Vi undersøger dyrs tilpasning

Eleverne undersøger og sammenligner smådyr fra forskellige levesteder
tegning af forskellige små dyr

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. 

I denne aktivitet undersøger eleverne dyrs tilpasning til forskellige levesteder. Eleverne indsamler dyr fra forskellige biotoper, og giver deres egne bud på, hvordan man kan observere, at et dyr har tilpasset sig sit levested.

Til denne aktivitet er det vigtigt, at der kan afsættes tid til indsamling af dyr. Her vil det selvfølgelig være godt, hvis man har mulighed for at komme i nærheden af naturområder som fx mark, skov eller sø. Til aktiviteten vil det være bedst, hvis man kan finde smådyr fra forskellige typer af biotoper, så eleverne får mulighed for at sammenligne deres tilpasninger til levestedet. Det vil desuden være hensigtsmæssigt, hvis dyrene kan ”opbevares” i deres rette element, mens de undersøges på skolen, her tænkes fx på terrarium, akvarium eller strømakvarium.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan ved anvendelse af biologiske fagbegreber forklare, hvordan udvalgte dyr har tilpasset sig deres levested

Undervisningsaktivitet

Aktiviteten kan stå alene, men vil passe godt med et forløb, hvor eleverne arbejder med en bestemt biotop og dermed også de dyr, som lever i biotopen. Dette kunne fx være havet, skoven eller bækken. Den kan også anvendes som opstart til et emne om evolution. I aktiviteten er det i høj grad eleverne, som er aktive både i naturen, men også senere i deres undersøgelser i faglokalet.

Det vil være en fordel, hvis eleverne, når de har indsamlet dyr fra forskellige biotoper, har adgang til et terrarium, akvarium, strømakvarium eller lign., så eleverne kan studere dyrene under næsten naturlige forhold. Alternativt kan dyrene selvfølgelig studeres i naturen, dette kræver dog væsentligt længere tid, hvis flere forskellige biotoper skal besøges.

Hvad gør læreren?

Læreren starter aktiviteten med at spørge eleverne, om de kan komme med forslag til, på hvilke måder smådyr (insekter/biller, m.m.) kan være tilpasset det miljø de lever i, og på hvilken måde man kan observere det. Elevernes forslag bliver skrevet op på tavlen.

Læreren opfordrer til at finde to-tre forhold, som eleverne kan sammenligne dyrene ud fra.

Hvad gør eleverne

Eleverne kommer med forslag til, hvordan smådyr er tilpasset deres miljø, og på hvilken måde man kan observere det.

Eleverne bliver enige om to eller tre forhold, de vil sammenligne hos de smådyr, de skal finde, fx kropsform eller bevægelsesmønstre

Hvad gør læreren?

Læreren inddeler eleverne i grupper og udpeger (i samarbejde med eleverne) de biotoper, som skal besøges. Læreren viser evt., hvordan eleverne bedst kan indsamle smådyr.

Hvad gør eleverne

Eleverne går til hver sin biotop og indsamler smådyr. Dette kan evt. gøres som hjemmearbejde. Aktiviteten kan med fordel laves over to dage, så der kan blive sat fælder ud til smådyr

Hvad gør læreren?

Læreren sørger for, at der er akvarier, terrarier m.m. til opbevaring af de indsamlede dyr, samt de materialer som eleverne skal bruge for at undersøge dyrene nærmere, fx net, hvide (foto)bakker opslagsbøger, stereolupper, lupper.

Hvad gør eleverne

Eleverne studerer de indsamlede smådyr og kategoriserer dem efter de kriterier, de har aftalt tidligere. 

Hvad gør læreren?

Hvad gør eleverne

Eleverne tager billeder, tegner eller finder billeder på nettet af de dyr, de har undersøgt, og sætter dem op på en planche eller andet. Her skal dyrene grupperes efter deres fælles tilpasningstræk. Eleverne noterer desuden ned, hvad tilpasningstrækkende ”skal gøre godt for”, svømme, gribe fast under strømforhold, løbe hurtigt m.m.

Hvad gør læreren?

Læreren samler sammen med klassen op på elevernes observationer og sammenligner med elevernes oprindelige antagelser om dyrs tilpasning.

Hvad gør eleverne

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan ved anvendelse af biologiske fagbegreber forklare, hvordan udvalgte dyr har tilpasset sig deres levested

Tegn på læring

  1. eleven fortæller om (eller tegner) generelle forskelle i udseende hos de forskellige smådyr
  2. eleven fortæller om sammenhænge mellem dyrenes udseende og deres levevilkår
  3. eleven fortæller om deres observationer som bruges til at generalisere dyrenes tilpasning

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb den indgår i. Eleverne laver fx et elektronisk mindmap, hvor de indsætter billeder af de observerede dyr og trækker streger imellem deres fællestræk. Disse mindmaps kan fremlægges og forklares for resten af klassen.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Økosystemer (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)
Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)