Vi undersøger kemisk industri

Forløbet introducerer eleverne for en vifte af undersøgelsesmetoder, som de skal kunne udvælge, anvende og sætte i forbindelse med kemisk industri. "Vi undersøger kemisk industri" er et fællesfagligt forløb i fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Forløbet er udarbejdet i samarbejde mellem UVM og NTS-centeret.
kemisk industri

Kemiske fabrikker sættes ofte i forbindelse med både forurening og sundhedsskadelige stoffer, men faktisk vil andre påstå, at vi mennesker ikke ville kunne leve uden den kemiske industri.

Formål

Undervisningsforløbet ”Vi undersøger kemisk industri” er fællesfagligt for fagene biologi,
fysik/kemi, og geografi. Kemisk industri skal i denne sammenhæng forstås som industri, der
benytter kemiske processer til at fremstille produkter. At undersøge kemisk industri kan omfatte
en bred vifte af industrier som fx olie-, medicinal-, tekstil- og fødevareindustri. Gennem deres
egne undersøgelser af den kemiske industri kommer eleverne både til at inddrage relevante
undersøgelsesmetoder samt afdække, hvilken betydning kemisk industri har for mennesker.

Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære, at de tre naturfag hver har nogle grundlæggende
undersøgelsesmetoder, som gør dem i stand til at belyse forskellige naturfaglige problemstillinger,
der går på tværs af naturfagene. Desuden kan forløbet være med til at eleverne tidligt i det
treårige forløb fra 7.-9. klasse opnår færdigheder i at udføre forskellige undersøgelsesmetoder,
som de kan anvende til løbende at undersøge både fagspecifikke og fællesfaglige
problemstillinger.

De undersøgelsesmetoder, eleverne i forløbet præsenteres for, spiller alle varierende roller i
forskellige grene af den kemiske industri - men tjener alle det formål i forløbet, at eleverne rustes
til kvalificeret at udvælge og anvende forskellige undersøgelsesmetoder.

Undervisningsforløbet kan gennemføres med forskelligt fagligt fokus alt efter formål og klassetrin.
Ønsker man som lærer(e), at forløbet kan indgå som et fællesfagligt fokusområde, der kan opgives til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, vil det være nødvendigt med et øget fokus på alle fire kompetencer, og på hvordan hvert af de tre naturfag kan bidrage med relevant fagspecifik faglighed til at belyse den overordnede problemstilling.

Herunder er en række udvalgte færdighed og vidensmål fra fysik/kemi, biologi og geografi
nedbrudt til eksempler på fagspecifikke læringsmål. Læringsmålene indeholder faglighed, som på
forskellig vis vil kunne bidrage til at belyse de fællesfaglige problemstillinger med tilhørende
arbejdsspørgsmål, i forløbet "Vi undersøger kemisk industri":

Udvalgte læringsmål. Find flere forslag under relaterede filer.

Fysik/kemi

 • Eleverne kan lave mørtel ud af kalk
 • Eleverne kan udføre og forklare en destillation og sammenligne processen med en fraktioneret destillation af råolie.

Biologi

 • Eleverne kan gennemføre undersøgelser, hvor bakterievækst hæmmes af hvidløg og antibiotika under hensyntagen til laboratoriesikkerhed.
 • Eleverne kan forklare antibiotikaresistens med udgangspunkt i egne forsøg med hæmning
  af bakteriel vækst.

Geografi

 •  Eleverne kan finde og præsentere oplysninger om erhvervsfordeling og udvikling
  i kommunen.
 • Eleverne kan sammenholde data for erhvervsfordeling og udvikling
  i egen kommune med data for andre kommuner og nationale data.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Læs mere Vis mindre

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

naturfag og kemisk industri

De undersøgelsesmetoder eleverne møder i undervisningen anvendes også inden for den kemiske industri.

Ved fællesfagligt arbejde med naturfaglige problemstillinger opnås den fordel, at fx kemisk industri kan belyses fra forskellige naturfaglige vinkler - men i den samme kontekst. De undersøgelsesmetoder, som eleverne typisk anvender i de tre naturfag, sættes samtidig ind i en fælles forståelsesramme på tværs af fagene og gør undersøgelsesmetodernes anvendelsesmuligheder i kemisk industri tydelig.

De langsigtede læringsmål for hele forløbet kunne derfor være:

Eleverne kan kvalificeret udvælge og anvende forskellige undersøgelsesmetoder.

Eleverne kan undersøge kemisk industri.

For hver af de undersøgelsesmetoder, eleverne skal arbejde med, er der udarbejdet mere konkrete forslag til læringsmål.

Undervisningsforløbet kan inddeles i tre faser:

Først en introduktionsfase, hvor den overordnede problemstilling om kemisk industris betydning for mennesker slås an, og eleverne på fx metodedage introduceres til en række forskellige undersøgelsesmetoder, som alle spiller en rolle i kemisk industri.

Dernæst en produktionsfase, hvor eleverne undersøger egne arbejdsspørgsmål, som er med til at belyse den overordnede problemstilling om kemisk industri. Der er fokus på to ting: Hvad kemisk industri betyder for mennesker, og hvilke undersøgelsesmetoder der er i spil.

Til sidst en formidlingsfase, hvor eleverne formidler resultatet af deres undersøgelse af arbejdsspørgsmålene.

Gennemførelse

Herunder er skitseret en organiseringsplan fordelt på 90 minutters moduler. 

Forslag til undervisningsdifferentiering

Der vil være forskel på det niveau, som eleverne griber arbejdet med arbejdsspørgsmål an på. Som det ses af det vedhæftede mindmap, vil der være mange forskellige vinkler, som eleverne kan arbejde ud fra på forskellige taksonomiske niveauer. Arbejdsspørgsmål, der handler meget om metoder, vil på den måde være på et lavere taksonomisk niveau end arbejdsspørgsmål, som behandler en erhvervsudvikling i en region med udgangspunkt i en bestemt type af kemisk industri.

 

Eksempel på mindmap til forløbet: Vi undersøger kemisk industri

Forslag til evaluering

Evaluering af elevernes læringsudbytte bør finde sted i alle tre faser af forløbet:

I introduktionsfasen kan elevernes læringsudbytte af arbejde med de forskellige undersøgelsesmetoder i løbet af fagdagene evalueres, som det fx skitseres i metodemodulet om kvantitativ analyse. Se under Undersøgelsesmetoder fysik/kemi. Der er udarbejdet tegn på læring til alle metodemoduler.

I produktionsfasen kan der fx føres elevlogbog eller portfolio. Tegn på læring i denne fase kan være:

Eleven arbejder målrettet med sine arbejdsspørgsmål.

Eleven kan koble indhold fra metodemodulerne til arbejdsspørgsmålene.

I formidlingsfasen kan selve elevernes formidling af deres resultat af undersøgelsen bruges til at slutevaluere elevens læringsudbytte. Tegn på læring i denne fase kan være:  

Eleven er med sin formidling med til at besvare den overordnede problemstilling.

Eleven viser eller giver eksempler på de undersøgelsesmetoder, som er knyttet til den del af kemisk industri, gruppens arbejdsspørgsmål belyser. 

Undersøgelsesmetoder fysik/kemi (3)

Kvantitativ analyse

titrering
Denne aktivitet beskriver titrering af syrer og baser. En titrering kaldes også for en kvantitativ analyse, som består i at finde ud af, hvor meget der er af et bestemt stof i en kemisk forbindelse eller i en opløsning. Titrering er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Kvalitativ analyse

kemisk analyse
Denne aktivitet beskriver påvisning af ioner som undersøgelsesmetode. Påvisning af ioner kaldes også for en kvalitativ analyse og består i at finde ud af, hvad et ukendt stof er sammensat af - hvad det er for et stof? Påvisning af ioner er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Destillation

Undersøgelse, Destillation
Denne aktivitet beskriver destillering af forskellige væsker og er en metode til adskillelse af væsker med forskellige kogepunkter. Destillation er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Undersøgelsesmetoder biologi (2)

Mikroskopering af celler

Tegning af mikroskop
Eleverne arbejder med anvendelse af mikroskopet, når de undersøger forskellige typer af celler.

Undersøgelsesmetode geografi (1)

Push-pull - analyse af virksomheders udviklingsmuligheder

kemisk industri
I aktiviteten undersøger eleverne nogle af de push-pull faktorer, som har betydning for industri- og videns virksomheders lokalisering og potentialer. Push-pull faktorer kan i denne sammenhæng anvendes som en analysemetode til undersøgelse af virksomheders udviklingsmuligheder.

Forenklede Fælles Mål

Biologi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)
Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)
Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)

Relaterede filer

Et eksempel på et mindmap ud fra spørgsmålet: Hvad betyder kemisk industri for mennesker?
Find yderligere forslag til læringsmål.

Relaterede links

Præsentationvideo til kemi- og bioteknologi studiet på SDU.