Summativ evaluering uden performancekultur

Vi ønsker, at eleverne kan vise deres viden og forståelse til den endelige eksamen. Men hvordan får vi en læringskultur og ikke en performancekultur?

Arbejd med elevernes forståelse af stoffet

727711_.jpg

Opstil evalueringskriterier og lad eleverne fremlægge for hinanden

Tilrettelæg forståelsesundervisning

Forståelsesundervisning hjælper eleverne i deres læreproces. Følg disse 4 råd:

  • Væsentlige spørgsmål eller frugtbare emner. Det er gode og engagerende emner, der kan holde elevernes (og andres!) interesse fangen.
  • Målsætning for forståelsen. Målene for forståelse specificerer præcist, hvad det er, vi ønsker, eleverne skal forstå, som resultat af at have deltaget i et projekt eller et kursus.
  • Demonstrationer af forståelsen. Det er nøvdendigt at specificere præcist, hvad eleverne skal gøre for at vise, at de faktisk har opnået den fornødne forståelse.
  • Løbende vurderinger. Demonstrationer af forståelse giver lærerne mulighed for at vurdere elevernes forståelse.

Frem med gamle opgaver og vis film om eksamen og fremlæggelser

"I en undervisning, som er rettet mod forståelse, er eleverne fra starten underrettet om målsætningen og fremlæggelsesformer, og lærerne vurderer arbejdet." (Howard Gardner og Veronica Boix-Mansilla). 

For at processen skal fungere effektivt, må både elever og lærere have adgang til: 

  1. Eksempler på de gennemarbejdede, ønskede fremlæggelsesformer og udstillinger og projekter af høj kvalitet. 
  2. Prøvesituationer undervejs.
  3. Fremgangsmåder og modeller for, hvordan man kan gøre fremskridt fra den ene prøvesituation til den næste.

Konkret betyder det for undervisningen, at man må arrangere prøveeksamen. Dette behøver ikke være i stor, udbygget stil, for også små sekvenser kan vise eleverne, hvordan de viser deres forståelse og viden i en eksamenssituation.

Hver elev må have mulighed for at gentage sin fremlæggelse eller sin skriftlige opgave i forbedret form.

Læs mere Vis mindre

Brug mere tid på at lære eleverne at huske dét stof, vi lærer dem.

3877_.jpg

Gentagelse og aktiv brug af fagbegreber kan lære unge at huske, hvad de har lært

Få stof og forståelse fra arbejdshukommelsen til langtidshukommelsen.

Elevernes læring er situativ, dvs bundet til den situation, hvor de har lært det. Eleverne kan derfor ikke hente den viden frem i andre situationer.

"I den moderne skole lægger undervisningen op til en omfattende kritisk og selvstændig bearbejdning af nye faglige stofelementer, opgaver og spørgsmål, hvilket kraftigt aktiverer 
arbejdshukommelsen."

"Eleven får ikke hjælp til at få disse højniveaukundskaber over i langtidshukommelsenog derfor må megen moderne undervisning starte forfra næste dag".

"Vi skal ikke tilbage til hjernedød udenadslære. vi skal fremad til intelligent memorering af relevant kernefagligt vidensstof kombineret med kritiske tankeformer og selvstændige elevaktiviteter". (Sten Clod Poulsen i Weekendavisen 18/6-2010)

Læse - forstå - forklare

Træn eleverne i at formidle deres forståelse:

  • Lad hver elev forberede en disposition til et emne, klassen opgiver til eksamen.
  • Næste gang diskuterer klassen sig frem til, hvad en god disposition indeholder, og hvordan man bedst ville kunne formidle netop dette emne.
  • En elev udpeges til at holde et foredrag om emnet i klassen.

Jeopardys til eksamenstræning eller forløbsafslutning

Udform dine egne jeopardys - eller lad eleverne udforme svarene til hver sin kategori med stigende sværhedsgrad.

Ved at bruge jeopardys opnår du to ting: Ikke alene får eleverne genopfrisket deres viden om et emne eller får dannet et overblik over, hvad de har lært. Samtidig får de en forståelse af taksonomier. Du kan fx bruge dette program: https://jeopardylabs.com/.

Læs mere Vis mindre

Refleksion gennem fag- og kompetencemål

14530_.jpg

Mange elever motiveres af at vide, hvorfor de skal arbejde med det faglige stof

Arbejd med at måle andet end det, der er direkte målbart i en objektiv test:  "Selv om undervisningssystemer angiveligt hylder mål, som forståelse og dybt kendskab viser de sig i virkeligheden at være fjendtligt sindede over for forfølgesen af disse mål. 

Navnligt når systemer forventes at kunne fremlægge klar beviser på deres succes, vil fokus før eller senere falde på (...) f.eks. scoring i objektive tests. Måling af forståelse må udsættes til en anden dag". (Fra "Sådan tænker børn - sådan lærer de" af Howard Gardner - vedrørende undervisningssystemer og mål.)

Kombinér tests med refleksion

Metode- og DokumentationsCentret i Århus har evalueret undervisningen på et dansk gymnasium og viderebringer deres erfaringer. De skriver bl.a.:

"Refleksionen kan fremmes og støttes gennem fag- og kompetencemål, som lærerne har formuleret og præsenteret for eleverne.

Arbejdet med at klargøre fagmål (evt. kernefaglighed) for undervisningen og dermed for eleverne fremmer elevernes faglige forståelse og faglige udbytte. Eleverne begriber, hvad de skal opnå, hvordan det kan ske og hvorfor de skal arbejde med det faglige stof.

Det kræver en tydelig kommunikation fra lærerne til eleverne om fagmålene, ligesom udbyttet øges ved at lærerne løbende henviser til dem."

Læs mere Vis mindre

Evaluering af undervisningen

Hvad skal evalueres: Man kan se på, hvad læreren har indflydelse på (undervisningens indhold og arbejdsformer og elevernes udbytte af undervisningen) . Men måske skal der ses på sammenhængen mellem elevernes indsats og deres udbytte? Eleverne kan give bud på, hvad der skal til, for at de lærer eller bliver motiverede for at lære.

Hvorfor: Man kan samtidg tale med eleverne om, hvorfor vi evaluerer: Måske er det kontrol af målopfyldelse og dermed udvikling af undervisningen? Måske skal evalueringen kvalificere grundlaget for dialog om elevdeltagelse. Evalueringen kan ganske simpelt også være et metabudskab om, at vi tager elevernes mening alvorligt.

Hvordan: Beslut dig for, hvordan evalueringen skal foregå, for man kan ikke evaluere alt på én gang.

Hvordan bruges resultaterne: Når man igangsætter en evalueringsproces, skaber man samtidig forventninger hos modtageren om, at der efterfølgende sker en handling. Aftal med eleverne, hvad der sker som næste trin i processen. Måske skal lærere og elever aftale fælles handlingsplaner, eller eleverne skal individuelt sætte sig faglige og personlige mål.

Læs også...

SIP

Reform af de gymnasiale uddannelser

Program og tilmelding til SIP i januar 2019 om karaktergivning. Find desuden materialer fra de tidligere SIP-kurser med temaerne: kvalitetsudvikling, dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen.
730659_.jpg

Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.