Nyhedsbrev fra fagkonsulenten februar 2018

Om de forløbige erfaringer fra eksamen med de nye læreplaner, den nye eksamensbekendtgørelse, jusering af faglige mindstekrav og centrale ændringer i de nye læreplaner og hvad det betyder for faget.

Af fagkonsulent Jette Hannibal

 

Foreløbige erfaringer fra eksamen med de nye læreplaner (turbohold)

De første hold, der har læst efter de nye læreplaner, har været til eksamen. Det er tilsyneladende gået godt de fleste steder, men der har været nogle indberetninger fra censorer om problemer med prøvematerialet og undervisningsbeskrivelsen. I de værste tilfælde har man på psykologi C eller B slet ikke arbejdet med undersøgelser og metoder, som det kræves af læreplanen. Der kan ikke herske tvivl om, at man som underviser i et fag i de gymnasiale uddannelser er forpligtet til at følge de gældende læreplaner, herunder bestemmelser om prøvemateriale.

Overgange - ny eller gammel læreplan? 

I princippet gælder de nye læreplaner for elever, der er startet i august 2017. Da psykologi ikke har skriftlig prøve, er det imidlertid muligt allerede nu at læse efter den nye læreplan for hold, som er startet før 2017, fx hvis skolen sætter hold sammen med elever fra 2.g og 3.g. Et valghold med elever fra 3.g, som er startet før 2017 kan også læse efter den nye læreplan, hvis læreren og skolen ønsker det.

 

Ny eksamenbekendtgørelse

Den nye eksamensbekendtgørelse gælder for elever, der er startet efter 1.august 2017.

Ifølge den nye eksamensbekendtgørelse har elever ikke adgang til internettet under eksamen eller forberedelse til eksamen. Det betyder, at elever skal downloade materiale fra undervisningen inden prøven, så det ligger på deres computer.

Hvis der er brugt e-bøger i undervisningen, skal det fremgå af undervisningsbeskrivelsen, og i det tilfælde kan eksaminanden anvende internettet for at få digital adgang til undervisningsmaterialet jvf. § 6 stk. 4. Skolen skal dog sørge for, at eksaminanden ikke kan kommunikere med omverdenen eller bruge internettet til andet end at tilgå evt. e-bøger. Egne noter og andet materiale fra undervisningen skal medbringes på egen computer.

Reglerne gælder for eksamen på psykologi C, hvor der er forberedelse på skolen. De gælder ikke for eksamen på B, hvor der er 24-timers prøve.

 

Centrale ændringer i de nye læreplaner og hvad det betyder for undervisningen

Her følger en kort oversigt over nogle væsentlige opmærksomhedspunkter i forhold til de nye læreplaner.

 • Ændringer i forhold præcisering af faget som empirisk såvel som teoretisk funderet, hvilket kræ- ver øget fokus på, at man løbende skal inddrage empiriske undersøgelser såvel som empiriske metoder i undervisningen. Dette er en præcisering af at faget bygger på den videnskabelige psykologis forskning, hvilket allerede blev fremhævet i de forrige læreplaner, men i de nye læreplaner ses en skærpelse i forhold til undersøgelser og metode på grund af kravet om at inddrage undersøgelser i prøvematerialet.
   
 • Øget fokus på at undervisningen skal tilrettelægges tematisk med udgangspunkt i kombination af relevant kernestof og faglige mål. Det betyder, at man går fra tilrettelæggelse på baggrund af lærebog til tematisk tilrettelæggelse med tydelige læringsmål og mulighed for at præcisere elevens standpunkt på baggrund af de faglige mål (formativ evaluering). Tematisk tilrettelæggelse af undervisningen var også et didaktisk princip i de gamle læreplaner, men der er et øget fokus på det nu. Det betyder bl.a. at det ikke giver mening, at læse små emner som 'psykoanalysen' eller 'behaviorisme', bl.a. fordi der ikke er tale om egentlige temaer men psykologiske paradigmer, men også fordi det er vanskeligt at lave eksamensspørgsmål, der kan honorere de faglige mål til eksamen.
    
 • Øget fokus på at faget skal udvikle elevernes evne til at formulere og undersøge konkrete og aktuelle psykologiske problemstillinger ved hjælp af fagets viden og metoder. Det betyder, at undervisningen skal lægge op til, at eleverne får mulighed for selv at identificere psykologiske problemstillinger i aktuelt stof (fx en artikel eller en såkaldt 'case'), og at de lærer at finde og anvende relevant psykologisk viden (fx undersøgelser, teori) fra et gennemgået tema til at undersøge (analysere) problemstillingerne.
    
 • Øget fokus på at udvikle elevernes evne til at forholde sig kritisk til psykologisk viden på et fagligt grundlag. Den kritiske tænkning er central i faget, og der skal løbende arbejdes med at udvikle den kritiske tænkning i faget.
    
 • Øget fokus på at udvikle elevernes kommunikative kompetencer, både skriftligt og mundtligt, gennem øvelser der kan styrke præcision i den faglige formidling.
    
 • Fokus på at feltarbejdet på psykologi B kan udføres i forbindelse med innovative projekter og i fagligt samspil med andre fag.
    
 • Nyt kernestof på psykologi C og B som nu skal integreres i diverse temaer er bl.a.
  • “Kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier” samt “diskrimination” under socialpsykologi
  • “Køn” under udviklingspsykologi
  • “digitale” forholds betydning for bl.a. Læring og motivation under kognition og læring.

 • Nyt kernestof på psykologi B er endvidere bl.a.
  • “inklusion og eksklusion” under socialpsykologi
  • “Følelser og kognition” under kognition og læring
  • “Simpel analyse af data” under psykologisk metode. Dette vil især være relevant for feltarbejde.

 • Nyt stof under supplerende stof på psykologi , dels for at imødekomme ønsker fra sektoren, dels for at give mulighed for at tone psykologi i forhold til skolens profil) er bl.a.:
  • Reklamepsykologi
  • Økonomisk psykologi herunder adfærdsøkonomi
  • Produkt-og designpsykologi.

  

Eksamen bemærk især:

 • Der er nye krav til prøvematerialet: Hver opgave skal indeholde materiale af forskellig art, herunder aktuelt stof og undersøgelser. Det er en væsentlig ændring i forhold til de tidligere læreplaner, og det betyder, at undervisningen i de enkelte temaer skal inddrage undersøgelser og metoder, så eleverne kan får opbygget kompetencer i at anvende denne viden til eksamen.

 • Nyt krav om normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) i prøvematerialet
  • C-niveau: 2-3 normalsider og B-niveau: 5-6 normalsider

 • Der er stadig mulighed for gruppeforberedelse på B-niveau. En gruppe (eksamensenhed) består af maksimalt tre eksaminander. Der kan som tidligere afleveres fælles eller individuel synopsis.

    

Psykologi i de store skriftlige opgaver (SSO og SRP)

Censur af de store skriftlige opgaver er i fuld gang. Det er vigtigt at eleverne inddrager undersøgelser og metoder i det faglige stof, der anvendes til at undersøge diverse problemstillinger. Det er ikke tilstrækkeligt at anvende teorier alene til undersøgelse af problemstillinger.

Man skal endvidere være opmærksom på at give mulighed for kritisk tænkning i opgaverne, bl.a. gennem at lægge op til det i opgaveformuleringerne. Endvidere skal man som vejleder overveje problematikken omkring 'gummiteorier', som fx Giddens der bruges til at forklare et meget bredt spektrum af problemstillinger i opgaverne - lige fra psykopati, spiseforstyrrelser, konflikter mellem grupper til depression. Ofte uden kritisk refleksion overhovedet. Det er et problem i nogle opgaver, men der er heldigvis en del eksempler på opgaver, der inddrager relevant teori og empiri i forhold til den konkrete problemstilling.

Det er endvidere uhensigtsmæssigt at bede eleverne om at redegøre for teori i starten af opgaven, da eleverne ofte blot skriver 5-8 sider af fra lærebogen. Det giver ikke mange point i vurderingen i forhold til de faglige mål.

Jeg vil anbefale, at man som vejleder sammen med eleven diskuterer, hvad der kunne være relevant psykologisk viden i forhold til en konkret problemstilling. Fx vil det altid være relevant at inddrage undersøgelser i besvarelsen af en opgaveformulering, og det er muligt at finde elevvenlige undersøgelser fra Forskningsnyt fra Psykologi, på Videnskab.dk og andre steder.

Da der med de nye læreplaner er et krav om, at noget af undervisningsmaterialet skal være på engelsk, er det også muligt at finde små artikler om undersøgelser på det engelske psykologforbunds hjemmeside, hvor man kan finde undersøgelser om et væld af temaer.

Da psykologi forhåbentlig fortsat indgår i de store skriftlige opgaver - også med engelsk - er det oplagt at hente stof her, fx også som bilag til opgaveformuleringer. Med hensyn til de såkaldte 'cases' (dvs. personlige historier eller narrativer) er det vigtigt at pointere, at det er problemstillingerne i en case, der skal gøres til genstand for analyse med brug af relevant viden i form af teori og undersøgelser. Det er ikke teksten som sådan, der skal analyseres.

  

Justering af faglige mindstekrav

Der foregår i øjeblikket en høring af de nye faglige mindstekrav i fagene og hermed også i psykologi. Processen for justering af faglige mindstekrav sker i forbindelse med revidering af læreplanerne fir de gymnasiale fag. De reviderede faglige mindstekrav er udarbejdet af ca. 60 faglige grupper, som Undervisningsministeriet har koordineret, og universiteterne har været repræsenteret i alle grupper.

Som tilsynsførende er det vigtigt at orientere sig i de nye faglige mindstekrav, når de efter planen træ- der i kraft til april 2018. Vær også opmærksom på, at der er krav om at supplere med 30 ECTS point på sidefag i psykologi, hvis centralfaget ligger i et andet fakultet. Læs mere på uvm.dk 

  

FIP 2018

Der afholdes FIP kurser i psykologi den 7.2.18 på Horsens Statsskole og den 8.2.18 på Roskilde Katedralskole. Et centralt punkt bliver de nye regler om prøvematerialet omkring bl.a. at inddrage undersøgelser. Materiale fra FIP bliver offentliggjort på EMU.

 

Fagligt Forum

Der var møde i Fagligt Forum den 8.11.17 i Odense. Mødet blev afholdt i forbindelse med en konference for alle de faglige fora med temaet digital dannelse. Fagligt Forum i psykologi diskuterede også de nye læreplaner, og der var generelt tilfredshed med dem. Professor Peter Krøjgaard fremførte, at faget er blevet styrket med det mere klare fokus på empiriske undersøgelser og metoder samt opdatering af kernestoffet. Referat fra mødet kan findes på EMU.