Fremstilling (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Håndskrift og layout fokuserer på at skrive i hånden og på tastatur.

Forberedelse fokuserer på at få idéer til indhold og form i teksten.

Fremstilling fokuserer på at producere tekster.

Respons fokuserer på at give konstruktiv respons på hinandens produkter.

Korrektur fokuserer på at gøre teksterne klar til modtagerne.

Præsentation og evaluering fokuserer på at fremlægge en tekst for andre og vurdere proces og produkt.

Læs mere om fremstilling i faget dansk

Obligatorisk

Håndskrift og layout (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at skrive ubesværet og letlæseligt såvel i hånden som på tastatur.

Undervisningen i håndskrivning skal fokusere på, at eleverne opøver sikkerhed i udformning af bogstaver og ord, dels for at eleverne ikke trættes under skrivningen, dels for at andre skal kunne læse det skrevne.

Undervisningen i skrivning på tastatur skal fokusere på anvendelse af enkle funktioner i tekstbehandling, således at eleverne kan redigere egne tekster. Herunder også anvende fx billeder eller lyd i teksten.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan bruge enkle funktioner i tekstbehandling (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om formateringsfunktioner (vejledende mål)

Forberedelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bruge enkle skabeloner som fx mindmap til at få struktur på tanker og idéer. Eleverne skal kunne gøre sig forestillinger om både indhold og form i den tekst, de skal til at gå i gang med. De skal tage hensyn til modtageren under arbejdet, så tekstens budskab præsenteres bedst muligt.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes undren, nysgerrighed, idéer og tanker enten i relation til deres egne og fælles oplevelser eller i relation til nyt fagligt indhold. Eleverne skal forberede sig på fremstillingen ved at samtale om både indhold og form i produktet. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan formulere undrespørgsmål (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkel disposition (vejledende mål)

Fremstilling (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at udarbejde både fortællende tekster og fagtekster. De skal kunne udtrykke sig via skreven tekst, billeder og/eller lyd.

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne i starten skal kunne udforme mindre tekster, men efterhånden skal de kunne udtrykke sig i længere og mere sammenhængende tekster. Teksterne kan både tage udgangspunkt i elevernes fantasi, oplevelser og erfaringer og i nyt fagligt indhold.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan formulere sammenhængende sætninger.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster (vejledende mål)

Respons (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at såvel form som indhold i alle tekster kan gøres bedre. De skal lære hensigtsmæssige former at give respons til andre på, og de skal lære at handle i forhold til denne.

Undervisningen skal fokusere på at udvikle hensigtsmæssig sprogbrug og bruge skabeloner, som fx en berettermodel, som grundlag for at kunne give og modtage konstruktiv respons på de producerede tekster. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om budskabet i en produktion (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om produkters budskab (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan bruge skabeloner i respons (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om tekststruktur (vejledende mål)

Korrektur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at korrigere egen tekst, inden andre skal præsenteres for teksten. De skal lære at læse eller se egne tekster med modtagerens øjne med henblik på at sikre, at indhold og budskab fremstår klart.

Eleverne skal kunne bruge opslagsværker som fx ordbank, vægordbøger og skrivestøtteværktøjer.

Undervisningen skal have fokus på identifikation af hyppigt forekommende fejltyper. Det kan fx være ofte forekommende stavefejl eller uhensigtsmæssige formuleringer. Det kan også være ulogisk klipning af film eller uhensigtsmæssig lydkulisse til præsentation. I undervisningen inddrages opslagsværker med henblik på, at eleverne bliver stadigt mere selvhjulpne.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan stave til lydrette og almindelige ikke-lydrette ord.

 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan stave lette ord (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan stave til almindelige ord (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder (vejledende mål)

Præsentation og evaluering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at præsentere deres produkter på forskellige måder – alene eller sammen med andre. De skal kunne samtale om hinandens præsentationer og gennemgå og forholde sig til den proces, de har været igennem for at fremstille et produkt.

Undervisningen skal fokusere på og tage udgangspunkt i forskellige præsentationsformer som fx oplæsning af egen tekst, mundtlig fortælling, fremvisning af plancher og digitale præsentationer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle præsentationsformer (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle vurderingskriterier (vejledende mål)

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Diktatord
© Signe Bøtter-Jensen

Stavning og bevægelse

Arbejd med diktatord eller svære ord fra en læsetekst i en øvelse, der har fokus på bevægelse og samarbejde eleverne imellem.

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.