Perspektivering (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Kompetenceområdet perspektivering omfatter seks færdigheds- og vidensområder: 

Perspektivering i naturfag er naturfaglige mål og er enslydende for naturfagene i udskolingen. Disse fokuserer på at relatere de tilegnede naturfaglige færdigheder og videnforhold i omverdenen, samt hvordan naturfaglig viden er blevet til. 

Evolution fokuserer på forskellige faktorers indflydelse på evolution. 

Økosystemer fokuserer på forskellige faktorers påvirkning af udvalgte økosystemer, den biologiske mangfoldighed og bæredygtighedsaspekter. 

Krop og sundhed fokuserer på sundhedsproblemer lokalt og globalt. 

Celler, mikrobiologi og bioteknologi fokuserer på anvendelsen af moderne bioteknologi og de tilknyttede fordele og risici. 

Anvendelse af naturgrundlaget fokuserer på naturforvaltning, produktionsformer og deres påvirkning af naturen som eksistensgrundlag i et bæredygtighedsperspektiv. 

Obligatorisk

Perspektivering i naturfag (obligatorisk område)

Først i trinforløbet skal eleverne udvide sin perspektiveringskompetence ved at forholde sig til inddrage problemstillinger, som ikke på forhånd er afgrænsede eller fagligt veldefinerede. Det omfatter bl.a. perspektivering i forhold til naturfaglige spørgsmål vedrørende elevernes hverdag, eller hvordan naturfaglig viden kan hjælpe med at belyse spørgsmål, som udspringer af mediernes omtale. 

Senere i trinforløbet skal eleverne i dialog med andre elever og med læreren finde relevante problemstillinger med naturfagligt indhold, herunder istørre teknologiske, økonomiske eller samfundsmæssige problemstillinger. Her er det centralt også at have fokus på samfundets og teknologiens udviklingsmuligheder. Eleverne skal kunne afgrænse problemstillingerne, så der kan arbejdes med dem i undervisningen. Her kan samarbejdes med andre fag om et afgrænset tema og/eller en afgrænset problemstilling, hvilket kan give mulighed for at arbejde med utraditionelle synsvinkler og innovative løsningsforslag. 

Sidst i trinforløbet skal eleverne opnå indsigt i forskningens epistemologi, altså hvordan naturvidenskabelige processer forløber. Perspektivet skal vise, hvordan viden udvikles, konsolideres og udbygges, og hvordan elevernes eget arbejde med at undersøge, modellere og kommunikere afspejler mange af de processer, der foregår i videnskabelig forskning. Eleverne skal opleve, hvordan det kræver kreativitet og fantasi at formulere en ny videnskabelig idé, og at nye videnskabelige konklusioner ofte udsættes for tvivl og kritik, og at de løbende kan forsvares og revideres. Dette kan bl.a. gøres ved inddragelse af nedslag i videnskabernes historie.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse (vejledende mål)

Evolution (obligatorisk område)

I undervisningen skal eleverne arbejde med og diskutere forskellige faktorer, der kan påvirke den evolutionære udvikling. Der skal inddrages konsekvenserne af menneskets påvirkning af evolutionære processer ved forskellige former for genmanipulation, herunder avlsarbejde med husdyr og afgrøder samt gensplejsning. Desuden skal eleverne i deres diskussioner inddrage konsekvenserne af forskellige former for miljøpåvirkninger, herunder forurening og menneskets direkte og indirekte indgriben i naturen. Eleverne skal også fokusere på mulige konsekvenser ved anvendelse af antibiotika og risikoen for evolutionære påvirkninger hos bakterier ved selektion.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om miljøpåvirkninger og genmanipulations mulige indflydelse på evolution (vejledende mål)

Økosystemer (obligatorisk område)

I begyndelsen af trinforløbet skal eleverne arbejde med sammenligninger af forskellige økosystemer og tilknyttede faktorer med afgørende betydning for påvirkning af dem. Der skal bl.a. inddrages sammenhængen mellem klimazoner og plantebælter, jordbundsforhold, årstider og økosystemets alder. Der inddrages digitale databaser til informationssøgning.

Dernæst skal der fokuseres på menneskets indflydelse på naturlige økosystemer, herunder forurening og andre miljøpåvirkninger som eksempelvis træfældning. Der arbejdes i den forbindelse også med successionsbegrebet.

Forløbet skal afsluttes med at sammenholde den naturfaglige viden til handlemuligheder i forhold til en bæredygtig udvikling. I diskussionen skal inddrages aktuelle problemstillinger vedrører CO2 og drivhuseffekt, klimaforandringer og -tilpasninger, samfundsmæssige påvirkninger af udvalgte kredsløb, adgang til vand og dyrkbar jord samt anvendelse af fossile brændsler i forhold til vedvarende energikilder, herunder bioenergi.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sammenligne karakteristiske danske og udenlandske økosystemer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om klimaets betydning for økosystemer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om biodiversitet (vejledende mål)

Krop og sundhed (obligatorisk område)

I starten af trinforløbet skal der sættes fokus på aktuelle sundhedsmæssige forhold globalt og lokalt med inddragelse af faktorer som kost, livsstilssygdomme, miljøpåvirkninger og seksualitet, herunder kønssygdomme.

Dernæst skal eleverne arbejde videre med at perspektivere årsager til, betydninger af og foranstaltninger i forhold til problemstillinger vedrørende miljø og sundhed lokalt og globalt, herunder pandemier.

Endelig skal eleverne diskutere, foreslå og tage stilling til forskellige muligheder for at løse aktuelle miljø- og sundhedsproblemer og i den sammenhæng inddrage etiske og politiske problemstillinger i forbindelse med fosterdiagnostik og medicinske behandlingsmetoder som anvendelse af stamceller og kloning.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om biologiske baggrunde for sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere aktuelle løsnings- og handlingsforslag og relaterede interessemodsætninger i forhold til miljø- og sundhedsproblemstillinger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om den biologiske baggrund for forebyggelses- og helbredelsesmetoder (vejledende mål)

Celler, Mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)

Trinforløbet skal indledes med identificering af bioteknologier og anvendelsen af disse, herunder inden for landbrug, fødevareindustri og medicinalindustri.

Dernæst skal eleverne arbejde med at sammenholde egne undersøgelser af biologiske processer med den bioteknologiske anvendelse i samfundet, herunder genmanipulation som gensplejsning og kloning og anvendelsen af disse teknologier i fødevareproduktion og sygdomsbehandling, samt gæringsprocesser og bioethanol.

Trinforløbet afsluttes med drøftelser af fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige bioteknologier, herunder samfundets anvendelse af genteknologier. Med brug af biologisk funderede argumenter inddrages også etiske og politiske perspektiver

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan beskrive erhvervsmæssig anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan koble biologiske processer til anvendelser inden for bioteknologi (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om biologiske processer knyttet til bioteknologi (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan forklare mulige fordele og risici ved anvendelse af bioteknologi (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om interessemodsætninger i relation til bioteknologi (vejledende mål)

Anvendelse af naturgrundlaget (obligatorisk område)

Undervisningen skal tage udgangspunkt i forskellige produktionsmåders udnyttelse af naturgrundlaget med fokus på forholdet mellem konventionelle og økologiske dyrkningsformer og deres påvirkning af jorden som økosystem.

Derefter skal der perspektiveres med fokus på modsætningerne mellem interesser hos forskellige grupper i samfundet i forhold til bæredygtig produktion. Herunder inddrages problemstillinger ved brug af nitrogenholdig gødning, pesticider og antibiotika til husdyr.

Sidst i trinforløbet skal eleverne diskutere egne og andres løsningsforslag til at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, herunder inddrages også naturfagligt argumenterede forslag til naturpleje og naturgenopretning.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om dyrkningsformers afhængighed af og indflydelse på naturgrundlaget (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om naturforvaltning (vejledende mål)

Faget i fokus

Undervisningsforløb

Tegning af bakterier

Bakterier i din hverdag

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med bakterierne i hverdagen. De skal bl.a. selvstændigt lave undersøgelser, som viser noget om bakteriers livsbetingelser.
Tegning af højhuse

Bedre byliv

Undervisningsforløbet beskriver arbejdet med læringsmål i undervisningen i faget biologi i 8. klasse, hvor der både arbejdes med kompetenceområdet ”undersøgelser” i naturfag” samt ”modellering”. Derudover arbejdes der med det tværgående tema: entreprenørskab.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Billede af forskellige piller

Antibiotika

Her trænes eleverne i at anvende naturfaglig viden til at argumentere for og formulere påstande omkring anvendelse af antibiotika.