Anbefalinger til udvikling af inklusion

Rapport fra 2016 anbefaler, at den nuværende nationale målsætning om, at 96 % af alle børn skal være en del af den almindelige undervisning, skal erstattes af et øget fokus på alle elevers faglige udvikling og trivsel.

Regeringen nedsatte i november 2015 en ekspertgruppe, der skulle gennemføre et eftersyn af inklusionsområdet. Ekspertgruppen har haft til opgave at afdække omstillingen til inklusion, identificere hovedproblemer heri og komme med anbefalinger til forbedringer af praksis.

Formand

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Medlemmer

Mads Brix Baulund, formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Mads Løjtved Rasmussen, politisk næstformand i Danske Skoleelever

Henrik Beyer, direktør for Børne- og Ungeforvaltningen, Herning Kommune

Lars Hende Svenson, skolechef, Aabenraa Kommune

Mette Grønvaldt, tidligere skolechef i Brøndby Kommune

Jacob Stenholt-Jacobsen, PPR-leder i Solrød Kommune

Ann Rytter Westerberg, AKT-vejleder på Glostrup Skole, Afdeling Skovvang

Karina Abildgaard Leisin, lærer og AKT-vejleder på Hyltebjerg Skole

Rikke Smedegaard Hansen, pædagog på Birkhovedskolen

Ekspertgruppen har beskrevet deres omfattende undersøgelse af inklusionsindsatsen på danske skoler i en rapport.

Konklusionen er blandt andet, at omstillingen til øget inklusion har betydet, at flere elever er blevet en del af almenundervisningen, og de inkluderede elever trives. Hovedparten af eleverne oplever, at skolen er et godt sted at være, ligesom det ikke ser ud til, at øget inklusion har påvirket elevernes faglighed. 

Forside af rapport: Inklusionseftersyn 2016

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsen kommer ekspertgruppen med en række anbefalinger til, hvordan tilgangen til inklusion skal ændres fra et fokus udelukkende på elever med særlige behov til at omfatte alle børn og hele skolens læringsmiljø. Der er behov for sprogligt og kulturelt at forlade tankegangen om inklusion for i stedet at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, som retter sig mod alle elever. Der bør også være større synlighed omkring prioriteringer og ressourceforbrug. 

Ekspertgruppen oplister otte anbefalinger til udvikling af inklusion i skolen. Anbefalingerne retter sig direkte til forskellige niveauer: Undervisningsministeriet, kommunalbestyrelsen og skolens ledelse. Målet er, at anbefalingerne kan skabe rammerne for, at det pædagogiske personale kan lykkes med deres opgave med at fremme elevernes læring og trivsel i skolen.

8 anbefalinger til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i skolen

1. Anbefaling: Et bedre sprog og begrebsbrug   

Fokus  skal rettes mod, at inklusion handler om en folkeskole med elever, der har forskellige læringsforudsætninger, og det skal være langt tydeligere, hvordan almenmiljøet skal understøtte elevernes forskellige behov. 

2. Anbefaling: Større fokus på progression

Der skal være større opmærksomhed på den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel. Større bevidsthed om elevernes faglige udvikling og trivsel skal også understøtte, at alle elever med særlige behov får den støtte, som de har brug for. 

3. Anbefaling: Fokus på sociale og personlige kompetencer

Fokus på faglighed og trivsel skal suppleres med fokus på elevernes sociale og personlige kompetencer. Elevernes eget perspektiv skal i højere grad være omdrejningspunktet.

4. Anbefaling: Synlig prioritering af indsatser/ressourcer

Indsatser og ressourcer på alle niveauer skal prioriteres på alle niveauer i styringshierarkiet. Der skal løbende og systematisk følges op på de ressourcer, der er til rådighed. 

5. Anbefaling: Fokus på en tidlig, forebyggende indsats

Kommunerne skal prioritere en tidlig indsats, både i forhold til generelt at styrke almenmiljøet og i forhold til opsporing, forebyggelse og foregribende indsatser. 

6. Anbefaling: Bedre adgang til viden og hjælp

Det pædagogiske personale skal have adgang til hurtig og kvalificeret støtte, rådgivning og vejledning i deres opgave med at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever.

7. Anbefaling: Styrket praksisnær kompetenceudvikling

Praksisnær kompetenceudvikling i forhold til arbejdet med at udvikle et inkluderende læringsmiljø for skolens pædagogiske personale skal styrkes.

8. Anbefaling: Styrket forældreinddragelse og -ansvar 

Øget inddragelse af forældrene, så de bakker op om arbejdet med det inkluderende læringsmiljø og bidrager til skolens fællesskab.