Billedkunst

På denne side kan du finde Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside

1. - 2. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med billeder på basis af fælles oplevelser, undersøgelser og erfaringer i de nære omgivelser. Billedarbejdet tager udgangspunkt i emner, som er aktuelle eller gøres aktuelle gennem oplevelse og samtale. Emnerne og temaerne kan tage udgangspunkt i elevernes egne og fælles oplevelser med klassen, og billedarbejdet kan udføres både individuelt og i samarbejde med andre.

Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer de grundlæggende færdigheder i faget og udvikler deres billedsprog. Denne læring finder sted i forløb, hvor eleverne undersøger, eksperimenterer og afprøver fagets mange muligheder i forhold til et givent tema. I alle områder arbejder eleverne med at give udtryk for oplevelser, forestillinger, følelser eller tanker.

Det er centralt, at eleverne lærer at fremstille og samtale om billeder, mens de dygtiggør sig i at kommunikere med billeder. I begyndelsen fokuseres på elevernes umiddelbare oplevelser af billeder, men efterhånden kan læreren stille spørgsmål til forskellige elementer i billedet, og eleverne indføres efterhånden i fagterminologien. Det er vigtigt, at læreren præsenterer billeder fra den verden, der omgiver eleverne. Billedsamtalen kan anvendes som afsæt for billedfortællinger og selvstændigt billedarbejde.

Eleverne skal ligeledes arbejde med at udstille egne produktioner. Eleverne deltager i den praktiske del af udstillingsprocessen sammen med læreren. Eleverne kan sidst i dette trinforløb bidrage med skilte med korte forklaringer til egne billedproduktioner. 

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Eleven kan samtale om egne og andres billeder

Eleven kan kommunikere gennem billeder

3. - 5. klasse

Eleverne arbejder i dette forløb med at videreføre og udbygge deres billedsproglige færdigheder. Eleverne udbygger tillige deres kendskab til billedkulturer og arbejder med at udtrykke sig visuelt i et bredt udsnit af de eksisterende udtryksformer. Billedarbejdet tager fortsat udgangspunkt i aktuelle emner.

I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan eksempelvis være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres billedarbejde, herunder forholde sig til, hvad billederne handler om, og hvem der skal se og bruge billederne.

I arbejdet med billedanalyse fokuseres på elevernes tilegnelse af faglige begreber, som skal anvendes i billedsamtaler lærer og elever imellem. I eget billedarbejde skal eleverne kunne anvende billedsamtalen til at korrigere billedkomposition og indhold i forhold til billedets funktion.

Læs mere om kompetenceområderne i faget billedkunst

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder

Eleven kan udtrykke ideer og betydninger visuelt

Faget i fokus

Tandhjul

Billedkunst - Fælles Mål, læseplan og vejledning

På denne side finder du fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget billedkunst. Målene findes både i printvenlig pdf-version og i excel-version, hvor målene kan eksporteres, fx til en årsplan.
L.A. Ring giftede sig i 1896, året før han maler portrættet af hustruen Sigrid Kähler
© L. A. Ring (1854-1933), I havedøren. Kunstnerens hustru, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Links og apps

Find links og apps, som på forskellig vis inddrager it i undervisningen i billedkunst.
Tør maling på kunstnerens palette

Kurser, debat og info

Bliv inspireret af det billedkunstfaglige miljø. Her kan du finde faglig viden, kurser og efteruddannelse, rapporter, relevante blogs og meget mere.
Som noget helt nyt i dansk kunst begyndte Eckersberg at male ude i det fri i Rom, og han har fuldført maleriet på stedet foran motivet.
© C.W. Eckersberg (1783-1853), Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, 1815 el. 1816, Statens Museum for Kunst, www.smk.dk

Kanon for billedkunst

Kulturkanonen består af 108 værker fordelt på forskellige kunstarter. En af kunstarterne er billedkunst, og tolv kunstværker er udvalgt til kulturkanonen. Det er oplagt at bruge værkerne i billedkunst.
Street art

Billedskole og folkeskole - et samarbejde

Med skolereformen er der øget fokus på den åbne skole. Find inspiration til at inddrage lokale billedskoler, kunstskoler og kulturinstitutioner i billedkunstundervisningen.
Du kan opleve skulpturen Mennesket ved havet i Esbjerg med det interaktive materiale Kunsten er din

Kunsten er din

"Kunsten er din" er et undervisningssite om kunst i det offentlige rum til landets 5.-10. klasser.

Undervisningsforløb

Nomerne
© Jan Kjær

Tegneserie

Forløbet tager afsæt i elevernes kendskab til og interesse for tegneserien som genre. I forløbet får eleverne viden om tegneseriemediet og mediets virkemidler. Eleverne producerer striber og tegneserier med afsæt i deres egen hverdag.
COBRA -kunstneren Carl-Henning Pedersen har udsmykket Ribe Domkirke med glasmosaikker, og han har gengivet de bibelske fortællinger i sin egen tolkning.

Cobra og kunst

Forløbet tager udgangspunkt i Cobra-bevægelsens moderne danske kunstnere. Forløbet indeholder klassesamtaler om kunstværker og elevernes selvstændige bearbejdning af et udvalgt værk.
Eleverne skal skabe et perfekt fotografi af dem selv i en særlig bevægelse, som kan anvendes i forbindelse med manipulationen.

Fra foto til fotoskulptur

Forløbet tager udgangspunkt i skulptur som udtryksform, og i forløbet undersøger og afdækker eleverne, hvad en skulptur er. Forløbet handler om, hvordan hver enkelt elev kan skabe en manipuleret fotoskulptur ved hjælp af et billedbehandlingsprogram.
Et fotografi af Skolegade i Nykøbing Falster

Kortlæg din vej

Forløbet tager afsæt i elevernes umiddelbare kendskab til og interesse for vejen Skolegade, som deres skole ligger på.
Peter Hansen, Legende børn. Enghave Plads
© Peter Hansen, Legende børn. Enghave Plads, 1907-08. Statens Museums for Kunst, www.smk.dk.

Billedanalyse med tableau vivant

Forløbet tager afsæt i den læringsressource, som findes på de lokale kunstmuseers billedsamlinger. Igennem arbejdet med metoden tableau vivant undersøger eleverne billeders betydning og relaterer sig personligt til billedernes fortælling og form. Forløbet er udviklet i samarbejde med Henrik Marxen og Knud Erik Christensen.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Den japanske bro i Monets have i Paris
© Claude Monet, Den japanske bro, 1899, The National Gallery of Art, open access

Linnea i malerens have

"Linnea i malerens have" er en kort kunstfilm for børn, som giver en visuel tilgang til Claude Monets liv og malerier. Filmen rummer en betagende historie om venskab og kunst.
På klippet har H. C. Andersen skrevet: Fra H.C. Andersens Sax / Sprang et Eventyr strax / Du Klipningen fik / Du er den milde Kritik!
© Det originale papirklip er på Det Kongelige Bibliotek

Papirklip med H.C. Andersen

Lad eleverne skabe smukke papirklip med mønstre i forskellige materialer med inspiration fra H.C. Andersen.
Søjle med engle

Dansk Guldalder - hvordan ser den ud i dag?

Formålet er at lade eleverne lave deres egne små digitale guldalderbilleder, som de efterfølgende bearbejder digitalt. Aktiviteten er velegnet til at fokusere på de elementer, som kendetegner billederne fra guldalderen.
Cirkus plakat

Cirkus, leg og inspiration

Hent her inspiration og litteratur til at arbejde med emnet cirkus i billedkunst eller på tværs af fag.

Indhold på tværs af fagene

Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
En for alle mod mobning

Alle for én mod mobning - Grundskolen

Alle for én mod mobning - sætter fokus på at forebygge og bekæmpe mobning blandt børn og unge. Det sker i samarbejde med bred kreds af aktører, der bidrager med anbefalinger til, hvordan forældre, lærere, skoleledere og pædagoger kan forebygge og bekæmpe mobning.
Om materialet

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt materiale, der både kan hjælpe lærere med at afdække nyankomne elevers skolebaggrund tidligt i deres skoleforløb og følge elevernes fremgang, indtil de er i stand til at deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever
Udskoling

Udskoling

Undervisningsministeriets samlede materialer og vejledninger målrettet de centrale elementer i udskolingen til lærere og pædagogisk personale.
Lærer hjælper elev

Ordblindhed

Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.

Velkommen til billedkunst på EMU.dk

Fagredaktør på Billedkunst

Mit håb er, at du kan finde en masse inspiration til billedkunst. Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har ideer, du vil dele med andre eller om mangler:

Charlotte.Erichsen3@skolekom.dk

Fagformål

Art Logo

Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder.