Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.

De to metoder – som kaldes Læserollemetoden og Stil-spørgsmål-metoden – blev afprøvet i samtalegrupper med en lærer og cirka fire elever. Lærer og elever gennemførte strukturerede samtaler om i alt 16 korte tekster, som især var hentet fra aviser. Hver samtale varede ca. 20 minutter. De to metoder viste sig at være lige effektive.

Begge metoder bygger på principper for den reciprokke undervisning, som er én af de mest afprøvede og kendte metoder til arbejdet med at styrke elevernes tekstforståelse.

Undervisningen har sigte på at give eleverne erfaringer med arbejdsmåder, så de kan udvikle og overvåge egen tekstforståelse. Undervisningen er gensidig, dialogisk og stilladserende.

For begge metoder gælder, at det i starten er læreren, der styrer tekstsamtalen, men ved de sidste samtaler er styringen af samtalen overgået til eleverne. Denne overgang sker gradvist i løbet af de i alt 16 tekstsamtaler. 

Metoderne kan anvendes i mange sammenhænge

Projektets metoder kan således anvendes i andre elevgrupper, end de der indgik i selve projektet – både yngre elever og elever uden diagnoser.

 

De to metoder er oplagte at bruge i forbindelse med kortere kurser for udvalgte elever i almenundervisningen, fx i forbindelse med den understøttende undervisning eller som supplerende undervisning.

Læserollemetoden

De grupper, som arbejder efter denne metode, lærer at indtage forskellige roller, når de skal læse tekster: forudsige, stille spørgsmål, afklare og opsummere. Teksten bliver opdelt i mindre dele, som bliver gennemgået efter en på forhånd fastlagt struktur, svarende til de fire læseroller. Til metoden er udarbejdet fire strategikort – ét til hver læserolle.

Stil-spørgsmål-metoden

Denne metode sætter fokus på at udvikle elevernes forudsætninger for både at kunne besvare og stille spørgsmål til teksten på flere niveauer: finde konkrete informationer på linjen, kombinere informationer fra flere steder i teksten, inferere og reflektere. Tekstsamtalerne bliver indledt med at læse teksten i sin helhed, herefter drøftes teksten med udgangspunkt i de fire spørgsmål. Til metoden er udarbejdet fire strategikort – ét til hver spørgsmålstype.