Spansk valgfag - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget 1-årigt spansk valgfag. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

 

Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget spansk stifte bekendtskab med det spanske sprog i både tale og skrift, således at de tilegner sig et grundlag for at kunne begå sig i hverdagssituationer.

Stk. 2. Eleverne skal opnå indblik i kulturen, som den afspejler sig i dagligdagens situationer i Spanien og Latinamerika.

Stk. 3. Eleverne skal motiveres til også fremover at beskæftige sig med sprog, kultur og samfundsforhold i den spansktalende verden.

Introduktion

Faget spansk som valgfag er etårigt i Folkeskolen og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleven kan efter eget ønske vælge valgfaget på flere årgange, hvorved undervisningen skal tilrettelægges således, at den enkelte elev udfordres i et passende omfang. Hertil sikres, at undervisningen i muligt omfang bidrager til en længere og mere varieret skoledag.

Undervisningen i spansk har til formål at give eleverne kommunikative kompetencer i spansk og viden om kultur- og samfundsforhold i den spansktalende verden. Sprogfærdighed og kultur hænger sammen og skal derfor begge integreres i undervisningen. Da elevernes sproglige kompetencer er begrænsede, knytter sprog- og kulturarbejdet an til hverdagslivet og almene situationer omkring dagligdagen (hilsen, måltid, dagligdagsrutiner, familie, traditioner mm.).

Undervisningen bygger på, at eleverne allerede har udviklet redskaber for sprogtilegnelse i dansk og fremmedsprog, sådan at de i undervisningen trænes i en mere bevidst brug af forskellige strategier til at styrke deres forståelse af det talte og skrevne spansk og deres evne til at formulere sig på spansk.

Undervisningen fokuserer på at udvikle elevernes kommunikative kompetencer, således at undervisningen organiseres med henblik på at fremme elevernes lyst til aktivt at bruge sproget. I den forbindelse skal eleverne have lejlighed til at tale/skrive mest muligt, og det sproglige arbejde skal knyttes til små situationer, der afspejler autentisk kommunikation. Ud over sproglige øvelser, der gennemføres individuelt, i par eller i mindre grupper, skal eleverne også møde autentisk spansk både i tale og på skrift. Det indebærer inddragelse af lydfiler, musik, film foruden mindre tekster, artikler mm.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for faget spansk under relaterede moduler.

 

Spansk som et flerårigt forløb

Hvis valgfaget udbydes som flerårigt tilbud, skal undervisningen indeholde de samme elementer, men eleverne skal arbejde med de forskellige kompetencer på et højere niveau. Gradvist skal undervisningen udvides til at omfatte små historier med støtte og senere fortællinger og dialoger om nære emner. Hjælp er nødvendig i hele forløbet, og jo større udfordringen er, jo mere støtte inddrages i form af fx billeder og konkrete genstande.