Udeskolevejleder - eksterne formidlere i skolen

Denne rapport sætter fokus på naturvejledere og eksterne formidleres rolle i og omkring grundskolen.

Naturvejledere

Naturvejledere har traditionelt haft et udbredt samarbejde med lærere og pædagoger. I al den tid,
der har været udarbejdet årsrapporter fra naturvejledere, har skoleområdet fyldt en stor del i en naturvejleders arbejdsdag. Der findes i dag ca. 350 naturvejledere spredt over hele landet, og naturvejlederne er oftest ansat lokalt med stort kendskab til egnens naturområder og med mulighed for at samarbejde med lokalområdets lærere og pædagoger.

Naturvejledernes kurser foregår oftest i grønne områder med øvelser, aktiviteter og faglige oplæg
om den natur eller det naturområde, kurset foregår i. Kurserne omhandler ifølge Naturvejlederforeningen direkte oplevelser i naturen. Mange samtaler med naturvejledere viser, at naturvejledere finder det meget vigtigt at formidlingen af natur og kultur foregår i miljøet, og at den indeholder konkrete forhold, som børn kan undersøge og iagttage. Det er aktiviteter, der kan støtte udeskole, hvis de baserespå Fælles Mål. Naturvejledere er væsentlige kursusudbydere inden for skole og dagtilbud.

Naturvejledere gennemfører jævnligt kurser for lærere/pædagoger inden for områder, der omhandler udeskole, og naturvejledere gennemfører jævnligt arrangementer for skoleklasser inden for udeskole.

Hvad er udeskole, og hvilken rolle kan naturvejledere have inden for udeskole?

Udeskole er en bred betegnelse for regelmæssig undervisning uden for skolen i natur- eller kulturomgivelser. Spørger man en elev, en forsker, en museumsformidler, en lærer eller en naturvejleder, vil man sikkert få mange forskellige bud på, hvordan udeskole kan, bør og skal praktiseres og defineres.Derfor er det svært at definere udeskole præcist og adskille det fra andre former for udeundervisning.

I projekt Udvikling af Udeskole ses udeskole som: ”… en bred betegnelse for undervisning med
udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på et samspil mellem undervisning inde og ude.” (Udvikling af udeskole)

Al undervisning skal tage udgangspunkt i fagenes mål, så naturvejledere må have en indsigt i Fælles Mål og forvente og tilskynde til, at lærere planlægger arrangementer på naturskoler på baggrund af videns-, færdigheds-, og kompetencemål fra Fælles Mål.  At undervisningen foregår regelmæssigt og over længere tid betyder, at læreren skal støtte, at eleverne opnår erfaringer og rutiner med undervisning uden for klaserummet. Det kan være i samarbejde med fx naturskoler og kulturinstitutioner, der kan stille lokaler eller områder til rådighed for områdets folkeskoler.

Udeskole er en bred betegnelse for undervisning i læringsmiljøer uden for skolen, der underbygger eller udbygger den viden, eleven har tilegnet sig i klasselokalet. I forskellige fag og med udgangspunkt i fagets faglige mål er det muligt at arbejde med udeskole på forskellige måder. Det bør indgå i det pædagogiske personales didaktiske overvejelser, hvordan der skabes mulighed for, at udeskole kan indgå i undervisningen.

Publikationen i sin helhed findes under relaterede filer

Emneord