 • Skrøbelig stat
 • Somalia
 • Ligestilling mellem piger og drenge

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet.

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Kompetenceområde

Politik

Kompetencemål

Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.

Kompetenceområde

Sociale og kulturelle forhold

Kompetencemål

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Kompetenceområde

Samfundsfaglige metoder

Kompetencemål

Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.

Færdigheds- og vidensområder

International politik

 • Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik.
 • Eleven har viden om dansk udenrigspolitik.

Social differentiering

 • Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data.
 • Eleven har viden om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed.

Statistik

 • Eleven kan tolke enkel statistik.
 • Eleven har viden om typer af statisti-ske fremstillinger.

Omsatte læringsmål

International politik

 • Eleverne kan redegøre for centrale pointer i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde.
 • Eleverne kan diskutere, hvordan Danmarks udviklingssamarbejde kan mindske flygtningestrømme og migration fra andre lande.

Social differentiering

 • Eleverne kan forklare, hvordan skrøbelighed og konflikter i verden kan føre til migration eller flugt.

Statistik

 • Eleverne kan diskutere årsager til flygtningestrømme ud fra en tolkning af forskelligt statistisk materiale.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

International politik

 1. Eleverne kan redegøre for centrale pointer i strategien for Danmarks udviklingssamarbejde.
 2. Eleverne kan diskutere, hvordan Danmarks udviklingssamarbejde kan mindske flygtningestrømme og migration fra andre lande.

Tegn på læring

Læringsmål 1:

Niveau 1: Eleven kan beskrive hvad en skrøbelig stat er.

Niveau 2: Eleven kan sammenligne væsentlige kendetegn ved en stabil stat og en skrøbelig stat.

Niveau 3Eleven kan, sammen med sin gruppe, diskutere, hvordan Danmark kan hjælpe skrøbelige stater som Somalia.

.....................................................................

Læringsmål 2:

Niveau 1: Eleven kan forklare, hvad Danida er.

Niveau 2: Eleven kan sammenligne levevilkår i Danmark og Somalia og give bud på, hvorfor migration opstår.

Niveau 3: Eleven kan diskutere sammenhængen mellem Danmarks udviklingssamarbejde og FN's flygtningekonvention.

Omsatte læringsmål

Social differentiering

 • Eleverne kan forklare, hvordan skrøbelighed og konflikter i verden kan føre til migration eller flugt.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven kan sammen med sin gruppe give bud på, hvorfor flygtninge og migranter kommer til Danmark.

Niveau 2: Eleven kan beskrive forskellen mellem en flygtning, en migrant og en indvandrer.

Niveau 3: Eleven kan i diskussioner give eksempler på årsager til flygtningemønstre i Danmark.

Omsatte læringsmål

 Statistik

 • Eleverne kan diskutere årsager til flygtningestrømme ud fra en tolkning af forskelligt statistisk materiale.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven kan finde og anvende det nødvendige statistiske materiale til opgaverne.

Niveau 2: Eleven kan diskutere de statistiske data i opgave D med lærer og gruppe.

Niveau 3: Eleven kan ud udgangspunkt i opgave D sammenligne og forklare de statistiske forskelle mellem Somalia og Danmark.

Evaluering i planlægningsfasen

Afklar allerede i planlægningsfasen, hvorledes forløbet skal evalueres. Det er vigtigt, at eleverne er bekendte hermed, da det kan højne motivationen.