Nyhedsbrev fra fagkonsulenten juni 2018

Om årets eksamen, problemer omkring undervisningsbeskrivelsen og eksamensspørgsmål. Endvidere lidt om overgang fra gammel til ny læreplan, bl.a. om konsekvenser for omfangskrav i undervisningsbeskrivelsen og bilagsmaterialet i prøvematerialet. Endelig er der lidt orientering om de nye faglige mindstekrav og pædagogikum, en ny bog om fagdidaktik i psykologi.

Af fagkonsulent Jette Hannibal

 

Lidt om undervisningsbeskrivelsen og omfangskrav i de nye læreplaner

Der har if. et antal censorer i denne eksamenstermin været et antal skoler med problemer med undervisningsbeskrivelsen. Ofte i form af mangelfuld dokumentation af undervisningen men desværre også nogle tilfælde af mangelfuld undervisning i forhold til læreplaner, fx at store dele er kernestoffet slet ikke er inddraget, eller at der på C er læst om psykiske sygdomme og terapi i stedet for kernestof. Censor har pligt til at påtale sådanne mangler og til at lave en indberetning til skolens ledelse - og evt. til ministeriet i særligt grelle tilfælde. Alt sammen for at kvalitetssikre. Vær opmærksom på at undervisningsbeskrivelsen er vigtig, da den dels er en dokumentation for den gennemførte undervisning, dels en orientering for censor om eksaminationsgrundlaget.

Undervisningsbeskrivelsen skal præcist angive det gennemgåede stof, dvs. eksaminationsgrundlaget med en sådan detaljeringsgrad, at censor om fornødent kan orientere sig i fx lærebogsstof, aktuelt stof og diverse undersøgelser. Der skal være præcis kildeangivelse på alt materiale, herunder URL til materiale fra Internettet.  Vær også opmærksom på, at det er vigtigt at angive præcist i undervisningsbeskrivelsen, hvis der er anvendt digitalt materiale i undervisningen, da eleven ellers ikke kan tilgå materialet i forberedelsestiden. 

Som noget nyt er der i de nye læreplaner et krav om at angive omfang af læste sider i undervisningsbeskrivelsen. Dette vedrører læreplanen afsnit 2.4 for både C og B.  Omfanget af fagligt stof er for C ca. 150 -200 sider. For B-niveau er det forventede omfang 400-500 sider. Der er ikke noget krav om en egentlig tælling af samtlige antal sider læst stof.  Der står følgende om dette i vejledningen fra 2018: "Omfanget af fagligt stof anføres i beskrivelsen af den gennemførte undervisning (undervisningsbeskrivelsen), der færdigredigeres ved afslutningen af undervisningen i det enkelte fag. Omfanget angives normalt med en sådan detaljeringsgrad, så det af undervisningsbeskrivelsen fremgår, hvorledes det faglige stof har været vægtet i undervisningsforløbet. Det kan f.eks. ske ved at angive skønsmæssigt sidetal eller en procentmæssigt fordeling af stoffet". 

 

De nye læreplaner, eksamen og krav til prøvematerialet.

På baggrund af nogle henvendelser om forståelsen af begrebet 'Tema' og 'overskrift' i prøvematerialet, vil jeg lige kort gennemgå principperne.

Eleverne prøves i opgaver, der tilsammen i al væsentlighed dækker de læste temaer og de faglige mål. En opgaves tema er identisk med et forløbs tema, og hver opgave består af en overskrift, der angiver et kendt tema (dvs. et tema der er gennemgået i løbet af undervisningen). Dette henviser til, at undervisningen på hhv. C og B er planlagt tematisk, jf. læreplanerne punkt 3.1. om didaktiske principper: "Det bærende princip for tilrettelæggelsen er en temaorienteret undervisning, således at samtlige af kernestoffets delområder og relevante dele af det supplerende stof er belyst ved undervisningens afslutning". Når eleverne trækker en opgave til eksamen, vil overskriften derfor angive, hvilket tema eleven er kommet til prøve i og derfor også, hvor eleven skal hente relevant viden til at besvare opgaven. Det er naturligvis muligt for eleven at inddrage stof fra andre gennemgåede temaer til besvarelse af opgaven, men det vil være naturligt, at eleven især inddrager stof, der er gennemgået i forbindelse med undervisningen i det pågældende tema. Til gengæld vil det ikke være i overensstemmelse med læreplanen at lave opgaver, der blander flere temaer sammen ved fx at angive tre temaer i overskriften. Det vil heller ikke være i overensstemmelse med læreplanen at der i opgavens tema angives særlige fokuspunkter for opgaven.

Prøvematerialet på C indeholder en overskrift, der angiver et læst tema samt nogle underspørgsmål med forskellige taksonomiske niveauer. Vær også opmærksom på, at opgaverne if. de nye læreplaner opererer med normalsider a 2400 enheder inklusiv mellemrum. Alt andet lige betyder det, at opgaverne bliver mindre omfangsrige, så eleverne C skal læse mellem 2-3 normalsider

 

 

Eksempel på eksamensspørgsmål C

Et typisk eksempel på et eksamensspørgsmål på psykologi C fra den nye læreplan fra 2017 kunne være

Tema: Det moderne arbejdsliv og stress.

  1. Gør rede for de psykologiske problemstillinger, der rejses i bilagene.
  2. Diskutér mulige årsager til - og konsekvenser af stress - med udgangspunkt i relevant psykologisk viden.
  3. Giv en kritisk vurdering af stressforskningen, idet du bl.a. inddrager bilag 2.

Bilag 1: Stadig flere danskere føler sig stresset på jobbet, og tallene er nu så høje, at det ligner en epidemi. Politiken 20.2.2016 (uddrag)

Bilag 2: Stresshormoner ødelægger hukommelsen. Forskningsnyt fra Psykologi (2001, s0(3)). Uddrag

Bilag 3: Stress i tv-branchen: Maria kunne ikke huske, hvem hun var. Journalisten, 22.12.2017. Uddrag.

2.5 normalsider a 2400 enheder inklusiv mellemrum

I psykologi B er omfangskravet 5-6 sider a 2400 enheder inkl. mellemrum. Reglerne er de samme omkring overskrift der angiver et læst tema fra undervisningen og ellers bilagsmateriale, der indeholder forskelligt materiale, herunder bl.a. aktuelt stof og undersøgelser. I synopsisprøven skal eleven selv stille spørgsmål til (problemformulere) og besvare ud fra relevant psykologisk viden.

 

Eksempel på eksamensspørgsmål B

Et typisk eksempel på et eksamensspørgsmål på psykologi B fra den nye læreplan fra 2017 kunne være

Tema: Depressionens mange gåder

Bilag 1: Den vestlige "lykkekult" gør os deprimerede. Videnskab.dk 13.10.2017. Uddrag. https://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-den-vestlige-lykkekult-goer-...

Bilag 2: Derfor kan stress føre til depression. Videnskab.dk 29.1.2012. Uddrag https://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-kan-stress-fore-til-depression

Bilag 3: Virker SSR-medicin mod depression eller ej? Videnskab.dk 23.3.2017 . Uddrag. https://videnskab.dk/krop-sundhed/virker-ssri-medicin-mod-depression-ell...

5.8 normalsider a 2400 enheder inkl. mellemrum

 

Overgangsperiode mellem nye og gamle læreplaner

I eksamensterminen 2018 var der en del elever, som læste efter den nye læreplan, fx turbohold og elever på VUC. De gik til prøve efter de nye læreplaner, og det betyder bl.a. at prøvematerialet skal indeholde bilag med både aktuelt stof og undersøgelser.

Som skrevet i nyhedsbrevet i februar 2018 er det muligt at læse efter de nye læreplaner, selvom eleverne er startet på deres uddannelse før 2017. I princippet læser elever som er startet på deres uddannelse før august 2017 efter de gamle læreplaner, dvs. de går også til prøve efter de gamle læreplaner. Det er altså starttidspunktet for uddannelsens start (og ikke hvornår man er startet på psykologi), der afgør hvilken læreplan, man følger. Der kan dog være tilfælde, hvor skolen har besluttet at følge de nye læreplaner i psykologi, selvom eleven er startet før 2017. Det er en mulighed for ikke -skriftlige fag og således også for psykologi. Vær i øvrigt opmærksom på at der er kommet nye vejledninger til læreplanerne, og at vejledninger opdateres årligt.

 

Ny eksamensbekendtgørelse

På undervisningsministeriets hjemmeside https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer kan man finde den nye eksamensbekendtgørelse og diverse skrivelser om prøver. Her er en kort opsummering om de vigtigste fokuspunkter

 

Adgang til internet  i forbindelse med prøver

I Eksamensbekendtgørelsen for elever efter de nye læreplaner fra 2017 er der sket nogle ændringer vedr. netadgang under prøven (forberedelsestiden og eksaminationen).

Det betyder, at der ikke adgang til internet i forbindelse med forberedelse til de mundtlige prøver, når forberedelsen foregår på skolen. Det er heller ikke er tilladt at have adgang til internettet under selve prøven jf.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179722 kap 5, § 15, stk. 2

Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden. Dette er ikke nyt, men det er tilføjelsen, der giver mulighed for at anvende webbaseret materiale, der er anvendt i undervisningen, hvis det enten (1) opbevares lokalt (dvs. på elevens egen computer eller tablet, eller (2) når det har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt (typisk e-bøger) kan tilgås via internettet, hvis det af undervisningsbeskrivelsen fremgår, at materialet indgår i undervisningen.  Egne notater skal som hovedregel opbevares på elevens lokalt, dvs. på elevens computer eller tablet. Eksaminander må ikke foretage søgninger på nettet i forbindelse med forberedelse til en prøve, og det er derfor ikke tilladt at medbringe mobiltelefon og lignende i forberedelsen. For psykologi vil dette være gældende for forberedelse til eksamen i psykologi C. Det gælder ikke for psykologi B, som har synopsisprøve.

 

Nye faglige mindstekrav i psykologi  

Som nævnt i sidste nyhedsbrev var de faglige mindstekrav for fagene under høring, og den er nu afsluttet med nogle nye og justerede faglige mindstekrav,  også for psykologi, se punkt 4.9 på dette link, som jeg vil anbefale, at man sætter sig ind i, da det bl.a. har betydning for ansættelser, og adgang til pædagogikum. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200989

Der er sket en justering af de tidligere faglige mindstekrav i psykologi, således at de opdaterede krav matcher de nye læreplaner. Man vil lægge mærke til, at der dels er kommet et krav til metodekendskab, dels et krav om kendskab til nogle af områderne inden for det supplerende stof.

 

Undervisningsministeriet har på denne hjemmeside Faglige kompetencer  https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/faglige-kompetencer samlet relevant materiale og links til love, der omhandler problemstillinger i relation til faglige kompetencer. Vær især opmærksom på problematikken omkring  placering af hhv. centralfag og sidefag i forskellige fakulteter. Man bør især hæfte sig ved følgende: "En kandidateksamen er forudsætningen, men giver ikke i sig selv de rette faglige kvalifikationer. Kandidatuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser består af henholdsvis et centralt fag og et sidefag. Det centrale fag udgør hovedvægten af uddannelsen med et krav om mindst 120 ECTS-point, mens sidefaget, hvis det er placeret i samme fakultet som centralfaget, skal udgøre mindst 90 ECTS-point. Hvis sidefaget er placeret i et andet fakultet, forlænges kandidatuddannelsen med 30 ECTS-point, der knyttes til sidefaget, der i dette tilfælde derfor skal udgøre mindst 120 ECTS-point".

 

Ny bog i fagdidaktik i psykologi

Inden længe udkommer den længe ventede bog i fagdidaktik i psykologi på Frydenlunds Forlag. Den er redigeret af Magnus Riisager Hansen og Mette Morell, og det er tanken, at bogen skal danne grundlaget for det fagdidaktiske indhold på de kommende  fagdidaktiske kurser, men

 

Afsluttende bemærkninger.

Dette bliver mit sidste nyhedsbrev. Jeg stopper som fagkonsulent pr. 31.7.18, da jeg går på pension. Der har været nogle lærerige og udfordrende år med reform, nye læreplaner og en hel del FIP-kurser, men det bedste har været kontakten med den faglige forening og de mange psykologilærere - både ude i marken, på mail og telefonen.

Tak for det hele- og en særlig tak til den faglige forening for et fantastisk samarbejde gennem alle årene.

Fra den 1.8.18 hedder fagkonsulenten i psykologi Mikkel Krag Brunvold. Han er allerede fagkonsulent i afsætning, markedskommunikation og innovation. Tag godt imod ham.

Jette Hannibal