Fremstilling (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation

Kompetenceområdet fremstilling omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

Planlægning fokuserer på at tilrettelægge proces fra idé til færdigt produkt, selvstændigt eller sammen med andre.

Forberedelse fokuserer på at indsamle information og disponere indholdet, så det forbereder uddannelses- og erhvervsafklaring.

Fremstilling fokuserer på fremstilling af sammenhængende tekster, der har relevans for uddannelses- og erhvervsafklaring og/eller er rettet mod en bestemt modtager.

Respons fokuserer på at give skriver- og læserorienteret respons.

Korrektur fokuserer på at kunne foretage korrektur på formelle fejl og layout.

Præsentation og evaluering fokuserer på præsentations- og evalueringsformer.

Obligatorisk

Planlægning (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at tilrettelægge fremstillingsprocesser fra idé til færdigt produkt. Herunder også fremstillingsprocesser, der har et uddannelses- og erhvervsafklarende sigte.

Undervisningen skal, på baggrund af elevernes ønsker og forudsætninger, fokusere på at udvikle uddannelses- og erhvervsrettede problemformuleringer og på den baggrund skabe overblik over den samlede fremstillingsproces fra idé til færdigt produkt.

Der er fokus på fremstillingsformer, der er brugbare i forbindelse med uddannelses- og erhvervsafklaring, og på modtagerrettet kommunikation, fx ansøgning/samtale, blogindlæg, formelt brev, kampagnetekst, læserbrev og OSO-opgaven.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om komplekse fremstillingsprocesser (vejledende mål)

Forberedelse (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at konkretisere uddannelses- og erhvervsønsker ved at bruge relevante undersøgelses- og informationskilder, fx brochurer, hjemmesider, messer, informationsmøder om uddannelse og erhverv, samt undersøgelsesformer som interviews og statistik.

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne i deres forberedelse konkretiserer og afstemmer deres ønsker i forhold til forudsætninger, disponerer stoffet og begynder på udkast til produktet.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan indsamle information og disponere stoffet, så det fremmer uddannelses- og erhvervsafklaring (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om dispositions- og formidlingsmetoder (vejledende mål)

Fremstilling (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at fremstille sammenhængende tekster med fokus på afsender- og modtagerforhold. 

I undervisningen skal eleverne møde en række fremstillingsformer, som fremmer uddannelses- og erhvervsafklaring. Det kan være reflekterende tekster, som essays, argumenterende tekster, som jobansøgning eller kampagnetekst, eller mere beskrivende tekster, som dele af OSO-opgaven. Der skal fokuseres på, hvordan sådanne tekster sprogligt og indholdsmæssigt er bygget op i forhold til at sikre et bestemt budskab.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan fremstille sammenhængende faglige, personlige og modtagerrettede tekster (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper (vejledende mål)

Respons (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at give personlig respons, som er både skriver- og læserorienteret.

Undervisningen skal fokusere på, hvordan eleverne kan give respons, der både styrker skriverens intention med teksten og målretter tekstens virkning på læseren. Det er en respons, som ikke bare kigger på det sproglige og strukturelle, men også på det indholdsmæssige i forhold til en elevs situation, udvikling og mål.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan give og modtage personlig respons (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om personlig respons (vejledende mål)

Korrektur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at læse korrektur på egne og andres tekster. Undervisningen skal fokusere på at registrere, markere og korrigere fejl i tekster, som nu har et varieret og nuanceret ordvalg med flere fremmedord og en kompliceret sætningsopbygning.

Korrekturlæsningen skal rettes mod korrekt sprogbrug, stavning, tegnsætning, typografi og layout.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout (vejledende mål)

Præsentation og evaluering (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at præsentere og lancere større personlige produktioner, såvel skriftlige, mundtlige som multimodale, herunder at opstille mål og perspektiver i forhold til egen situation, udvikling og uddannelses- og erhvervsønsker. 

Undervisningen skal fokusere på, at eleverne kan præsentere noget personligt med personlig autoritet, evaluere processen og sætte nye mål.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan fagligt og personligt præsentere og vurdere større multimodale produktioner (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om præsentations og evalueringsformer (vejledende mål)

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.