Læseplaner, undervisningsvejledninger og oversigter over Fælles Mål er blevet opdateret på EMU

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 7. december 2017 et lovforslag, der indfører de nye rammer for Fælles Mål i folkeskoleloven. Lovforslaget trådte i kraft den 14. december 2017, og de nye bekendtgørelser om Fælles Mål den 15. marts 2018.

Dette indebærer, at de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal lære, fortsat er bindende, mens de 3170 underliggende færdigheds- og vidensmål nu er gjort vejledende.

På baggrund af regelændringerne er der blevet foretaget en teknisk gennemskrivning af læseplaner og undervisningsvejledninger med henblik på, at disse allerede fra det kommende skoleår afspejler de ændrede lovgivningsmæssige rammer om Fælles Mål. De justerede læseplaner og undervisningsvejledninger kan tilgås her.

Frem mod skoleåret 2019/20 vil der blive gennemført et mere omfattende arbejde med at revidere læseplaner og undervisningsvejledninger. Dette skal understøtte, at disse i højere grad tager afsæt i de politiske intentioner bag ændringen i rammerne for Fælles Mål samt anbefalingerne fra rådgivningsgruppen om Fælles Mål. Det vil betyde, at læseplaner og vejledninger fremover bl.a. vil indeholde bredere beskrivelser af fagets formål, identitet og særlige kendetegn, beskrivelse af kompetencemål ud fra færdigheds- og vidensområder og den indholdsmæssige progression i faget samt angive flere tilgange til undervisning i faget. Det vil i herunder blive tydeliggjort, at mål kun er en didaktisk kategori ud af flere.

Samtidig er der blevet foretaget grafiske justeringer i oversigterne over Fælles Mål for fag og emner, der er tilgængelige her i pdf- og excelformat, så det tydeligere fremgår, hvilke dele af Fælles Mål, der er bindende, og hvilke der er blevet gjort vejledende.

De nu vejledende færdigheds- og vidensmål er således fortsat tilgængelige, så de kan kvalificere den lokale planlægning af undervisningen på de områder og i det omfang, lærere og skoler vurderer, at det er relevant.