Naturfaglige fænomener (obligatorisk)

Børnehaveklassen

Eleven kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen

Kompetenceområdet naturfaglige fænomener omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Årets gang fokuserer på, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning.

Dyr og planter fokuserer på, at eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende dyr og planter fra nærområdet.

Bæredygtighed fokuserer på, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald.

Naturnysgerrighed fokuserer på, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden.

Kompetenceområdet fokuserer på, at eleven ud fra viden og erfaring kan færdes iagttagende i naturen, således at eleven i sin færden i naturen er i stand til at bruge sine iagttagelser til at genkende, til at undres, og til at udforske naturen yderligere. Generelt skal undervisningen udnytte de lokale forhold, og det er vigtigt, at undervisningen indeholder undersøgende, eksperimenterende og legende aktiviteter både indendørs, udendørs i konstrueret natur og udendørs i vild natur. 

Læs mere om naturfaglige fænomener

 

 

 

 

Obligatorisk

Årets gang (obligatorisk område)

Undervisningen skal tilrettelægges således, at eleverne lærer om årets rytme og opbygning, og således at eleverne stifter bekendtskab med tidsbegreberne en dag, en uge, en måned, en årstid og et år.

Undervisningen skal sikre, at der er fokus på årstidernes navne, årstidernes placering i forhold til kalenderåret og på årstidernes kendetegn i forhold til fauna og vejr således, at eleverne bliver i stand til, at lægge mærke til naturfaglige fænomener og knytte dem til årets gang.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forbinde vejrfænomener til årstiderne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om årets rytme i Danmark (vejledende mål)

Dyr og planter (obligatorisk område)

Undervisningen tilrettelægges således, at den både tager udgangspunkt i elevenrnes allerede opnåede viden og kendskab om dyr og planter som for eksempel blomster, husdyr og kæledyr, men også udgangspunkt i dyr og planter fra lokalområdet.

Undervisningen skal sikre, at eleverne kan benævne og genkende almindeligt forekommende dyr og planter fra nærområdet, og undervisningen skal sikre, at eleverne opnår kendskab til, at dyr og planter kan klassificeres i grupper og familier som for eksempel pattedyr, insekter, træer og blomster. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan genkende dyr og planter i nærområdet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om inddeling af dyr og planter i grupper (vejledende mål)

Bæredygtighed (obligatorisk område)

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne får begyndende kendskab til daglige ressourcer som vand, elektricitet og affald, og en begyndende forståelse for samspillet mellem menneske og natur.

Undervisningen skal sikre, at eleverne ved, hvordan man aktivt kan beskytte naturen og færdes hensigtsmæssigt i naturen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tage hensyn til naturen ved at tilpasse sin adfærd og leg (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om hensigtsmæssig adfærd i naturen (vejledende mål)

Naturnysgerrig (obligatorisk område)

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne opnår kendskab til, at der er forskellige måder at undersøge natur på som eksempelvis feltarbejde, eksperimenter og indhentning af viden samt reflektere over opdagelser i naturen. Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne får mulighed for og indsigt i at bruge digitale medier til at søge efter information, og undervisningen skal sikre, at eleverne kan bruge den viden, også i andre kontekster end i en naturfaglig.

Undervisningen skal sikre, at der i brugen af digitale medier er et særligt fokus på eleverne som kritiske undersøgere, og undervisningen skal danne grundlag for, at eleverne udvikler kritisk bevidsthed.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder at undersøge natur på (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

myre

Kryb og kravl på tablet

Tag en tablet med i skoven og lad eleverne lave deres egen bog om årets første kryb og kravl.

Faget i fokus

Tandhjul

Børnehaveklassen – Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for børnehaveklassen. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
Zap i skole
© Røde Kors

Zak i skole

At starte i skole er for mange børn som at komme til et nyt land, en helt ny planet. Dette undervisningsmateriale fra Røde Kors forbereder gennem samtaler barnet til alt det nye.
COLOURBOX1241272.jpg

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i Børnehaveklassen,