Tidlig identifikation og Ordblinderisikotesten

Læs om Identifikation af forudsætninger og færdigheder for læseudvikling samt afdækning af basale afkodningsfærdigheder.
Pige med mange bøger

Tidlig identifikation

Forskningen har gjort væsentlige fremskridt med at identificere de forudsætninger og færdigheder, der forudsiger læseudviklingen på gruppeniveau – for eksempel bogstavlydkendskab og fonologisk opmærksomhed (Muter m.fl., 2004). Alligevel er det svært at foretage præcise forudsigelser på individuelt niveau (Puolakanaho m.fl., 2007) og at finde de elever, der er i alvorlig risiko for at udvikle ordblindhed.

Det er dog alligevel relevant, at børnehaveklasseledere, dansklærere og læsevejledere holder øje med de elever, der efter nogle måneders formel læseundervisning stadig ikke kan koble bogstaver og lyde sammen eller ikke er opmærksomme på lyde i ord. Disse elever har med stor sandsynlighed brug for en ekstra, forebyggende indsats. Elevens progression og udvikling ved denne indsats skal evalueres løbende af børnehaveklasselederen, dansklæreren og læsevejlederen. Hvis eleven ikke har udbytte af indsatsen, er det væsentligt at overveje, hvordan den kan ændres og justeres til denne elev.

Ordblinderisiotest

Ordblinderisikotesten er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse.

Ordblinderisikotesten indeholder en dynamisk afkodningstest, som kan afdække, hvor let en elev har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder (Gellert & Elbro, 2016). Det er altså

ikke kun elevens aktuelle færdighedsniveau, der testes, som det er ved en traditionel testning. Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere. Alle landets grundskoler har fået tilsendt direkte link og adgangskode til den hjemmeside, hvor testmaterialet kan downloades.

Emneord