Talblindhed

Talblindhed er et forholdsvist nyt forskningsfelt, hvor der stadig sker udvikling. Få inspiration og information til området her.
Talblindhed

Om talblindhed

Talblindhed er specifikke vanskeligheder med matematik, som kan ses fx i forhold til basisfærdigheder inden for regnearterne, forståelse af mængder, numeriske symboler, eller grundlæggende aritmetiske operationer. Børn med talblindhed savner en intuitiv forståelse for tal og mængder, og de kan have svært ved at tilegne sig regneprocedurer. For eksempel kan det være svært at forestille sig en tallinje, at forstå titalssystemet eller at huske tal. (Kilde: Undervisningsministeriet)

Målrettet indsats for ord- og talblinde elever

I folkeskoleaftalen af 7. juni 2013, side 7, afsnit 2.1. (se relaterede filer til højre) står der:

Alt for mange ordblinde og talblinde elever får ikke den nødvendige hjælp, fordi deres vanskeligheder ikke opdages i tide. For at sikre en tidligere indsats for disse elever, vil der blive stillet diagnostiske test og værktøjer til tidlig identifikation af ord- og talblinde elever til rådighed. Dette skal ske ved bl.a. udvikling af en test til talblindhed til brug for skolerne, ligesom der i 2015 vil blive en ordblindetest tilgængelig for indskolingselever. Testene vil sammen med faglige vejledninger og metoder blive stillet gratis til rådighed for skolerne.”

Test på vej

I efteråret 2013 gennemførte SFI (se under rapporter) en kortlægning af talblindhed i Danmark for Undervisningsministeriet. Kortlægningen skulle efterfølgende danne udgangspunkt for et udviklingsprojekt med fokus på talblindhed. Dette projekt forventes at være færdig i oktober 2018.

I projektet udvikles en test af talblindhed i tilknytning til gennemførelse af en langtidsundersøgelse af elever på 2.-4. og 4.-6. klassetrin. Designet er valgt for at sikre, at testen tidligst muligt identificerer netop de elever, der har brug for en forebyggende og målrettet indsats.

Testen vil skulle bruges som redskab til den opfølgende dialog mellem ressourcepersoner på matematikområdet og matematiklærere om, hvordan elever med talblindhed får et fyldestgørende undervisningstilbud.

Inspiration og information (3)

Nedenfor kan du hente information samt inspiration til arbejdet med talblindhed, som er skrevet af centrale videnshavere og praktikere inden for feltet.

 

Talblindhed - Konkrete aktiviteter

Dreng ved tavle
Matematik er abstrakt, og konkrete aktiviteter er et forsøg på at visualisere abstrakte begreber. Læs her, hvordan det kan være med til at understøtte elever med talblindhed.

Talblindhed - Voksenuddannelser

Voksenuddannelser
Voksne med talblindhed klarer sig oftest upåfaldende på andre områder, så dykket i præstationer inden for matematik giver tit anledning til frustration.

Relaterede links

Om målrettet indsats for ord- og talblindeelever.