Læsning (obligatorisk)

1. - 2. klasse

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Finde tekst fokuserer på valg af tekster til elevernes læsning og på enkel søgning på nettet.

Forberedelse fokuserer på, hvordan eleverne kan forberedes på afkodningen af tekstens ord og på tekstens emne.

Afkodning fokuserer på elevernes sikkerhed i at genkende og afkode ord.

Sprogforståelse fokuserer på elevernes forståelse af ord og udtryk i både tekst og tale.

Tekstforståelse fokuserer på elevernes forståelse af tekster til klassetrinnet.

Sammenhæng fokuserer på elevernes bevidsthed om forholdet mellem egne erfaringer og tekstens indhold.

 

Læs mere om læsning i faget dansk

Obligatorisk

Finde tekst (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at finde passende tekster på baggrund af undervisningens indhold, elevernes læsefærdigheder og læseinteresser. Eleverne skal også lære at navigere hensigtsmæssigt på alderstilpassede hjemmesider, så de bliver i stand til målrettet at søge relevante informationer, fortællinger o.a.

Undervisningen skal tilrettelægges, så det i starten ofte er læreren, der vælger passende tekster til elevernes læsning.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om teksters sværhedsgrad (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sideopbygning på hjemmesider (vejledende mål)

Forberedelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at spore sig ind på et emne og gøre sig forestillinger om, hvad en tekst handler om ud fra samtaler om billeder, overskrifter, forside, elevernes egen viden og erfaringer med emnet. Eleverne skal lære at forberede læsningen ved at bruge enkle førlæsestrategier og udtrykke sig om deres forventninger til teksten.

Undervisningen skal fokusere på forståelse af indholdet og forberedelse af afkodningen og forståelsen af ordene. Undervisningen skal fokusere på enkle førlæsestrategier, som fx at se på forsiden og bogens billeder og opstille spørgsmål til, hvad teksten skal bidrage med i relation til elevens formål med at skulle læse teksten. Afkodningen kan bl.a. forberedes ved fremhævelse af nye bogstav-lyde i en række ord, som følger samme mønster som ord i teksten. Tilsvarende kan ord, som eleverne vanskeligt kan læse på egen hånd, fremhæves og gennemgås.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om måder til at skabe forforståelse (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan anvende enkle førlæsestrategier (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle førlæsestrategier (vejledende mål)

Afkodning (obligatorisk område)

Eleverne skal både lære bogstavernes standardudtaler med henblik på at kunne tilegne sig ord som helheder og undtagelserne fra bogstavernes standardudtaler uden at blive ortografisk helt usikre. Efterhånden skal eleverne derfor også lære bogstavernes mest almindelige kontekstbetingede udtaler.

Undervisningen skal derfor have direkte fokus på at lære eleverne sammenhænge mellem bogstav og lyd i ordlæsningen.

Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan højtlæse lette tekster med over 90 %’s rigtighed. Ved slutningen af forløbet skal de kunne stillelæse lette tekster med 100 ord pr. minut og tekster med nyt fagligt indhold med over 60 ord pr. minut.

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan læse lydrette (fx tobus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på én og to stavelser (fx pige og komme).

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet (vejledende mål)

Sprogforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at indgå i aktiviteter, hvor de helt specifikt undersøger ords betydning i den måde, teksten beskriver personer, steder eller fænomener på. Eleverne skal derfor arbejde med begreber som synonymer, antonymer, positiv og negativ ladning af ord og associationer til ord (medbetydning).

Undervisningen skal have fokus på elevernes forståelse af ord og udtryk. Det gælder både de ord og udtryk, de møder i teksterne og de ord og udtryk, som indgår i opgaveformuleringer og instruktioner, som fx øverst på siden, på linjen, en sætning, menuen. Det vil ofte være læreren, der opfordrer eleverne til at overveje, om de forstår de ord, de hører eller læser, men efterhånden skal eleverne selv kunne stoppe op og tænke over ords betydning eller spørge til dem.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan identificere ukendte ord i tekst og tale (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om ord og udtryk i instruktioner og opgaver (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forstå betydningen af indholdsord i konteksten (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om forskelle og ligheder i ords betydning (vejledende mål)

Tekstforståelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bruge deres baggrundsviden for at supplere eller udbygge tekstens informationer til at skabe sammenhængende forståelse. Eleverne skal lære både fortællende og informerende teksters struktur. Eleverne skal lære at navigere i multimodale tekster.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i et alsidigt udvalg af tekster, som passer til undervisningens indhold, elevernes baggrundsviden og deres afkodningsfærdigheder. Tekstforståelsen kan støttes af enkle skabeloner og grafiske modeller af teksters opbygning. Elevernes baggrundsviden aktiveres fx ved, at tekstens ordlyd sammenlignes med elevernes forståelse.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan kombinere tekst og baggrundsviden til at skabe sammenhængende forståelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspillet mellem tekstens informationer og læserens viden (vejledende mål)

Sammenhæng (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at sammenholde teksters emne og udsagn med deres egen viden, holdninger og erfaringer og reflektere over dette.

Undervisningen skal fokusere på elevernes udbytte af teksten, deres oplevelse og opfattelse af teksten.

I undervisningen skal der arbejdes med formulering og mulige besvarelser af refleksionsspørgsmål, således at eleverne kan argumentere for, hvorfor de undrer sig over teksten, eller hvorfor de godt kan lide den.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan forbinde tekstens emne med egen viden, erfaring og ideer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspil mellem tekst og læser (vejledende mål)

Fase 2

Færdighedsmål

Eleven kan forholde sig til tekstens emne (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om enkle refleksionsspørgsmål (vejledende mål)

Undervisningsforløb

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.