Undersøgelse (obligatorisk)

7. - 9. klasse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

Kompetenceområdet undersøgelser omfatter fem færdigheds- og vidensområder: 

Undersøgelser i naturfag er naturfaglige mål og er enslydende for naturfagene i udskolingen. Disse fokuserer på undersøgelsesmetoder, validering af resultater, konklusion og generalisering. 

Evolution fokuserer på undersøgelser af organismers kategorisering, og hvordan de er tilpasset leve-steder. 

Økosystemer fokuserer på undersøgelser af organismers vilkår i forskellige biotoper og i forhold til hinanden. 

Krop og sundhed fokuserer på undersøgelser af kroppens opbygning og funktion. 

Celler, mikroorganismer og bioteknologi fokuserer på undersøgelser af mikroorganismer, deres livsbetingelser og funktion i økosystemer. 

Obligatorisk

Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)

Eleverne har i natur/teknologi arbejdet med undersøgelser og har herigennem erfaret, at man ved systematisk observation og tilhørende forklaringer kan opnå en generaliseret forståelse af sam-menhænge mellem fænomener i den fysiske omverden. 

Først i forløbet skal eleverne arbejde stadig mere systematisk med naturfaglige undersøgelser. I samspil med andre elever og med vejledning af læreren skal eleverne identificere og formulere problemstillinger, der både har relevans for eleverne selv og andre. Udgangspunktet for en problem-stilling kan være en fælles undren over et naturfagligt fænomen, som eleverne har oplevet eller er blevet præsenteret for. I denne proces skal eleverne formulere antagelser/hypoteser, som kan forklare den eller de observationer, som er foretaget, eller foreslå undersøgelser man kan lave for at få mere viden om problemstillingen. 

En forudsætning for at kunne undersøge er, at eleverne kender til naturfaglige undersøgelsesmetoder. Eleverne skal derfor kontinuerligt arbejde med fagets undersøgelsesmetoder og have fokus på deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 

Eleverne skal både på skolen og i felten arbejde med at observere, registrere, beskrive og opsamle data samt foretage systematiske undersøgelser med kontrol af variable. 

Eleverne skal i samarbejde med andre designe, opstille og gennemføre undersøgelser. Derfor skal eleverne have viden om biologiske undersøgelsesmetoder, herunder indsamling af dyr og planter, dissektion, observation bl.a. gennem stereolup og mikroskop, fysisk-kemiske målinger, dyrkningsforsøg og fysiologiske forsøg. 

Undervisningen skal have fokus på elevernes indsamling og registrering af data. Eleverne skal arbejde med forskellige metoder til dataindsamling, herunder målinger foretaget med digital dataopsamling og andet elektronisk udstyr samt andres observationer, bl.a. undersøgelsesdata fra internettet og multimodale naturfagstekster. 

Eleverne skal forholde sig kildekritisk til de indsamlede informationer og have fokus på eventuelle fejlkilder, når de indhentede data og undersøgelsesprocessen analyseres. Til sidst i forløbet og på baggrund af analyserne skal eleverne kunne bekræfte, omformulere eller forkaste deres antagelser og dermed vurdere om undersøgelsen giver basis for en konklusion, der eventuelt kan generaliseres fx ved sammenligning med andre foreliggende undersøgelsesresultater. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag (vejledende mål)

Evolution (obligatorisk område)

Undervisningen skal tage udgangspunkt i, at eleverne skal undersøge og klassificere udvalgte organismer systematisk i forhold til kategorier af led-, blød- og hvirveldyr, frø- og sporeplanter, bakterier og svampe. Desuden skal der arbejdes med hovedgrupper af insekter og andre makrodyr. Til dette arbejde  benyttes bestemmelsesnøgler/-bøger.

Senere i trinforløbet fokuserer arbejdet med konkrete organismer på undersøgelser af dyr og planters tilpasning til konkrete levesteder, og hvordan ændrede faktorer i miljøet kan påvirke fænotypen og dyrs adfærd samt indvirke på genotypen.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion på miljøforandringer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om miljøforandringers påvirkning af organismers fænotyper og genotyper (vejledende mål)

Økosystemer (obligatorisk område)

Elevernes undersøgelser skal tage udgangspunkt i udvalgte organismers vækstvilkår, og hvordan organismer reagerer på deres omgivelser. Arbejdet omfatter undersøgelse af fotosyntese, stofoptagelse, respiration, ekskretion, formering, vækst og udvikling.

Undervisningen skal omfatte feltbiologiske undersøgelser og omhandle næringsstoffer, vand, oxygen, lys, temperatur og energioptimering, herunder skal eleverne kunne indsamle data ved datalogning. Senere i trinforløbet skal der arbejdes med stofomsætning, herunder organisk og uorganisk stof, afhængighedsforholdet mellem forskellige organismer og sammenligninger af fødekæder og –net i forskellige biotoper.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om organismers livsfunktioner (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper, herunder med kontinuerlig digital dataopsamling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge og sammenligne græsnings- og nedbryderfødekæder i forskellige biotoper (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof (vejledende mål)

Krop og sundhed (obligatorisk område)

Arbejdet med menneskekroppen skal tage udgangspunkt i undersøgelser af menneskets relative næringsbehov, herunder fødevarers indhold af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer. Der skal i denne forbindelse arbejdes med varedeklarationer. Desuden skal der arbejdes med kroppens energiomsætning, herunder med respiration, mitokondrier, ATP og kondition. Undersøgelserne skal omfatte inddragelse af digitale databaser.

Undervisningen skal senere fokusere på anatomi og fysiologi med undersøgelser ved dissektion af relevante organer og organsystemer, målinger af blodsukker, blodtryk, temperatur ved forskelligt aktivitetsniveau, reflekser, reaktionstider samt bl.a. undersøgelser af føle- og høresansen.

I trinforløbet skal eleverne også beskæftige sig med forskellige celletyper, herunder blodceller, knogle/led, nerve- og muskelceller, kønsorganer og -celler, herunder formering, samt nerve- og hormonsystem, regulering af blodsukker og væskebalance.

Endelig skal eleverne arbejde undersøgende med sundhedsaspektet, hvor eleverne bl.a. skal undersøge puls og lungekapacitet, herunder ved at anvende digitale redskaber i form af fx puls- og blodtryksmåler. Undervisningen fokuserer på kroppens forsvarsmekanismer i forhold til bakterier og virus, herunder immunsystemet, resistensproblematik samt virkningen af vaccinationer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge fødens sammensætning og energiindhold, herunder med digitale databaser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge bevægeapparat, organer og organsystemer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition (vejledende mål)

Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)

Trinforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne skal undersøge forskellige typer af mikroorganismer, herunder bakterier, svampeceller, gærceller samt encellede dyr/dyre- og planteplankton. I undersøgelserne indgår mikroskopering af levende materiale og præparater samt film og brug af informationssøgning, fx på internettet. Undersøgelser af vira foregår bl.a. ved læsning af tekster i bøger, på internettet og studier af modeller og ikke ved studie af levende materiale.

Undersøgelser af mikroorganismer skal dernæst omfatte indsamling og dyrkning af bakterier og svampe under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. Her skal der fokuseres på vækstbetingelser samt celledeling i form af mitose.

Senere i trinforløbet skal eleverne arbejde videre med undersøgelser af, hvordan mikroorganismer indgår i forskellige økosystemer, samspillet med mennesker, herunder både gavnlige og sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvordan de på forskellige måder udnyttes. Gennem arbejdet skal eleverne beskæftige sig med aerob og anaerob nedbrydning, gæringsprocesser, tarmflora, hygiejne, sygdomme, spredningsveje, antibiotika og resistensproblematik.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge mikroorganismers funktion i forskellige miljøer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om mikroorganismers betydning i forhold til mennesker og økosystemer (vejledende mål)

Faget i fokus

Undervisningsforløb

to drinksglas

Fællesfagligt forløb: "Rom og cola"

Rom & cola er en drink, mange unge kender til. Det fællesfaglige forløb gør rom & cola til genstand for naturfaglig undersøgelse.
Tegning af bakterier

Bakterier i din hverdag

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med bakterierne i hverdagen. De skal bl.a. selvstændigt lave undersøgelser, som viser noget om bakteriers livsbetingelser.
Tegning af højhuse

Bedre byliv

Undervisningsforløbet beskriver arbejdet med læringsmål i undervisningen i faget biologi i 8. klasse, hvor der både arbejdes med kompetenceområdet ”undersøgelser” i naturfag” samt ”modellering”. Derudover arbejdes der med det tværgående tema: entreprenørskab.

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter