Undervisningsforløb om EU's grundlæggende historie

I dette forløb arbejdes med EU's historie for at få en forståelse for baggrunden for EU, og det diskuteres om EU stadig har betydning som ”fredsprojekt”.
EU_lande_kort_COLOURBOX5139156.jpg

Forslag til læringsmål

Fælles Mål

Klassetrin: 8, 9

Kompetenceområde: EU og Danmark

Kompetencemål:  Eleven har viden om samspillet mellem beslutningsprocesser i EU og i Danmark.

Færdighedsmål: Eleven har viden om hovedtræk i EU's udvikling og beslutninger i EU

Vidensmål: Eleven kan diskutere aktuelle europæiske politiske problemstillinger i forhold til EU

  • Eleven kan redegøre for hovedtræk ved EU's historie
  • Eleven kan diskutere argumenter for og imod opfattelsen af EU som et fredsprojekt

Valg af undervisningsaktivitet

Baggrund: Når der skal argumenteres for EU's eksistens er der to forhold der ofte bliver fremhævet.

For det første EU som et fredsprojekt, der efter 2. verdenskrig og efter murens fald i 1989 har været med til at skabe en fredelig udvikling i Europa.

For det andet den økonomiske udvikling at samarbejdet mellem landene skulle være med til at sikre en øget velstand for alle. Elevernes skal have en forståelse for at disse temaer er vigtige for dem der forsvarer EU, men også at de er til diskussion og skal undersøges.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Eleverne ser filmen om EU's historie på Folketingets EU-oplysning her. (8 min). Klik her.

Undervejs skal eleverne lægge mærke til; hvilke begrundelser gives der historisk for EU?

Når de har set filmen diskuteres det i fællesskab i klassen.

I 2012 fik EU nobels fredspris, dette kan være udgangspunkt for en diskussion i klassen om EU som fredsprojekt. Der kan findes materiale på

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_da.htm og kritik af den her http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/fredspris-til-eu-vaekker-vrede

Det kan diskuteres I klassen hvilke argumenter der er for og imod at give EU fredsprisen.

Efterfølgende kan eleverne undersøge de politiske partiers EU-politik på deres hjemmesider, og se på hvordan de forholder sig til om EU har betydning for en fredelig udvikling i Europa i dag. 

Tegn på læring

  • Eleverne kan redegøre for hovedtræk i EU's historiske udvikling.
  • Eleverne kan redegøre for argumenter for og imod at EU kan opfattes som et fredsprojekt.
  • Eleverne kan diskutere forskellige politiske holdninger til EU og give udtryk for forskellige vurderinger af EU's betydning. 

Omfang

2 lektioner.

Eksempler på evaluering

Evalueringen tage udgangspunkt i evalueringsværktøjet "lærerens tjek" eller "klasseparlamentet", der er et struktureret møde, hvor lærere og elever beskriver, drøfter og kommer med ideer til løsning af de problemer og udfordringer, som arbejdet med aktiviteten har afstedkommet. 

De anførte tegn kan med fordel anvendes som led i den løbende evaluering.

Se en kort video om EU's historie herunder (engelsk)

.

Emneord