Unges økonomi - et tværfagligt miniprojekt

Formålet med læringsaktiviteten er, at eleverne får afprøvet et miniprojekt som første tværfaglige øvelse. Forløbet inddrager danskfaget samt samfundsfag. Projektvarighed 3-4 dage, - danskfagets andel er ca. 8-10 lektioner på E-niveau.

Identitet og formål

Kernestof 

Blandt kernestoffet i danskfaget, er arbejde med de vigtigste begreber, modeller og metoder som indgår i kommunikation, læsning og fortolkning.

I eksemplet arbejder eleverne med forskellige teksttyper og deres funktion, virkemidler og indhold. 

Teksterne varierer i form og budskab, hvilket stiller krav til elevernes læsestrategier, ordforråd og kritiske sans.

Eleverne får mulighed for at afprøve og udvikle deres samarbejds- ,studie- og kommunikationskompetencer, samt at benytte informationssøgning og formidling ved at analysere tekster fra pengeinstitutter og private kreditgivere og pengeudlånere, målrettet et yngre publikum, at fremlægge resultaterne i plenum.

Faglige mål

På det kommunikative kompetenceområde skal eleverne kunne redegøre for, diskutere og argumentere både i grupper og i plenum.

På det fortolkningsmæssige område skal eleverne kunne reflektere over teksternes formål, virkemidler og sprog.

Forventningerne til formidlingsdelen er, at eleverne skal kunne fremlægge væsentlige pointer og enkle konklusioner i ca. 10 minutter i plenum.

Under overskriften "Unges økonomi", skal eleverne gennem tre faser i miniprojektet; - problemfasen, fordybelsesfasen og formidlingsfasen.

Undervisningsforløbet giver mulighed for, at elever med forskellige forudsætninger kan få differentieret udbytte af undervisningen. - Den stærke elev kan gå i dybden med sprog og virkemidler, mens den svagere elev kan koncentrere sig om at søge informationer og kigge på tekstanalyse.

Tilrettelæggelse - didaktik

I problemfasen arbejder eleverne med ideudvikling, brainstorm og mindmapping. I fordybelsesfasen læser og diskuterer eleverne materialet, samt søger informationer, og i formidlingsfasen fastlægges hvad og hvordan der skal fremlægges for klassen.

Eleverne arbejder først med tekster fra Forbrugerrådet Tænk; 15 råd til unge om økonomi, Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014. Tekster og links udleveres af læreren og i samfundsfag suppleres med tekster om økonomisk teori og termer.

Dernæst kaster eleverne et kritisk blik på reklamerne for Kviklån, Kliklån, L'easy med hensyn til sprog og virkemidler.

Eleverne arbejder i en vekslen mellem læsning, informationssøgning og tilrettelæggelse af plenumfremlæggelse, hvilket giver afveksling undervejs.

Tilrettelæggelse - arbejdsformer

Eleverne arbejder sammen i grupper 2-3. Teksterne læses og analyseres, enten i grupper eller individuelt, og diskuteres med de andre gruppemedlemmer.

Da det er første gang at eleverne skal arbejde med et tværfagligt miniprojekt, er det en fordel at have gruppemedle

It

Undervisningsforløbet inddrager it i forhold til layout og informationssøgning.

Samspil med andre fag

Undervisningsaktiviteten indgår i et forløb om kommunikation, informationssøgning og formidling.

Dokumentation 

Eleverne benytter sig af deres portfoliomapper i forhold til at notere hvilke tanker de gør sig om projektets 3 faser.

Fremlæggelsen i klassen er det afsluttende produkt, som dansk- og samfundsfagslærerne overværer.

Løbende evaluering 

Undervejs indgår eleverne og læreren i dialog om arbejdet. Læreren giver feedback på elevernes danskfaglige viden og arbejdsstrategi, og eleverne giver løbende feedback på hvilke tanker de gør sig om opgaven og samarbejdet.

Læreren har til stadighed et øje på forskellige undervisningsmål. - I dette tilfælde, om eleverne forstår relevante kommunikationsmodeller og kan anvende dem. Om eleverne kan samarbejde, argumentere og diskutere i grupperne og i plenum. Og om eleverne kan reflektere over forskellige teksttyper og genrer, samt perspektivere til andre tekster, samfundsforhold og erhvervsmæssige sammenhænge.

Afsluttende standpunktsbedømmelse

Grupperne modtager en karakter, samt en mundtlig tilbagemelding på den danskfaglige præstation efter fremlæggelserne.

Afsluttende prøve

I den afsluttende prøve skal eleven kunne reflektere over egen produktion i sin portfoliofremlæggelse.

Undervisningsforløbet giver et eksempel på, hvordan eleven har arbejdet og samarbejdet tværfagligt, samt arbejdet med kommunikation, refleksion og formidling.