Undersøg kroppen med 3D simulering

I denne aktivitet anvender eleverne tablet eller smartphone til at undersøge dele af kroppen. En app kan give en meget virkelighedsnær oplevelse af, hvordan kroppen ser ud indvendig.
menneske hjerte

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

I denne aktivitet anvender eleverne appen: ”Anatomy 4D”. Appen kan anvendes til at undersøge, hvordan kroppens enkeltdele som fx knogler, fordøjelsessystem, lymfesystem og blodkredsløbet ser ud i en virkelighedsnær 3D simulering. I det følgende er det beskrevet, hvordan eleverne i undervisningen kan anvende appen, når de arbejder med hjertets funktioner.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål

  • Eleverne kan forklare, hvordan hjertets funktioner hænger sammen med hjerte-kar kredsløbet

Undervisningsaktivitet

Denne aktivitet bør ikke stå alene, men kan med fordel anvendes i et forløb, hvor der fx arbejdes med menneskekroppen herunder hjerte-kar kredsløbet. Det kunne være et forløb, hvor der blev arbejdet med motion, puls og sundhed.

Eleverne kan bl.a. via appen se hjertets forskellige funktioner ”live” og sammenholde observationer med et svinehjerte, som de dissekerer. Inden aktiviteten er det derfor vigtigt, at læreren får fat i svinehjerter fra en slagter, så eleverne har mulighed for at undersøge disse. Til anvendelsen af appen ”Anatomy 4D” skal der inden anvendelsen, printes de tilhørende ark, som eleverne skal bruge for at kunne se organerne i 3D.

Aktiviteten har en varighed af 2-4 lektioner afhængigt at valg af præsentation til sidst.

Anvendelse af appen:

Appen ”Anatomy 4D” kan anvendes både til smartphone og tablet. Når man åbner appen, kan man øverst i højre side vælge at printe de tilhørende ark. 

Der er to forskellige ark: et der simulerer hjertet, og et der simulerer kroppen, her kan man vælge at få vist bl.a. skelettet, hovedpulsårerne, fordøjelsessystemet. 

Når man har printet de valgte ark ud, holder man smartphone eller tablet (med appen åben) hen over papiret, og der vil fremkomme et meget livagtigt billede. 

Hjertet kan nu studeres fra forskellige vinkler, ved at dreje smartphone/tablet. Man kan også vælge forskellige indstillinger alt efter, hvad man gerne vil have fokus på (det blå i hjørnet på billedet.)

Hvad gør læreren?

Læreren sørger for at printe ark fra appen. Det skal være, så eleverne parvis kan arbejde sammen om et ark.

Eleverne præsenteres for læringsmål samt, hvordan de skal vise dette i slutningen af aktiviteten (se afslutning på aktiviteten).

Læreren inddeler eleverne i grupper. Der tages hensyn til, at nogle elever evt. ikke har smartphone eller tablet.

Læreren præsenterer kort eleverne for, hvordan appen virker og lader eleverne downloade den.

Hvad gør eleverne

Eleverne downloader appen ”Anatomy 4D” til deres smartphone eller tablet. Der arbejdes i grupper af to, så det er nok at en har den.

Hvad gør læreren?

Læreren hjælper eleverne i gang med appen.

Hvad gør eleverne

Eleverne afprøver appen to og to. De ser både på hjertet og på kroppens store pulsårer.

Hvad gør læreren?

Læreren finder relevant materiale, hvor eleverne kan læse om hjertets opbygning og blodkredsløbet

Hvad gør eleverne

Eleverne læser udleverede tekster og noterer sig vigtige ting omkring hjertes opbygning og blodets kredsløb.

Hvad gør læreren?

Læreren udleverer svinehjerter fra slagteren. Helst så eleverne kan undersøge to og to, alternativt kan to grupper gå sammen om et svinehjerte.

Hvad gør eleverne

Eleverne undersøger svinehjertet, de sammenligner med det, de så i appen. Eleverne forklarer hinanden, hjertets enkelte dele, fx:

  • hvor blodet kommer ind
  • hvor det pumpes ud
  • hvilke kamre er store/små
  • hvordan er hjertet opbygget.

Eleverne sammenligner det, de har set i svinehjertet, med simuleringen af hjertet på appen.

Hvad gør læreren?

Læreren beder grupperne om at lave en kort præsentation af hjertet og blodkredsløbet. Dette kan gøres vha. skitser på et stykke papir, stopmotion, tegnet video eller noget helt andet.

Læreren inddeler eleverne i præsentationsgrupper.

Hvad gør eleverne

Eleverne laver to og to en præsentation af hjertets funktioner og blodets kredsløb. Præsentationen vises for en eller to andre grupper, som spørger ind til det, der er vist/fremlagt.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan forklare, hvordan hjertets funktioner hænger sammen med hjerte-kar kredsløbet

Tegn på læring

  1. Eleven undersøger hjertet og blodkredsløbet vha. appen og svinehjertet
  2. Eleven beskriver hjertets og blodkredsløbets enkelte dele
  3. Eleven forklarer hjertets og blodkredsløbets enkelte dele

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Der evalueres løbende i denne aktivitet, hvor læreren kan følge elevernes forklaringer til hinanden om hjertets funktion, samt når eleverne laver deres lille præsentation af hjertets og blodkredsløbets funktion.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Krop og sundhed (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø (vejledende mål)