Tysk - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget tysk. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.

Fagformål

Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Introduktion

Faget tysk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 5. til 9. klasse, dog kan eleverne i stedet vælge fransk, hvor skolen udbyder det. Undervisningen er opdelt i to trinforløb: 5.-7. klasse og 8.-9. klasse.

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med at tilegne sig et sprog med dets begreber, og hvordan det bruges til at forstå omverden med.

Elevernes tilegnelse af tysk kan beskrives som sprog på vej, og derfor skal undervisningen befordre elevernes lyst til at turde bruge tysk.

Fælles Mål bygger på et kommunikativt-funktionelt sprogsyn, hvor sproget ses som et middel til kommunikation bestående af både receptive aktiviteter (lytte og læse) og produktive aktiviteter (tale og skrive). Som udgangspunkt og så vidt det er muligt, er sproget i klassen tysk, og det understøttes af mimik, gestik, handlinger og billeder. Eleverne skal opleve sproget i kontekst.

Undervisningen skal i hele forløbet omfatte samtlige tre centrale kompetenceområder og kompetencemål. Områderne er indbyrdes afhængige og bør derfor integreres i de enkelte undervisningsforløb.

Mundtlig kommunikation betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at lytte og forstå, samtale og præsentere – også i forhold til en mundtlig præcision.

Skriftlig kommunikation betegner, hvad eleverne er i stand til at foretage sig på tysk i forhold til at læse, forstå og skrive bl.a. ved at inddrage medier – også i forhold til en skriftlig præcision.

Kultur og samfund reflekterer fagets kulturformidlende indhold med det overordnede mål, at eleverne lærer sig såvel at forstå kultur som at formidle forståelsen for kultur.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer. Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning.

Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr. 1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Læs mere i vejledningen for faget tysk under Relaterede moduler.

 

Tværgående emner

Sproglig udvikling

Ordkendskab

Ordkendskab er centralt for at kunne udtrykke sig på tysk. Undervisningen i tysk handler derfor i høj grad om tilegnelse af et centralt ordforråd, dvs. både ord og udtryk inden for nære emner fra hverdagen. Da tysk er så nært beslægtet med dansk, arbejdes der i høj grad med elevernes umiddelbare genkendelighed i forhold til en lang række transparente ord og vendinger. Endvidere arbejdes der ud fra elevernes viden fra de andre sprog, eleverne har kendskab til eller måtte have som modersmål, og eleverne bevidstgøres om ordforrådsfamilier og tilegnelsesstrategier, fx ordlister, flashcards, ordkort, mindmaps, ordforrådsgættestrategier og ordbogsopslag. Undervisningen skal gradvist udvide elevernes ordforråd, så de får mulighed for at bruge sproget aktivt og kreativt.

Teksters formål og struktur

I forlængelse af arbejdet med fagene dansk og engelsk lægger undervisningen i tysk op til, at eleverne udvikler en bevidsthed om teksters formål og struktur for senere selv at kunne afkode og producere tekster på tysk. Den receptive kompetence i forhold til tekster er naturligt bredere på tysk end den produktive færdighed. Det betyder, at eleverne ikke forventes at kunne skrive frit i alle de teksttyper, de kan genkende og afkode.

Der arbejdes med forståelsesstrategier i tysk. Eleverne har brug for en del støtte til at forstå teksters indhold og detaljer. Her spiller kontekst og brug af billeder og andre illustrationer en stor rolle, ligesom der i arbejdet med tekstforståelse i undervisningen bruges opgaver til at støtte læse- og eventuelt lytteforståelsen før, under og efter læsningen og lytningen.

I forlængelse af arbejdet i dansk og engelsk arbejdes der også i tysk med læseteknikker, såsom skimme og skanne, samt gættestrategier. Desuden arbejdes der med forberedelsesfasen i både læsning, lytning og skrivning.

Læs mere om sproglig udvikling i faget tysk

 

It og medier

Digitale medier er et udbredt kommunikationsmedie og derfor også et oplagt redskab at bruge i undervisningen i tysk. It er et redskab, eleverne skal lære sig at beherske, bl.a. også for at understøtte sprogfærdighedsindlæringen i forhold til fremmedsproget tysk.

 

Eleven som kritisk undersøger

Undervisningen i tysk skal gøre eleverne selvstændige i deres informationssøgning og informationsindsamling. Opgaverne, eleverne stilles overfor, skal svare til deres sproglige kunnen. Det betyder, at eleverne i de første års tyskundervisning normalt ikke kommer til at søge helt selvstændigt efter informationer på nettet. Efterhånden vil eleverne i det femårige undervisningsforløb kunne arbejde med informationssøgningen også på et mere selvstændigt niveau. Selvstændig søgning med søgemaskiner er imidlertid under alle omstændigheder en både kompleks og abstrakt proces. Informationssøgning inden for fremmedsproget tysk vil derfor typisk være søgen efter fakta og ordforråd.

Eleven som analyserende modtager

Analysen af it og multimodale medier er primært ekspliciteret mht. teksttype, modtager og navigation. Der arbejdes hen imod, at eleverne kan analysere og vælge selvstændigt blandt de medier, de kender. Undervisningen lægger op til at bruge de æstetiske og kreative muligheder ved it. Eleverne skal dog ikke kunne analysere medier på tysk.

Eleven som målrettet og kreativ producent

Da der også i tyskundervisningen arbejdes med forståelse af og brug af forskellige teksttyper, skal eleverne ud fra budskabet og formålet med produktionen kunne identificere en teksts målgruppe og formål samt vælge den relevante kommunikationsmåde, fx sms, blog, wiki og webside. Sidst i det femårige undervisningsforløb skal de kunne vælge det tekstmedie, der passer bedst til kommunikationssituationen.

Eleven som ansvarlig deltager

Også i tysk skal undervisningen tilstræbe, at eleverne kan begå og ytre sig i et virtuelt univers, hvor samtalepartnernes identitet og hensigter kan være uklare. I undervisningen skal der desuden arbejdes med de kommunikationskonventioner, der er særlige for tysk, når man navigerer på internettet.

Læs mere om it og medier i faget tysk

 

Innovation og entreprenørskab

I alle tyskundervisningens områder og faser skal der lægges op til, at eleverne bruger sproget aktivt og kreativt og i kreative sammenhænge, dvs. at eleverne får idéer til at bruge sproget mere og mere selvstændigt. Sprogtilegnelsen sker gennem forskellige problemløsninger af kommunikativ karakter.

Innovation og entreprenørskab kommer særligt til udtryk i kulturområder, hvor eleverne skal lære at begå sig i dialog med andre tysktalende i en primært europæisk sammenhæng; i kulturer, der ofte vil være mere eller mindre forskellige fra elevernes egen kultur.

Læs mere om innovation og entreprenør i faget tysk

Tysk i 10. klasse

Undervisningen i 10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Faget tysk er et tilbudsfag i 10. klasse. I faget tages udgangspunkt i elevernes allerede opnåede kompetencer, færdigheder og viden fra undervisningen i tysk i 5./7.-9. klasse. 

Tilbud i fagene tysk og fransk skal kun gives til elever, som har modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse. Skolens leder kan tilbyde elever, der har fulgt undervisningen i de prøveforberedende valgfag tysk eller fransk i 7.-9. klasse, at deltage i tilbudsfagsundervisningen i 10. klasse. Desuden skal der tilbydes ekstra dansk, ekstra matematik og ekstra engelsk.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den almindelige 10. klasse og fra 1. august 2015 også den erhvervsrettede 10. klasse (eud10). Derudover kan kommunalbestyrelsen vælge at tilbyde 10. klasse i samarbejde med institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.

Se nærmere om de forskellige kommunale 10. klasseordninger på dette link. http://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/vejledningstema-for-skoleaaret-2016-17/vejledning-i-fagene/10--klasse.

I faget tysk arbejdes der med elevernes receptive og produktive færdigheder inden for blandt andet samtale, lytning, præsentation, læsning, skrivning, de centrale sprogbrugsregler, tysksprogede landes kultur og tysk som adgang til verden. 

Fælles Mål omfatter tre kompetenceområder:

  • mundtlig kommunikation
  • skriftlig kommunikation
  • kultur og samfund 

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer.

Læseplanen beskriver undervisningens progression i fagets trinforløb og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Det er væsentligt, at der i det enkelte undervisningsforløb arbejdes med flere færdigheds- og vidensmål på tværs af kompetenceområderne. Det skal endvidere tilstræbes, at undervisningen tilrettelægges, så den vekselvirker mellem den enkeltfaglige fordybelse og det tværfaglige arbejde.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret skoledag, jf. lov nr.1640, heriblandt varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning.

Tværgående temaer i 10. klasse

It og medier

It- og mediekompetencer kan udskilles i fire elevpositioner, som i praksis vil have store overlap og sammenfald.

Digitale medier er et udbredt kommunikationsmedie og derfor også et oplagt redskab at bruge i under- visningen i tysk. It er et redskab, eleverne skal lære sig at beherske, bl.a. også for at understøtte sprog- færdighedsindlæringen i forhold til fremmedsproget tysk.

 

Eleverne som kritiske undersøgere

Undervisningen i tysk skal gøre eleverne selvstændige i deres informationssøgning og informationsindsamling. Opgaverne, eleverne stilles overfor, skal svare til deres sproglige kunnen. Det betyder, at eleverne i de første års tyskundervisning normalt ikke kommer til at søge helt selvstændigt efter informationer på nettet. Efterhånden vil eleverne i det femårige undervisningsforløb kunne arbejde med informationssøgningen også på et mere selvstændigt niveau. Selvstændig søgning med søgemaskiner er imidlertid under alle omstændigheder en både kompleks og abstrakt proces. Informationssøgning inden for fremmedsproget tysk vil derfor typisk være søgen efter fakta og ordforråd.

Eleverne som analyserende modtagere

Analysen af it og multimodale medier er primært ekspliciteret mht. teksttype, modtager og navigation. Der arbejdes hen imod, at eleverne kan analysere og vælge selvstændigt blandt de medier, de kender. Undervisningen lægger op til at bruge de æstetiske og kreative muligheder ved it. Eleverne skal dog ikke kunne analysere medier på tysk.

Eleverne som målrettede og kreative producenter

Da der også i tyskundervisningen arbejdes med forståelse af og brug af forskellige teksttyper, skal eleverne ud fra budskabet og formålet med produktionen kunne identificere en teksts målgruppe og formål samt vælge den relevante kommunikationsmåde, fx sms, blog, wiki og webside. Sidst i det femårige undervisningsforløb skal de kunne vælge det tekstmedie, der passer bedst til kommunikationssituationen.

Eleverne som ansvarlige deltagere

Også i tysk skal undervisningen tilstræbe, at eleverne kan begå og ytre sig i et virtuelt univers, hvor samtalepartnernes identitet og hensigter kan være uklare. I under- visningen skal der desuden arbejdes med de kommunikationskonventioner, der er særlige for tysk, når man navigerer på internettet.

 

Innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.

I alle tyskundervisningens områder og faser skal der lægges op til, at eleverne bruger sproget aktivt og kreativt og i kreative sammenhænge, dvs. at eleverne får idéer til at bruge sproget mere og mere selvstændigt. Sprogtilegnelsen sker gennem forskellige problemløsninger af kommunikativ karakter.

 Innovation og entreprenørskab kommer særligt til udtryk i kulturområder, hvor eleverne skal lære at begå sig i dialog med andre tysktalende i en primært europæisk sammenhæng; i kulturer, der ofte vil være mere eller mindre forskellige fra elevernes egen kultur.

 

Uddannelsesafklaring

Eleverne skal i 10. klasse arbejde med deres uddannelsesafklaring, herunder forestilling om job og karriere.

 

Eleverne skal arbejde med afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for fagområdet. Eleverne skal have fokus på udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer. I arbejdet hermed skal der være fokus på, at eleverne får indsigt i de kompetencer, der efterspørges inden for området.

Eleverne skal opnå viden om de uddannelses- og erhvervsmuligheder, der er inden for fagområdet, og kunne vurdere uddannelses- og erhvervsmulighederne. Eleverne skal kunne indsamle viden om området og kunne udforske og diskutere eksempler på faglige, personlige og sociale kompetencer, som kræves inden for fagområdet.

Eleverne skal som led i undervisningen også opnå afklaring i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Eleverne arbejder med at forstå sammenhængen mellem de faglige kompetencer inden for faget og de efterfølgende valg af ungdomsuddannelser og job.

Læs mere i vejledningen for faget tysk under relaterede moduler.

Læs mere Vis mindre

Relaterede moduler

Emneord