Kommunikation

1. - 2. klasse

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på turtagning og enkle samtaleformer.

Krop og drama fokuserer på, hvordan man bruger kropssprog.

It og kommunikation fokuserer på, hvordan man kommunikerer digitalt.

Sprog og kultur fokuserer på dansk sprog, norsk og svensk.

Sproglig bevidsthed fokuserer på brug af sproget.

 

Læs mere om kommunikation i faget dansk

Obligatorisk

Dialog

Eleverne skal lære at tage ordet og give plads til andre.

Undervisningen skal fokusere på udvikling af samtaleformer, der passer til situationen. 

Færdighedsmål

Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig

Vidensmål

Eleven har viden om turtagning

Færdighedsmål

Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde

Vidensmål

Eleven har viden om enkle samtaleformer

Krop og drama

Eleverne skal lære, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.

Undervisningen skal styrke elevernes bevidsthed om eget og andres kropssprog, fx ved at eksperimentere med enkle dramatiske udtryk; at hæve og sænke stemmen, at se glad og vred ud og ved at deltage i rollelege og rollespil.

Færdighedsmål

Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme

Vidensmål

Eleven har viden om enkelt kropssprog

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i rollelege og rollespil

Vidensmål

Eleven har viden om dramatiske roller

It og kommunikation

Eleverne skal lære at kommunikere digitalt og være bevidste om både afsender- og modtagersituationen.

Undervisningen skal give eleverne erfaringer med at bruge forskellige digitale kommunikationsformer – både som afsendere og modtagere. De skal fx vide, at det kan være svært at afgøre, om noget skal opfattes for sjov eller for alvor, når man ikke kan se den andens udtryk. 

Færdighedsmål

Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation

Vidensmål

Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd

Færdighedsmål

Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen

Vidensmål

Eleven har viden om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation

Sprog og kultur

Eleverne skal lære, at dansk kan tales og udtales på forskellige måder. Eleverne skal lære om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk.

Undervisningen skal give eleverne oplevelser med og indsigt i, hvordan dansk kan tales på mange måder, fx at ord siges forskelligt i dialekter. Undervisningen skal endvidere give eleverne mulighed for at sammenligne danske ord og udtryk med norsk og svensk.

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om klassens variationer af dansk sprog

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige måder at tale dansk på

Færdighedsmål

Eleven kan med udgangspunkt i eget sprog forstå lette norske og svenske ord og udtryk

Vidensmål

Eleven har viden om forskelle og ligheder ved enkle danske, norske og svenske ord og udtryk

Sproglig bevidsthed

Eleverne skal lære at undersøge, iagttage og afprøve sprogbrug og blive opmærksomme på, hvordan sprog virker i forskellige situationer.

Undervisningen skal fokusere på at skærpe elevernes opmærksomhed på, at situationen er med til at bestemme valg af ord, tiltaleformer og stil.

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om, hvad vi bruger sproget til

Vidensmål

Eleven har viden om måder vi handler på gennem sprog

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen

Vidensmål

Eleven har viden om træk ved sprog i forskellige sammenhænge

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.