Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.

Teori og metode

pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teorien er forudsætning for metoden

Formål

Hjælpe eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode, hvilket bl.a. er relevant for alt fagligt samspil, SRP, osv.

Omfang

To timer á 60 min

Introduktion

Forløbet lader eleverne koble metoder med aktiviteter i fagene, og sammen bevæger vi os videre til hovedområdernes metoder og videnskabsteori.

Gennemførsel

Giv eleven eksempler fra dit eget fag - her fra dansk: Hvis en elev fx tænker, at en forfatters liv og erfaringer afspejles og bearbejdes i den litteratur han skriver, vælger eleven en biografisk litterær analysemetode. Tænker eleven, at alle historier har nogle strukturer, der er grundlæggende ens, vil hun vælge strukturalistisk metode.

Lad derefter eleverne knytte de enkelte metoder fra nedenstående liste til gymnasiets fagrække.

Metoder hentes fra fagene

Materialet er det stof, eleven har arbejdet med. Metode er den faglige måde, eleven har arbejdet med stoffet på.

Eksempler på metoder: retorisk analyse, litterære læsemetoder, sproglig stilistisk analyse, kommunikationsanalyse, formalanalyse, filmisk næranalyse, dramaturgisk analyse, musikalsk analyse, kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode, materialekritik, tekstanalyse og dokumentation, etikanalyse, religionsfænomenologisk metode, religionssociologisk metode, begrebsanalyse, aktivitetsanalyse, praktisk metode, modellering, kvantitativ behandling af fænomener, matematisk ræsonnement og bevisførelse, eksperimenterende udforskning af matematiske begreber, konkrete kvantitative og kvalitative metoder, eksperimentelle designs -induktiv eller hypotetisk-deduktiv tilgang eller med et teknisk formål. (Af fagkonsulenterne for AT) 

Videnskabelig metode

Par i omfavnelse foran filmstrimmel

Filmanalyse kræver særlig metode

Næste trin er at lade eleverne se en film om, hvad en videnskabelig metode er - fra Videnskab.dk.

Lad eleverne læse resten af siden - her forklares lidt om forskellene mellem de forskellige hovedområders metoder. Her står fx: 

"Film-analyser kræver særlig metode

Naturvidenskabens metoder kan ikke bruges, hvis man vil blive klogere på en films virkemidler – kameravinkler, historiens opbygning og brugen af spændingsskabende musik.

Derfor har film-forskerne særlige analyse-metoder til at undersøge netop den slags. Det fortæller Claus Emmeche, som er lektor på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet og leder af Center for Naturfilosofi og Videnskabsteori.

»Man skal skelne mellem hvilke genstande, man undersøger som videnskabsmand. Og så skal man finde den videnskabelige metode, der passer til. Hvis du studerer materiel-fysik, fordi du vil være ingeniør, der lave broer, så er din genstand materielle stoffer. Det er objektive genstande – og så skal du bruge en objektiv metode: den naturvidenskabelige metode.«

»Men når man vil forstå en tekst eller en film, skal man bruge en metode, der tager højde for, at vi altid fortolker som subjekter – vi involverer vores egne følelser og vores viden. Derfor må man bruge en humanistisk metode, der netop er opmærksom på det forhold,« siger Claus Emmeche."

Teorier

Kan eleverne honorere kravene

 • udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
 • gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling (Kilde: Læreplan for SRP på stx 2017)

Teori er de tanker, der ligger bag metoderne. Fx psykoanalysen, kvantemekanikken, evolutionsteorien, semiotik, mikroøkonomisk teori. Det er de store tankesystmer og forklaringsmodeller. Hvilke teoretiske sammenhænge eller hypoteser er anvendt til analyse af en sag? Hvad er det man tænker, når man vælger en given metode? 

Find teorien

Lad eleverne finde teorier bag nogle af de metoder, de har grupperet.

Hvad er videnskabsteori?

Forberedelse

Lad eleverne læse om videnskabteori på videnskab.dk.

Elementære videnskabsteoretiske overvejelser er 

 • overvejelser, der sætter arbejdet med sagen i et mere overordnet videnskabeligt perspektiv:
 • typer af viden der opnås, fx kvantitativ eller kvalitativ,
 • eksemplificerer videnskabsteoretiske begreber/tilgange, fx induktiv eller deduktiv
 • demonstrerer forskelle mellem fag og faglige hovedområder.
 • anvendes med forskellige formål: Afdække ny viden eller udvikle og udarbejde begrundede løsninger, videnskabsfag og anvendt fag, teori og praksis, videnskabelig argumentation eller trial-and-error-fremgangsmåde.

Opfølgning

Har eleverne AT, kan man lade dem reflektere over nedenstående eksempler. Man kan også vise dem, hvordan en god elev har brugt sin viden om teori og metode i en fremragende SRP.

Eksempler og forventninger

Opgave A (BI-re)
”Synet på koen og koens velfærd er forskelligt i et hinduistisk samfund og i Vesten. Hvor har koen det egentligt bedst?”
Fag og faglige metoder anvendes til at:

 • undersøge synet på koens velfærd i hinduismen og i dansk landbrug
 • undersøge hvordan husdyrvelfærd undersøges naturvidenskabeligt

Velfærdskriterier sammenlignes og diskuteres ift. koens biologi og adfærd
Hvor nyttige er metoderne hver for sig ift. sagen?
Overvejelser om normative og faktuelle begrundelser

Opgave B (Sa-re)
”I en børnehave kommer børnene fra forskellig religiøs baggrund, som medfører at nogle har regler for mad og andre har modstand mod reglerne. Hvordan kan man få det til at fungere i praksis?”
Fag og faglige metoder anvendes til at:

 • opstille forskellige løsningsforslag til praksis i børnehaver
 • vurdering af disse løsningsforslag ved interviews med forældre, imam og politiker og vha. baggrundslitteratur om Islam

Hvor nyttige er metoderne hver for sig ift. sagen?
Overvejelser om teoretisk og praktisk viden. (Af fagkonsulenterne for AT)

Kreditering

Hanne Heimbürger, gymnasiekonsulent på CFU, Københavns Professionshøjskole

Hinkerude, pronominet hic i neutrum
© Elisabeth Nedergaard

Hvad gjorde eleven for at nå frem til sin konklusion/sit resultat/?

Relaterede links

Se film på videnskab.dk - og læs de mange oplysende artikler.

Emneord