Nyhedsbrev fra fagkonsulenten oktober 2017

Om de nye læreplaner og vejedninger i psykologi, FIP og justering af de faglige mindstekrav.

Siden sidst

Sidste skoleårs hektiske arbejde med nye læreplaner og vejledninger er nu afløst af implementering af dem.  Ministeriets strategi med at udvikle fagene gennem de såkaldte FIP-kurser har været en stor succes, hvis man skal vurdere det på antal deltagere. Det gælder også i psykologi, hvor vi har haft lejlighed til at møde kolleger fra hele landet omkring de nye læreplaner.

Mange har taget godt imod de nye læreplaner, men der har også været en vis bekymring hos nogle omkring de nye krav om at inddrage undersøgelser i prøvematerialet. Det stiller nogle krav til undervisningen og ikke mindst til udformningen af prøvematerialet.

På de nyligt afholdte FIP-kursus fik deltagerne mulighed for at se eksempler på eksamensspørgsmål og dele deres egne erfaringer omkring det at lave eksamensspørgsmål på en anden måde.

Det er mit håb, at man i netværksgrupperne kan hjælpe hinanden med at lave eksamensspørgsmål, og man er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig, hvis det skulle være nødvendigt.

  

Lidt om læreplaner og vejledninger

De nye læreplaner blev præsenteret på to FIP-dia møder inden den endelige udformning, og her var der god mulighed dialog og give feedback til læreplansgruppen.  Der kom gode forslag til omformuleringer og tilføjelser, som læreplansgruppen efterfølgende brugte i de endelige læreplaner.

De nye læreplaner med tilhørende vejledninger ligger nu under valgfag på ministeriets hjemmeside 

Jeg vil anbefale, at man udover læreplanerne også læser de tilhørende vejledninger grundigt.  Dels præciserer de læreplanerne, men de udfolder også læreplanernes formuleringer og anviser muligheder for undervisningen. Man skal lige være opmærksom på, at der har sneget sig en lille fejl ind i footeren til vejledningen på B (der står faktisk C - og det skal være B), som vil blive rettet ved lejlighed.

  

Undersøgelser og metoder i psykologiundervisningen

Den vigtigste ændring af læreplaner og tilhørende vejledninger vedrører præcisering af betydning af undersøgelser og metoder i psykologiundervisningen, og det kommer også til udtryk i kravene til prøvematerialet.

Læreplanen fra 2005 lagde også op til at inddrage undersøgelser og metodekendskab i undervisningen, bl.a. fordi dette var nødvendigt i forhold til fagligt samspil i studieretninger, AT og de store skriftlige opgaver.

Den største ændring i de nye læreplaner er kravet om inddragelse af undersøgelser i prøvematerialet, og i forbindelse med der sidste FIP-kursus i september var der et modul om eksamensspørgsmål og velegnet materiale om undersøgelser. 

Kravet om inddragelse af undersøgelser i eksamensmateriale får indflydelse på planlægning undervisningen, hvor man må forvente at empiriske undersøgelser vil indgå naturligt i alle forløb, så eleverne får kompetencer i at anvende undersøgelser og forholde sig kritisk til dem. På FIP-kurset i september fik deltagerne uddelt Psykologilærerforeningens medlemsgave fra 2008 med undersøgelser til kernestoffet. 

På FIP-kurset fik deltagerne endvidere en oversigt over ændringer i de nye læreplaner. Her skal blot omtales et par stykker.

 

Fagets identitet

Fagets identitet er beskrevet først  i vejledningerne, og C og B er næsten identiske, da fagets identitet som sådan ikke adskiller sig væsentligt. Forskellene mellem de to niveauer skal ses i indholdet med mere kernestof, krav om læsning af flere sider, supplerende stof og feltarbejde.

Det er fx værd at notere sig, at der under fagets identitet bl.a. står følgende: "Psykologi i gymnasiet er et videns-og dannelsesfag, der afgrænser sig fra terapi og psykiatri. Psykologis genstandsfelt er levende mennesker i al deres kompleksitet under forskellige livsomstændigheder og afgrænser sig hermed også fra fiktion."  Det sidste er en ny formulering, som er tilføjet vejledningen, da det giver en præcisering af fagets genstandsfelt, som har interesse fx i forhold til samspil med andre fag men måske i særlig grad med sprogfag i SRP og SSO, når der indgår analyse og fortolkning af fiktion.

I forhold til ovennævnte vedr. undersøgelser læser man under identitet en omformuleret version af den tidligere vejledning, hvor undersøgelser og metoder nu præciseres som en vigtig del af fagets identitet og dermed undervisningen.

 

Fagets teori og metoder

"Den moderne videnskabelige psykologi er i al væsentlighed empirisk baseret, og der anvendes både kvantitative og kvalitative metoder. Derfor er en basal viden om psykologis metoder og deres anvendelse i forhold til at generere ny viden en del af undervisningen på psykologi C. Psykologiske teorier og begreber udgør sammen med empiriske undersøgelser et solidt fundament for undervisningen sammen med den kritiske tænkning og eksempler på anvendelse af psykologiske viden i praksis. Faget styrker elevernes muligheder for at argumentere på et psykologifagligt grundlag og undgår hverdagspsykologiske betragtninger."

Man vil også se s. 4 i vejledningen til psykologi C, at der primært skal fokuseres på nyere psykologiske teorier, og at ældre psykoanalytisk udviklingsteori falder uden for rammerne af moderne teori.  Dette er i tråd med moderne udviklingspsykologi - også som det er formuleret af danske udviklingspsykologer som Dion Sommer og Arne Poulsen.

Med hensyn til aktualitetskravet i undervisningen i psykologi står der i vejledningen s. 4, at undervisningen "primært fokuserer på materialer, der illustrerer nutidige problemstillinger for at skærpe elevernes opmærksomhed på vedkommende og aktuelle psykologifaglige problemstillinger både lokalt og globale og anvende deres viden til at forklare og diskutere dem".  Det giver mening at beskæftige sig med nutidige problemstillinger, men det udelukker ikke, at man i undervisningen også kan beskæftige sig med fortidige problemstillinger, fx i et tema om ondskab, hvor man vælger et fokus på folkedrab eller antisemitisme. Ordet "primært" indikerer netop, at den overvejende del af undervisningen skal omhandle nutidige problemstillinger.

 

De fire kompetencer

Desuden er der også i psykologis læreplaner et særligt fokus på de fire kompetencer, der indgår i alle fags nye læreplaner, nemlig digitale kompetencer, innovative kompetencer, globale kompetencer og karrierekompetencer. Alle kompetencer er udfoldet i vejledningerne.

 

FIP

Der har været afholdt et FIP-kursus den 27.september på Fredericia gymnasium. Dette kursus var primært for lærere på venteliste fra det forrige FIP-kursus samt for lærere, der kører turbohold, som skal til eksamen til jul. Programmet var stort set det samme som det førte FIP-kursus, dog med den forskel at der var indlagt et modul omkring eksamensspørgsmål. Materialet fra kurset bliver lagt på EMU.

 

FIP 2018

Der er planlagt to FIP-kurser i foråret 2018. Det foregår den 7.februar på Horsens Statsskole og den 8.2 på Roskilde Katedralskole. Tilmelding foregår på GL-E

Vær opmærksom på, at det endelige program for forårets kurser ikke er lagt fast endnu.  Der foregår i øjeblikket et udviklingsarbejde omkring indhold af FIP-kurser i ministeriet og derfor også af FIP-kurset i psykologi.

Eftersom nogle deltagere på sidste FIP efterlyste et modul om psykologi i SRP, vil vi udvikle noget om psykologi i de store skriftlige opgaver. Ligeledes planlægges det at udvikle noget om feltarbejde og simpel analyse af data. Omkring metoder i psykologi er planen at udvide med workshops om bl.a. eksperimenter, spørgeskemaer og kvalitative interview. Mere om dette i et senere nyhedsbrev.

 

Ny eller gammel læreplan

De nye læreplaner og vejledninger gælder for alle elever, der starter efter 1. august  2017, hvor de nye læreplaner trådte i kraft.

Elever, der er startet før august 2017, læser efter de gamle læreplaner og vejledninger.

  

  

Justering af faglige mindstekrav i psykologi

Der foregår i øjeblikket et arbejde med at justere de faglige mindstekrav, så de matcher de nye læreplaner. Det samme foregår i alle fag. Når arbejdet er færdigt, skal forslagene i høring. Dernæst skal den endelige version af de faglige mindstekrav publiceres på Uddannelses-og Forskningsministeriets hjemmeside.