Stafet med præpositionerne

Kombinér træning af kasus og præpositioner med bevægelse i undervisningen.
Stafetløber

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kombinerer træning af præpositionerne med bevægelse i undervisningen og er forholdsvis enkel at gennemføre. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Eleverne kan anvende de mest gængse præpositioner på tysk med korrekt kasus.

Undervisningsaktivitet

Elevforudsætninger: I denne aktivitet træner dine elever præpositionerne og kasus, mens de bevæger sig og konkurrerer. Det er en god ide, at eleverne har et vist kendskab til de forskellige præpositioner og deres styrelse, inden I går i gang med stafetten. 

Arbejdet med præpositionerne bør som udgangspunkt ske i en kommunikativ kontekst (fx gennem indretning af et værelse eller et hus med møbler eller beskrivelser af elevernes hverdag), hvor eleverne kender de hyppigste præpositioner som led i mere eller mindre faste forbindelser, fx "In der Schule", "Mit dem Buch", "Komm' mit mir", "Bei mir zu Hause" osv.

Herfra arbejdes mere analytisk med fokus på sprogets form med at lære præpositionerne, der styrer de forskellige kasus. Se evt. link til oversigt mm. under relaterede links til højre på siden. Træningen af dette kan kombineres med bevægelse, fx ved at eleverne inden for en kasus siger en præposition og kaster en bold, så skal den næste elev fortsætte osv. Eller eleverne kan spille bordtennis, og hver gang de slår til bolden, skal de sige en ny præposition. 

I den herunder beskrevne stafet skal eleverne ikke blot kunne huske præpositionerne, men aktivt kombinere en præposition med den korrekte kasus.

Materialer: Der er der brug for et mindre område, hvor tre personer ad gangen frit kan løbe frem mod en væg eller en tavle med tre målstationer. Det kan være indendørs eller udendørs. 

Undervisningsdifferentiering: Der kan differentieres ved at lade eleverne sige den konkrete præposition med styrelse eller ved at lade dem sige en hel sætning med præposition og styrelse (se også beskrivelsen herunder). 

Hvad gør læreren?

Læreren har på forhånd tegnet tre stationer på tavlen eller på en væg udendørs: Station 1 = akkusativ, Station 2 = akkusativ/dativ og Station 3 = dativ. Der skal være et område foran stationerne, hvor tre elever kan løbe samtidig. 

Eleverne inddeles i tre lige store hold. 

Læreren siger en præposition, fx "an" og tæller ned fra 3. På "løb" skal de tre første elever løbe og lande på den station, de mener er korrekt. 

Der gives 2 point til den elev, der er først og har valgt den rigtige station. Der gives 1 point for at vælge rigtigt.

Når alle elever har løbet, tælles pointene op, og holdet med flest point vinder. 

I næste runde kan aktiviteten udvides med, at eleverne skal sige en præposition med korrekt styrelse, fx "Mit dem Buch", eller en hel sætning med præposition med korrekt styrelse. Man kan også - inden for den oprindelige aktivitet - lade dette udløse ekstra point ift. blot at lande på den korrekte station. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne på de tre hold stiller op på tre rækker og er klar til at løbe. 

Når læreren siger "løb", løber eleverne hen til den station, de mener er korrekt. 

Alle elever skal løbe, før pointene tælles op. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan anvende de mest gængse præpositioner på tysk med korrekt kasus.

Tegn på læring

1: Eleven deltager aktivt i legen og anvender i nogen grad korrekt kasus

2. Eleven viser i legen, at han/hun kender de fleste præpositioner og deres tilknyttede kasus

3. Eleven kender de fleste præpositioner og anvender dem med korrekt styrelse i egen sprogproduktion

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan formulere sig i sammenhæng i et enkelt, klart og forståeligt sprog (vejledende mål)
Eleven har viden om udtale og sætningsopbygning (vejledende mål)

Relaterede links

Her kan du finde beskrivelser og regler for præpositioner og kasus samt oversigter over, hvilke præpositioner, der styrer hvilken kasus