Fremstilling

1. - 2. klasse

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Håndskrift og layout fokuserer på at skrive i hånden og på tastatur.

Forberedelse fokuserer på at få idéer til indhold og form i teksten.

Fremstilling fokuserer på at producere tekster.

Respons fokuserer på at give konstruktiv respons på hinandens produkter.

Korrektur fokuserer på at gøre teksterne klar til modtagerne.

Præsentation og evaluering fokuserer på at fremlægge en tekst for andre og vurdere proces og produkt.

Læs mere om fremstilling i faget dansk

Obligatorisk

Håndskrift og layout

Eleverne skal lære at skrive ubesværet og letlæseligt såvel i hånden som på tastatur.

Undervisningen i håndskrivning skal fokusere på, at eleverne opøver sikkerhed i udformning af bogstaver og ord, dels for at eleverne ikke trættes under skrivningen, dels for at andre skal kunne læse det skrevne.

Undervisningen i skrivning på tastatur skal fokusere på anvendelse af enkle funktioner i tekstbehandling, således at eleverne kan redigere egne tekster. Herunder også anvende fx billeder eller lyd i teksten.

Færdighedsmål

Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur

Vidensmål

Eleven har viden om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning

Færdighedsmål

Eleven kan bruge enkle funktioner i tekstbehandling

Vidensmål

Eleven har viden om formateringsfunktioner

Forberedelse

Eleverne skal lære at bruge enkle skabeloner som fx mindmap til at få struktur på tanker og idéer. Eleverne skal kunne gøre sig forestillinger om både indhold og form i den tekst, de skal til at gå i gang med. De skal tage hensyn til modtageren under arbejdet, så tekstens budskab præsenteres bedst muligt.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes undren, nysgerrighed, idéer og tanker enten i relation til deres egne og fælles oplevelser eller i relation til nyt fagligt indhold. Eleverne skal forberede sig på fremstillingen ved at samtale om både indhold og form i produktet. 

Færdighedsmål

Eleven kan formulere undrespørgsmål

Vidensmål

Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder

Færdighedsmål

Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof

Vidensmål

Eleven har viden om enkel disposition

Fremstilling

Eleverne skal lære at udarbejde både fortællende tekster og fagtekster. De skal kunne udtrykke sig via skreven tekst, billeder og/eller lyd.

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne i starten skal kunne udforme mindre tekster, men efterhånden skal de kunne udtrykke sig i længere og mere sammenhængende tekster. Teksterne kan både tage udgangspunkt i elevernes fantasi, oplevelser og erfaringer og i nyt fagligt indhold.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan formulere sammenhængende sætninger.

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede

Færdighedsmål

Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning

Vidensmål

Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster

Respons

Eleverne skal lære, at såvel form som indhold i alle tekster kan gøres bedre. De skal lære hensigtsmæssige former at give respons til andre på, og de skal lære at handle i forhold til denne.

Undervisningen skal fokusere på at udvikle hensigtsmæssig sprogbrug og bruge skabeloner, som fx en berettermodel, som grundlag for at kunne give og modtage konstruktiv respons på de producerede tekster. 

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om budskabet i en produktion

Vidensmål

Eleven har viden om produkters budskab

Færdighedsmål

Eleven kan bruge skabeloner i respons

Vidensmål

Eleven har viden om tekststruktur

Korrektur

Eleverne skal lære at korrigere egen tekst, inden andre skal præsenteres for teksten. De skal lære at læse eller se egne tekster med modtagerens øjne med henblik på at sikre, at indhold og budskab fremstår klart.

Eleverne skal kunne bruge opslagsværker som fx ordbank, vægordbøger og skrivestøtteværktøjer.

Undervisningen skal have fokus på identifikation af hyppigt forekommende fejltyper. Det kan fx være ofte forekommende stavefejl eller uhensigtsmæssige formuleringer. Det kan også være ulogisk klipning af film eller uhensigtsmæssig lydkulisse til præsentation. I undervisningen inddrages opslagsværker med henblik på, at eleverne bliver stadigt mere selvhjulpne.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan stave til lydrette og almindelige ikke-lydrette ord.

 

Færdighedsmål

Eleven kan stave lette ord

Vidensmål

Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser

Færdighedsmål

Eleven kan stave til almindelige ord

Vidensmål

Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder

Præsentation og evaluering

Eleverne skal lære at præsentere deres produkter på forskellige måder – alene eller sammen med andre. De skal kunne samtale om hinandens præsentationer og gennemgå og forholde sig til den proces, de har været igennem for at fremstille et produkt.

Undervisningen skal fokusere på og tage udgangspunkt i forskellige præsentationsformer som fx oplæsning af egen tekst, mundtlig fortælling, fremvisning af plancher og digitale præsentationer.

Færdighedsmål

Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge

Vidensmål

Eleven har viden om enkle præsentationsformer

Færdighedsmål

Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser

Vidensmål

Eleven har viden om enkle vurderingskriterier

Faglig inspiration/Læringsaktiviteter

Diktatord
© Signe Bøtter-Jensen

Stavning og bevægelse

Arbejd med diktatord eller svære ord fra en læsetekst i en øvelse, der har fokus på bevægelse og samarbejde eleverne imellem.

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.