Tweet dine teser på tysk - Planlægning

Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Planlægning

Kirkeport

Eleverne bør have et basiskendskab til Reformationen og Martin Luther; især betydningen af Luthers oprør mod den katolske kirke, og hvor effektivt Luther kommunikerede på almindeligt tysk (i modsætning til latin), så alle kunne forstå hans budskaber.

Læreren præsenterer indledningsvis Luthers teser og giver et par eksempler på dansk og tysk. Der er eksempler på teser under Gennemførelsen i Word i det følgende modul. Med et par tankekvækkende spørgsmål sættes teserne i relation til nutiden, og eleverne reflekterer over, at de relativt afdæmpede udsagn kunne være så revolutionære, at de splittede kirken, og dermed datidens verden, og gav anledning til store krige.

Læreren skal oprette en ”kirkeport”, som klassen kan slå sine teser op på. Denne kan være fysisk i form af en planche eller elektronisk i programmet Padlet. Under alle omstændigheder er det vigtigt at ”kirkeporten” skal have en overskrift i form af et hashtag, og læreren kan med fordel have forslag til et fælles hashtag - se forslag under Undervisningsaktiviteter herunder. Hashtagget skal bl.a. bruges til at få overblik over elevernes teser, når de går online.

Rent praktisk skal eleverne have adgang til en smartphone eller andet et devise, hvor de kan tilgå eller oprette en konto på Twitter. Eleverne skal være fyldt 13 år for at oprette sig på Twitter. Tal også med eleverne om god skik og brug på de sociale medier. Se evt. forløbet ”Mit Deutsch in die Welt” under relaterede moduler samt ”Die Netikette” – link her på siden. 

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet

I det følgende er opstillet læringsmål for undervisningsforløbet på baggrund af Fælles Mål.

Kompetenceområde

Skriftlig kommunikation

Kultur og samfund

Kompetencemål

Eleven kan kommunikere på tysk skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog

Eleven kan forstå og anvende forståelse for kultur

Færdigheds- og vidensområder

Skrivning

Eleven kan skrive i et enkelt sprog under hensyntagen til situation, afsender og modtager

Eleven har viden om sprogets funktion i forskellige situationer

Tekster og medier

Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk

Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer

Tysk som adgang til verden

Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden

Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst

Omsatte læringsmål

Eleverne kan skrive på tysk om eksistentielle spørgsmål

Eleverne kan kommentere på tysk på Twitter

Eleverne kan indgå i kommunikation med tysktalende på Twitter

Undervisningsaktiviteter

Eleverne introduceres til forløbet: De skal formulere teser (udsagn) på tysk om, hvordan verden bliver et bedre sted at leve, hvad vi mennesker skal gøre for at leve bedre, hvad vi skal lade være med osv.

Læreren præsenterer indledningsvis Luthers teser og giver et par eksempler (se forslag under gennemførelsesdelen) på dansk og tysk. Gennem et par tankekvækkende spørgsmål sættes teserne i relation til nutiden, og eleverne reflekterer over, at de relativt afdæmpede udsagn kunne være så revolutionære, at de splittede kirken og gav anledning til store krige 

Derefter repeteres, hvordan man udtrykker noget ønsket på tysk, fx illustreret med mere eller mindre færdige eksempler:

”Ich möchte gerne, dass…”, ”Ich hoffe, dass…”, ”Es wäre schön, wenn…”, ”Eine bessere Welt würde damit anfangen, dass …”, ”Alle Menschen sollten…”, ” … ist besser als …”, ”Mit Liebe …”, ”Ehrlichkeit…”, ”Frieden …” 

Klassens "kirkeport"

Eleverne skal nu formulere deres teser. Eleverne sammenligner i par eller mindre grupper og giver hinanden feedback på, om deres budskaber er forståelige. Efterfølgende vælger hver elev én tese ud, som han/hun skriver på klassens ”kirkeport”, som kan være enten elektronisk i form af en Padlet, oprettet af læreren, eller fysisk i form af en planche i klassen. Giv evt. klassens ”kirkeport” en overskrift som fx:

”Unsere #Thesen für eine bessere #Welt #2017” eller #unserethesenfüreinebesserewelt2017

- som kun er ét hashtag. Under alle omstændigheder tjener dette hashtag også til at forklare og kontekstualisere elevernes tweets, når de går på Twitter med dem.

Teser på Twitter

Nu er eleverne klar til at tweete deres teser, men inden de gør det, skal de surfe på Twitter og se forskellige andre tweets på tysk samt at kommentere nogle af disse. Tal i denne forbindelse med eleverne om god tone og god adfærd på de sociale medier (se link til ”Die Netikette”).

Der skal i første omgang sættes tid af til, at eleverne opretter sig på Twitter og til at sætte dem ind i, hvordan man tweeter, hvis de ikke på forhånd er fortrolige med det. Husk at give mulighed for videndeling mellem eleverne om, hvordan man gør.

Udfordringen er herefter, at eleverne skal tweete deres teser på tysk og indgå i kommunikation på tysk, dvs. kommentere andre tweets samt evt. svare på kommentarer til deres eget tweet. Meget af kommunikationen på Twitter foregår i sagens natur på engelsk, og derfor skal eleverne guides derhen, hvor de kan tweete til tysktalende. Lad i første omgang eleverne undersøge hashtags som:

#Reformationsjubilaeum

#R2017

#Luther2017

- og evt. bare #Luther (som dog også giver mange engelske tweets). Under sidstnævnte kan man fx støde på flg. citat:

”Eine Lüge ist wie ein Schneeball: je länger man ihn wälzt, desto grösser wird er.” #Luther

Nogle elever vil givetvis også støde på mere kontroversielle ytringer og diskussioner – lad det om muligt være en lejlighed til at tale om aktuelle temaer og problemer i Tyskland.

Eleverne kan kommentere på andres tweets i denne fase, eller I kan aftale, at de vender tilbage til interessante tweets, når de har tweetet deres egne teser. Hvis I venter, giver det mulighed for, at læreren kan se nogle af elevernes kommentarer og hjælpe med eventuelle sproglige rettelser mm.

Rent teknisk skal eleverne huske at hashtagge nogle centrale ord, som I aftaler på klassen. Det kunne være ”#Reformationsjubiläum, ”#R2017, ”Luther2017”. Disse behøver ikke indgå i selve tesen, men skal kunne være indenfor de 140 tegn. Det er disse hashtags, der gør det muligt for andre at se elevernes teser i konteksten og evt. kommentere dem. Når man kommenterer skriver man: @brugernavn.

For at få et overblik over elevernes tweets, beder læreren bede dem begynde med det fælles hashtag, der blev fundet til kirkeporten fx:

#unserethesenfüreinebesserewelt2017

- så han/hun kan finde elevernes tweets ved at søge på dette hashtag. Dette giver også mulighed for, at eleverne kan kommentere på hinandens tweets, hvis de ikke kommer i dialog med tysktalende på Twitter. 

Læs mere Vis mindre

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan skrive på tysk om eksistentielle spørgsmål

Tegn på læring

1. Eleven skriver et kortere udsagn på nogenlunde forståeligt tysk

2. Eleven skriver et udsagn på forståeligt tysk

3. Eleven skriver et originalt udsagn på nogenlunde korrekt tysk

Omsatte læringsmål

Eleverne kan kommentere på tysk på Twitter

Tegn på læring

1. Eleven kommenterer kortfattet på nogenlunde forståeligt tysk

2. Eleven kommenterer på forståeligt tysk

3. Eleven kommenterer på nogenlunde korrekt tysk

Omsatte læringsmål

Eleverne kan indgå i kommunikation med tysktalende på Twitter

Tegn på læring

1. Eleven svarer på enkelte kommentarer på Twitter

2. Eleven indgår i en kortere meningsudveksling på Twitter

3. Eleven indgår selvstændigt i meningsudvekslinger med flere tysktalende brugere på Twitter

Evaluering i planlægningsfasen

Læreren kan bede eleverne tage screenshots af deres kommentarer og eventuelle svar.

Det er ikke sikkert, at alle eleverne ender med en egentlig kommunikation med tysktalende. Der ligger et vigtigt forarbejde hos eleverne i arbejdet med at finde andre tweets om emnet, kommentere dem og lægge op til kommunikation, med andre ord viser det sig her, i hvor høj grad eleven er kommunikativt kompentent, og her også en differentieringsmulighed – se endvidere Tegn på læring. Omvendt bør læreren være opmærksom på, hvilke elever, der har brug for særlig støtte i denne fase, der kræver en del selvstændighed og initiativ af eleven.

Undervejs i forløbet observerer læreren, i hvor høj grad eleverne finder egnede tweets at kommentere, og i hvor høj grad eleverne får spredt deres eget budskab på tysk vha. hashtags.

 

Relaterede links

Her kan du oprette en elektronisk "kirkeport".
Tysk internetside for unge med regler for netikette og en lille tankevækkende video.
Hjemmeside om netikette. Siden henvender sig til tyske unge.