Fortolkning (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

Kompetenceområdet fortolkning omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

 

Oplevelse og indlevelse fokuserer på litteratur og andre æstetiske teksters værdi.

Undersøgelse fokuserer på at gå i dybden med en tekst.

Fortolkning fokuserer på at give et samlet bud på en fortolkning på et kvalificeret grundlag.

Vurdering fokuserer på vurdering af tekster ud fra egen og andres virkelighedsopfattelse.

Perspektivering fokuserer på at sætte teksten i relation til dens tid.

Obligatorisk

Oplevelse og indlevelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at anvende litteratur og andre æstetiske tekster til forståelse af eget og andres liv. Undervisningen skal fokusere på en vekselvirkning mellem at opleve teksters umiddelbare værdi og den værdi, der opstår, når man går i dybden med en tekst.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan opleve tekster som meningsfulde for eget liv og en øget omverdensforståelse (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om temaers universelle gyldighed (vejledende mål)

Undersøgelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at arbejde med dybtgående analyse ud fra fastsatte fortolkningskriterier.

Undervisningen skal fokusere på vedvarende at gå ned i teksten og tolke dens enkelte elementer ved at gøre rede for og anvende viden om forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre en indsigtsfuld analyse af en tekst (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om dybtgående undersøgelsesformer (vejledende mål)

Fortolkning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at bruge deres litterære indsigt og omverdensforståelse til at fortolke en tekst.

Undervisningen skal fokusere på at koble elevernes fortolkning med deres omverdensforståelse og begyndende forståelse af samfundets strukturer.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan på baggrund af litterær indsigt og omverdensforståelse konkludere sig frem til en teksts mulige fortolkninger (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til at opstille belæg for sin fortolkning (vejledende mål)

Vurdering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at en tekst kan vurderes forskelligt, fordi alle har forskellige baggrunde at vurdere ud fra.

Undervisningen skal fokusere på, at forskellige vurderinger kan berige hinanden, idet de kan åbne for forskellige tilgange til en tekst og forskellige handlemuligheder på baggrund af disse tilgange.

Fase 1

Færdighedsmål

eleven kan selvstændigt og reflekteret vurdere en tekst ud fra egne og andres fortolkninger og blive bevidst om handlemuligheder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om vurderingsmetoder vedrørende teksters anvendelighed (vejledende mål)

Perspektivering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, at en tekst er et produkt af sin tid, men at den samtidig kan få ny værdi i form af at pege på handlemuligheder i en samtidssammenhæng.

Undervisningen skal fokusere på, at tekster kan læses litteraturhistorisk eller ud fra deres helt egne præmisser i den tid, hvor de bliver læst.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan selvstændigt og reflekteret sætte tekster i relation til eget voksen- og samfundsliv og se handlemuligheder (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om samspillet mellem en tids litteratur og samfundets struktur (vejledende mål)

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.