Kommunikation (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på turtagning og enkle samtaleformer.

Krop og drama fokuserer på, hvordan man bruger kropssprog.

It og kommunikation fokuserer på, hvordan man kommunikerer digitalt.

Sprog og kultur fokuserer på dansk sprog, norsk og svensk.

Sproglig bevidsthed fokuserer på brug af sproget.

 

Læs mere om kommunikation i faget dansk

Obligatorisk

Dialog (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at tage ordet og give plads til andre.

Undervisningen skal fokusere på udvikling af samtaleformer, der passer til situationen. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om turtagning (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle samtaleformer (vejledende mål)

Krop og drama (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.

Undervisningen skal styrke elevernes bevidsthed om eget og andres kropssprog, fx ved at eksperimentere med enkle dramatiske udtryk; at hæve og sænke stemmen, at se glad og vred ud og ved at deltage i rollelege og rollespil.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkelt kropssprog (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan deltage i rollelege og rollespil (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om dramatiske roller (vejledende mål)

It og kommunikation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at kommunikere digitalt og være bevidste om både afsender- og modtagersituationen.

Undervisningen skal give eleverne erfaringer med at bruge forskellige digitale kommunikationsformer – både som afsendere og modtagere. De skal fx vide, at det kan være svært at afgøre, om noget skal opfattes for sjov eller for alvor, når man ikke kan se den andens udtryk. 

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende it til hverdagskommunikation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om modtager- og afsenderforhold i digital kommunikation (vejledende mål)

Sprog og kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at dansk kan tales og udtales på forskellige måder. Eleverne skal lære om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk.

Undervisningen skal give eleverne oplevelser med og indsigt i, hvordan dansk kan tales på mange måder, fx at ord siges forskelligt i dialekter. Undervisningen skal endvidere give eleverne mulighed for at sammenligne danske ord og udtryk med norsk og svensk.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om klassens variationer af dansk sprog (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskellige måder at tale dansk på (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan med udgangspunkt i eget sprog forstå lette norske og svenske ord og udtryk (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskelle og ligheder ved enkle danske, norske og svenske ord og udtryk (vejledende mål)

Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at undersøge, iagttage og afprøve sprogbrug og blive opmærksomme på, hvordan sprog virker i forskellige situationer.

Undervisningen skal fokusere på at skærpe elevernes opmærksomhed på, at situationen er med til at bestemme valg af ord, tiltaleformer og stil.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan samtale om, hvad vi bruger sproget til (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder vi handler på gennem sprog (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan iagttage, at sprog bruges forskelligt afhængigt af situationen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om træk ved sprog i forskellige sammenhænge (vejledende mål)

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.