Kommunikation (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi

Færdigheds- og vidensmål i kompetenceområdet kommunikation er ens i naturfagene i udskolingen og omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Formidling fokuserer på egnede metoder til formidling og vurdering af naturfaglige forhold.

Argumentation fokuserer på formuleringen og vurderingen af naturfaglige begrundelser og påstande.

Ordkendskab fokuserer på brugen af fagsprog i arbejdet med og formidling af naturfagene.

Faglig læsning og skrivning fokuserer på tilegnelsen af naturfaglig viden gennem læsning og skrivning.

Sproglig udvikling skal indgå i arbejdet med alle mål i de fire kompetenceområder. Mål for sproglig udvikling indgår primært i færdigheds- og vidensområderne. Fælles for ordkendskab og faglig læsning og skrivning er, at der er fokus på de fire dimensioner af det talte og det skrevne sprog: Samtale, lytte, læse og skrive. 

Læs mere om kommunikation i faget biologi

Obligatorisk

Formidling (obligatorisk område)

Undervisningen fokuserer på, at eleverne skal kunne kommunikere om naturfagligt indhold. Eleverne skal kunne udvælge egnede medier, herunder skal eleverne kunne vurdere hvilke medier, der er egnede til kommunikation af naturfaglige forhold til forskellige målgrupper, herunder artikler, bøger, interaktive medier, video, tv og radio.

Senere skal eleverne kritisk forholde sig til deres egen og andres naturfaglige kommunikation samt være kildekritiske, herunder benytte sig af korrekte citater. Eleverne skal kunne kommunikere mundtligt og skriftligt om biologiske problemstillinger med en stadig stigende præcision og nuancering. Der lægges vægt på, at eleverne anvender fagord og begreber mundtligt og skriftligt, individuelt og i grupper, samt at eleverne kan forholde sig til konstruktiv feedback på sin formidling.  

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kildekritisk formidling af naturfaglige forhold (vejledende mål)

Argumentation (obligatorisk område)

Eleverne skal i et undervisningsforløb kunne indgå i naturfaglige diskussioner og kunne begrunde deres argumenter ved brug af naturfaglig viden og indsigt. Eleverne skal opnå kendskab til og erfaringer med naturfaglig argumentation, herunder forskel på begrundelser og påstande, samt holdnings- og værdibaserede argumenter. Eleverne skal i et vist omfang kunne bruge analogier.

Senere skal eleverne opnå kendskab til, hvilke kriterier der har betydning for den faglige kvalitet af forskellige typer argumenter. På den baggrund skal eleverne kunne vurdere gyldigheden af naturfaglig argumentation og kunne identificere fejlslutninger og glidebaneargumenter samt have kendskab til argumentationsskemaer og retoriske former.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om påstande og begrundelser (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kvalitetskriterier for forskellige typer af argumenter i naturfaglig sammenhæng (vejledende mål)

Ordkendskab (obligatorisk område)

Eleverne skal udvikle deres sprog i relation til faget med særlig fokus på deres ordforråd. Eleverne skal lære centrale biologiske begreber fra hverdagen, fx celler, bæredygtighed og økologi, samt begreber, som eleverne først stifter bekendtskab med i biologiundervisningen, fx mutation og succession. Undervisningen skal have fokus på, at eleverne skal kunne adskille hverdagssprog fra fagsprog, herunder fokus på førfaglige ord og hverdagsbegreber, som har en specifik betydning i biologi fx svamp eller spredningskorridor. 

Eleverne skal også arbejde med ordforståelsesstrategier til selvstændig tilegnelse af nye ord, udnyttelse af konteksten til forståelse af ord samt opslag i fysiske og digitale opslagsværker. Eleverne udbygger deres ordkendskab ved faglig læsning og formidling – i både mundtlige og skriftlige opgaver. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag (vejledende mål)

Faglig læsning og skrivning (obligatorisk område)

I biologi skal eleverne have viden om naturfagenes særlige teksttyper og disse teksters formål og struktur, herunder kende til forskellige teksttyper, bl.a. multimodale tekster og sproglige kendetegn ved naturfagstekster, bl.a. nominaliseringer, som fx befrugtning. Eleverne skal kunne forberede og gennemføre faglige læse- og skriveopgaver inden for fagets teksttyper, herunder naturfagligt objektiv beskrivende, argumenterende, instruerende og/eller forklarende skriftlige tekster. Herudover er det centralt, at eleverne arbejder med, hvordan viden om teksters formål og struktur og objektivitetskrav kan anvendes i faglig læsning og skrivning. Dette gælder bl.a. hensigtsmæssige strategier til aktivering af forhåndsviden, etablering af læse-/skriveformål, informationssøgning, noteskrivning og informationsbearbejdning.

Eleverne skal ved hjælp af relevante skrive- og læsestrategier kunne søge informationer, fortolke, vurdere og få mening og sammenhæng i det, der læses og skrives. Eleverne skal kunne bearbejde og forstå biologisk viden, herunder kunne aflæse og benytte sig af grafer, illustrationer, kort, billeder, tabeller over data og andre repræsentationer med stigende grad af kompleksitet. Eleverne skal ligeledes kende til særtræk ved såvel digitale som fysiske, informerende kilder, bl.a. forskelligheden af bestemmelsesnøgler. Eleverne skal kunne stille spørgsmål til fagligt indhold og drage følgeslutninger heraf. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan målrettet læse og skrive tekster i naturfag (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om naturfaglige teksters formål og struktur og deres objektivitetskrav (vejledende mål)

Faget i fokus

Undervisningsforløb

to drinksglas

Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede af forskellige piller

Antibiotika

Her trænes eleverne i at anvende naturfaglig viden til at argumentere for og formulere påstande omkring anvendelse af antibiotika.