Evaluering af den Tværgående Udviklingspulje 2013

Rambøll Management har i årene 2013 til 2016 gennemført en ekstern evaluering af den Tværgående Udviklingspulje (TUP).
Mand ved drejebænk

Projekterne i TUP 2013 havde til formål at understøtte en mere målrettet og systematisk brug af AMU samt synliggøre styrkerne ved AMU-programmet. I forbindelse med evalueringen har projekterne løbende deltaget i evalueringsaktiviteter og bidraget til den videns- og erfaringsopsamling, der ligger til grund for evalueringen.

Evalueringen er udmundet i en rapport, der samler op på de resultater og erfaringer, som er fremkommet i projekterne og peger i den forbindelse på de understøttende og udfordrende elementer, der har været i de enkelte projekter og på tværs. Herudover præsenterer rapporten en række anbefalinger vedr. processtyring og implementering af projektresultater.

Rapporten kan tjene til inspiration for skoler, der ønsker at arbejde med synliggørelse og systematisk brug af AMU samt til mere generel inspiration i forhold til tilrettelæggelse og gennemførsel af udviklingsprojekter.

Afrapporteringerne for de enkelte projekter i TUP 2013 kan findes på: http://fou.emu.dk/offentlig_amu.do