Walk and talk i fysik/kemi

En CL-inspireret aktivitet hvor eleverne har fokus på relevante naturfaglige begreber, men fra et afgrænset område af faget. Aktiviteten skaber bevægelse i undervisningen og eleverne udfordres både skriftligt og mundtligt.

Valg af undervisningsaktiviteten

Aktiviteten anvendes, når der indenfor et afgrænset fagligt område er brug for en forankring af de faglige begreber. Det kan fx være som opsamling undervejs i et undervisningsforløb eller som efterarbejde af en faglig tekst eller film. Aktiviteten giver derfor kun mening i en faglig
kontekst, men konteksten kan til gengæld variere.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Lav med fordel en indledende samtaleøvelse hvor de faglige begreber, som er relevante og som har været genstand for elevernes arbejde i undervisningen, italesættes. Det kan gøres fælles for hele klassen eller som en gruppeøvelse med efterfølgende opsamling. Målet er at finde frem til de væsentligste fagbegreber, og disse skal være genstand for det videre arbejde.
Antallet af fagbegreber kan variere alt efter niveau, men erfaringsmæssigt fungerer aktiviteten bedst, hvis der er mellem fem og femten begreber. De udvalgte begreber bør skrives op, så alle i klassen kan se dem.
Hver elev udvælger nu tre faglige begreber, som de skriver på et stykke
papir/karton. På bagsiden skal de med egne ord beskrive, hvad fagbegrebet betyder
Når eleverne har lavet deres kort færdige, laves der god plads i lokalet til, at klassen kan gå rundt mellem hinanden. Ved signal fra underviseren finder hver elev en makker fx ved et highfive. Den ene elev trækker et tilfældigt begrebskort hos sin makker og læser begrebet op. Eleven, som skriftligt har beskrevet begrebet, forklarer nu begrebet med egne ord til eleven, som trak kortet. Den lyttende elev bruger teksten bag på kortet til efterfølgende at give feedback.
Der findes mange varianter til denne undervisningsaktivitet, men ovenstående er forsøgt beskrevet med minimal lærerstyring. Alt efter elevforudsætninger og formål med aktiviteten kan underviseren lave begrebskortene i forvejen (se under ’relaterede filer’ for eksempel herpå), eller man kan udvide den mundtlige del til ikke kun at beskrive. Eleverne kan fx også forklare i hvilke faglige sammenhænge eller kontekster begrebet kan anvendes, fx at Jordens magnetfelt er med til at beskytte levende organismer på Jorden eller at vindkraft siges at være bæredygtig, da udnyttelsen heraf ikke påvirker miljøet for kommende generationer.

fagbegreber og klasse
© Mads Joakim Sørensen
Eksempel på lærerfremstillede begrebskort
© Bastian Kuke Larsen

Walk and talk i en 9. kl. på Østerbro (venstre) og eksempel på lærerfremstillede begrebskort (højre).

Relaterede filer

Eksempel på lærerfremstillede begrebskort.