Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

Dette materiale henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning. Processen med at udvikle dokumentationspraksis kan hermed blive samskabende og meningsfuld.
Forside til inspirationskatalog
© Børne- og Socialministeriet
Forside til dialogredskab
© Børne- og Socialministeriet

Materialets formål

Formålet med Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis er at inspirere til udviklingen af jeres dokumentationspraksis og give jer redskaber til dialogen om denne. Dette gælder i det enkelte dagtilbud såvel som i kommunerne.

En god dokumentationspraksis tager udgangs­punkt i, at I skal belyse pædagogisk praksis på den mest hensigtsmæssige måde med henblik på løbende at udvikle kva­liteten til gavn for børnene. Dokumentationen skal være fagligt reflekte­ret, systematisk og meningsfuld for dagtilbuddet, og metoderne hertil skal være velvalgte i forhold til formålet, bæredygtige i forhold til tidsforbruget og afstemt med den pædagogiske praksis.

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis kan anvendes i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, men kan også inspirere til, hvordan I håndterer dokumentation på andre områder i dagtilbud.

Materialets indhold

 • Inspirationskatalog, som kan inspirere til, hvordan I kan understøtte arbejdet med en god dokumentationspraksis i jeres dagtilbud eller på dagtilbudsområdet i jeres kommune:
  1. Skab mening og tydelighed i forhold til en god dokumentationspraksis
  2. Genbrug er guld – dokumentér effektivt
  3. Giv børnene en stemme
  4. Inddrag forældrene
  5. Styrk jeres udbytte.
 • Dialogredskab bestående af tre redskaber:
  1. Overbliksskema, som kan hjælpe jer med at skabe overblik over dokumentationsaktiviteter, formål og tidsforbrug
  2. Analysemodel, hvor I kan vurdere, om der er overensstemmelse mellem tidsforbruget og værdien af den enkelte dokumentationsaktivitet. Modellen anvendes efterfølgende i en dialog, fx om en nuværende dokumentationsaktivitet skal fortsætte eller ej
  3. Handleplansskabelon, som kan hjælpe jer med at samle op på jeres dialog.

De tre redskaber findes både som en del af publikationen Dialogredskab og enkeltvis, så I kan skrive i skemaerne. På personalemøder el.lign. kan I anvende Oplæg til møder, som giver et overblik over materialet.

Bag om materialet

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018. Udviklingen er sket i samarbejde med Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, Børne- og Socialministeriet, BUPL’s Lederforening, BUPL, FOA, Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO), Forældrenes Landsorganisation (FOLA), KL og praktikere og videnspersoner på dagtilbudsområdet.

Wordudgaver af skemaer

Hvis I skal skrive meget tekst i skemaerne, kan I med fordel benytte disse wordudgaver med ubegrænset skriveplads.

Trykklare filer

Ønsker I selv at trykke fysiske udgaver af Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis, skal I bruge disse filer. 

Emneord