Hjælp til inklusionsindsatsen

Her kan du hente materialer fra kickoff arrangementet afholdt den 18. december 2018 i forbindelse med etableringen af de tre nye netværk, der skal styrke inkluderende læringsmiljøer.

Oplæggene rammesatte fokus i de tre netværk

  • Netværket om dialogiske visitationsprocesser
  • Netværket om tværprofessionelt samarbejde
  • Netværk om øget kvalitet af undervisningen i specialtilbud

----------------------------------------------------------------------------------

Baggrund

Kommuner og skoler kunne frem til den 29. november 2018 søge om hjælp hos Undervisningsministeriets læringskonsulenter til at styrke inkluderende læringsmiljøer.

Der etableres en række netværk som del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets opfølgning på inklusionseftersynets anbefalinger. Hvert netværk vil bestå af 4-6 kommuner og/eller skoler.

Formålet med netværkene er, at understøtte kommuner og skoler i at omsætte inklusionseftersynets anbefalinger til udvikling af lokal praksis. Til det arbejde vil kommunerne få hjælp af læringskonsulenterne.

 

Tre typer netværk

Kommuner og skoler kan vælge mellem deltagelse i tre typer af netværk, der på forskellig vis arbejder med kompetence og kapacitetsudvikling i relation til at styrke inkluderende læringsmiljøer:

 

1. Styrk samarbejdet med familien og på tværs af professioner

Netværket er for kommuner og skoler, der ønsker at styrke kvaliteten i samarbejdet med familien og på tværs af professioner for eksempel lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere og forvaltninger (børne- og ungeforvaltning og socialforvaltningen)

Kommuner og skoler skal styrke et lokalt, systematisk og tværprofessionelt samarbejde gennem inddragelse af børn og forældres perspektiver og løsningsforslag, fokus på en fælles handleplan på tværs af organisatoriske skel og gennem de professionelles kendskab til hinandens fagligheder og roller.

 

2. Styrk den dialogiske visitation

Netværket er for kommuner og skoler, der vil understøtte medarbejdere og ledere fra almen- og specialskoler, PPR og visiterende myndighed i at få udviklet og afprøvet en dialogbaseret visitationsmodel.

Det betyder blandt andet, at både de professionelle, der kender eleverne, og dem, der skal realisere de mål og indsatser, som besluttes på visitationsmøderne, skal inddrages i visitationsprocessen. Modellen skal sikre fokus på elevens trivsel og faglige progression gennem blandt andet løbende opfølgning og revisitering.

 

3. Styrk kvaliteten af undervisningen i specialtilbud

Netværket er primært målrettet specialskoler og specialafdelinger på almene folkeskoler, og har fokus på at understøtte ledere, interne vejledere, eksterne resursepersoner samt lærere og pædagoger i at udvikle kvaliteten i læringsmiljøet og dermed den daglige undervisning.  

Specialtilbuddene har mulighed for at prioritere indsatsen i relation til ét af følgende temaer: Fælles Mål, systematisk feedback, inddragelse af data, samarbejde mellem specialtilbud og almenområdet.

  

Kontakt: Pernille Matthiesen Pernille.Matthiesen@stukuvm.dk