Matematisk opmærksomhed (obligatorisk)

Børnehaveklassen

Eleven kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer

Kompetenceområdet matematisk opmærksomhed omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Tal fokuserer på elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og talsymbol.

Antal fokuserer på, at eleverne gennem lege og i praktiske situationer skal udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse.

Figurer og mønstre fokuserer på, at eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel.

Sprog og tankegang fokuserer på, at eleverne arbejder med enkle mundtlige forklaringer i forbindelse med antalsbestemmelser.

Leg med matematik er styrket ved at få sit eget kompetenceområde for at leve op til reformens målsætning. Kompetenceområdet skal bygge på de erfaringer, eleverne har med sig fra dagtilbud og hjemmet. Eleverne skal gennem leg, spil og undersøgelser i den nære omverden og på ture udbygge deres tidlige læring i matematik.

De fire målpar udgør tilsammen den tidlige læring af matematik, der fortsættes i 1. trinforløb. 

Læs mere om matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen

Obligatorisk

Tal (obligatorisk område)

Centralt i arbejdet med tal står elevernes forståelse af sammenhængen mellem mængde, antal, talord og talsymbol. Der skal være fokus på elevernes læsning af talsymboler. Eleverne skal kunne læse de encifrede talsymboler, og eleverne skal kende talordene for flercifrede tal.

Eleverne skal gennem lege, spil og hverdagens øvrige aktiviteter bruge tallene, hvor det er relevant. Eleverne skal kunne tælle og kunne ordne tallene i rækkefølge. Ordenstal introduceres bl.a. i forbindelse med datoer.

Opmærksomhedspunkt: Eleverne kan genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om talsymbolerne og deres ordning (vejledende mål)

Antal (obligatorisk område)

Eleverne skal gennem lege og i praktiske situationer udvikle varierede metoder til antalsbestemmelse: Simpel optælling, gruppering af de genstande, der skal tælles og fortsat tælling.

Der skal ikke indføres standardalgoritmer, men der skal arbejdes med elevernes mundtlige forklaringer.

Antalsbestemmelse skal bl.a. foregå i lege, spil, undersøgelser og eksperimenter samt i hverdagssituationer, hvor det er relevant. Der skal være forskellige tællematerialer til rådighed, og eleverne skal have mulighed for at tegne og bruge uformelle noter.

Regnehistorier skal i børnehaveklassen være den voksnes mundtlige fortælling, der rummer et problem, eleverne skal regne på. Eleverne skal også selv fortælle lignende historier til andre elever.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bestemme antal i hverdagssituationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til antalsbestemmelse (vejledende mål)

Figurer og mønstre (obligatorisk område)

Eleverne skal arbejde med enkle geometriske figurer bl.a. kvadrat, firkant, trekant og cirkel. Eleverne skal kunne navngive figurerne i både fagsprog og hverdagssprog og kunne beskrive formerne af figurerne. Eleverne skal kunne genkende de geometriske figurer i deres omgivelser, og de skal kunne tegne dem i skitseform og i et dynamisk geometriprogram. Gennem leg i dynamiske geometriprogrammer skal der være fokus på eleverne som kreative og målrettede producenter.

Eleverne skal arbejde med undersøgelse, beskrivelse og gengivelse af enkle geometriske mønstre. Mønstre skal i vidt omfang findes i elevernes omgivelser, men også i kunst og arkitektur bl.a. hentet på internettet. Eleverne arbejder med mundtlige beskrivelser af mønstrenes struktur.

Ved elevernes gengivelse af geometriske mønstre skal bl.a. bruges geometriske brikker og digitale værktøjer

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, herunder i digitale medier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle geometriske figurer og mønstre (vejledende mål)

Sprog og tankegang (obligatorisk område)

På baggrund af de matematiske begreber, som eleverne tilegner sig, arbejder eleverne med enkle mundtlige forklaringer i forbindelse med antalsbestemmelser. Her indgår sammenligninger med brug af ord som størst og mindst, større og mindre end samt lige store.

I forbindelse med angivelse af genstandes placering skal eleverne arbejde med ord til genstandes placering bl.a. ovenfor og nedenfor, til højre og til venstre, ved siden af samt foran og bagved.

Gennem de matematiske og andre aktiviteter lærer eleverne at knytte matematikkens sproglige begreber sammen med deres egen virkelighed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende enkle forklaringer i forbindelse med placering og størrelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle matematiske begreber (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Børn spiller bold

Ram en trekant

- eller en anden geometrisk figur i denne boldleg.

Faget i fokus

Tandhjul

Børnehaveklassen – Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for børnehaveklassen. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Zap i skole
© Røde Kors

Zak i skole

At starte i skole er for mange børn som at komme til et nyt land, en helt ny planet. Dette undervisningsmateriale fra Røde Kors forbereder gennem samtaler barnet til alt det nye.
COLOURBOX1241272.jpg

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i Børnehaveklassen,