Skrivning (obligatorisk)

3. - 5. klasse

Eleven kan skrive fiktive og ikke-fiktive tekster

Kompetenceområdet skrivning omfatter fire færdigheds- og vidensområder:

Stavning fokuserer på at videreudvikle og automatisere stavningen.

Tekstproduktion fokuserer på konsolidering af både ord fra hverdagen og det førfaglige og faglige ordforråd.

Kommunikationsforhold fokuserer på mellemtrinnets typiske genrekrav.

Strategier fokuserer på skrivestrategier i forhold genrer. 

Læs mere om skrivning i faget dansk som andetsprog - supplerende undervisning

Obligatorisk

Stavning (obligatorisk område)

Fokus i stavning er på at videreudvikle og automatisere stavningen af lydrette og ikke lydrette ord og på de lydfølgeregler, der handler om de mest gængse betingede udtaler. Dette kan gøres ved, at eleverne går på jagt i egne læsetekster efter ord, der afviger fra lydprincippet, fx ord med stumt h. Eleverne kan i tæt samarbejde med læreren overveje, hvilke regler for hvornår fx stumt h optræder, de kan slutte sig til ud fra konkrete eksempler.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive ikke-lydrette ord (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om syntesedannelse i forhold til lydfølgeregler (vejledende mål)

Tekstproduktion (obligatorisk område)

Tekstproduktion handler i dette forløb særligt om, at eleverne aktivt får brugt og derigennem konsolideret både ord fra hverdagen og det førfaglige og faglige ordforråd, der knytter sig til de fag og teksttyper, eleverne møder på mellemtrinnet. Dette meget eksplicitte fokus på ordforrådet går igen i den faglige læsning. Man kan fx lade eleverne skrive en instruktion i makkerpar til et andet makkerpar om, hvordan et konkret computerspil virker. Læreren kan stille krav om bestemte fagord, der skal indgå i instruktionen. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive tekster med brug af hverdagsord (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ordforråd i tekster (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skrive tekster med et fagligt ordforråd og førfaglige ord og udtryk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fagord og førfaglige ord i tekster (vejledende mål)

Kommunikation (obligatorisk område)

I dette forløb skal eleven lære at målrette sin skrivning i forhold til mellemtrinnets typiske genrekrav, fx at skrive berettende og instruerende i forhold til en given modtager. Undervisningen tilrettelægges her i et tæt samspil med fagene. I forlængelse af aktiviteten nævnt under tekstproduktion kan man lade makkerparrene udføre instruktionen og efterfølgende give hinanden respons i forhold til, om instruktionen var mulig at udføre – altså om tekstens formål lykkedes.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan målrette sin skrivning efter modtager (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forholdet mellem modtager og tekst (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan skrive berettende og instruerende tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fiktive tekster og faktatekster (vejledende mål)

Fase 3

Færdighedsmål

Eleven kan målrette sin skrivning i forhold til genre (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om genrer (vejledende mål)

Strategier (obligatorisk område)

Elevens viden om genrer og tekster og deres brug af skrivestrategier skal også i dette forløb stilladseres og modelleres af læreren. Først skal eleverne arbejde med førskrivningsaktiviteter, hvor deres viden om genrer og tekster sættes i spil. Siden arbejder de fx ud fra modeltekster, der konkret og tydeligt kan anskueliggøre, hvad der fagligt forventes af elevernes egne tekster fra makro- til mikroniveau. Der arbejdes også med flere faser i skrivearbejdet, fx redigering og respons og med at skrive læselog.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive efter modeltekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om genretræk (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan disponere sin skriveproces (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om faser i skriveprocessen (vejledende mål)

Faget i fokus

lexin

Lexin Billedtema

Flersproglig interaktiv billedordbog med illustrationer, tekst, lyd og animationer.