Kommunikation (obligatorisk)

10. klasse

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Kompetenceområdet kommunikation omfatter fem færdigheds- og vidensområder:

Dialog fokuserer på at bruge dialog som et redskab til at opnå større viden og til præsentation.

Krop og drama fokuserer på at tilpasse kommunikation og kropssprog bevidst i forhold til situationen.

It og kommunikation fokuserer på at anvende og forholde sig til kommunikationsteknologier både personligt, socialt og samfundsmæssigt.

Sprog og kultur fokuserer på at bruge og tilpasse sit sprog, så man kan indgå som borger i samfundet.

Sproglig bevidsthed fokuserer på at karakterisere de sproglige ressourcer, der bruges i offentlige sammenhænge.

Obligatorisk

Dialog (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at diskutere og spørge ind til et emne for at opnå dybere indsigt fx ved at indgå i en studiegruppe, i samtale med studievejleder eller ved virksomhedsbesøg, samt i en dialogisk form at kunne præsentere sig selv fx ved en jobsamtale. 

Undervisningen skal fokusere på at give eleverne erfaring med at opstille formål med at indgå i forskellige dialogfora.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende dialog som redskab til at få dybere indsigt og til personlig præsentation (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om brug af dialog som redskab i forskellige situationer (vejledende mål)

Krop og drama (obligatorisk område)

Eleverne skal lære, ud fra analyse af eget og andres kropsprog og kommunikation, bevidst at justere og tilpasse egen kommunikation og kropsprog, så formålet med kommunikationen lykkes.

Undervisningen skal fokusere på at give eleverne erfaring med at indgå i formelle og offentlige kommunikationssituationer med et bestemt formål, samt efterfølgende at kunne vurdere, om kommunikationen lykkedes, eller hvordan den fremadrettet kan forbedres.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan bruge eget og andres kropssprog bevidst til løbende at justere kommunikationen (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om signalværdien i kropssprog og tilpasningsstrategier (vejledende mål)

It og kommunikation (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at anvende kommunikationsteknologi i eget liv, i fællesskaber og i samfundslivet. Undervisningen skal fokusere på at udvide elevernes erfaringer med brug af kommunikationsteknologi i hele deres liv, fx som forbruger, borger, bankkunde, studerende, lønmodtager.

På baggrund af elevernes erfaringer diskuteres fordele, ulemper og fremtidige perspektiver af brug af kommunikationsteknologi.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende digitale kommunikationsteknologier personligt, socialt og samfundsmæssigt (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om digitale kommunikationsteknologiers betydning og anvendelighed i samfundet (vejledende mål)

Sprog og kultur (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at udvikle deres kommunikative kompetencer som borger i samfundet.

Undervisningen skal fokusere på at bevidstgøre eleverne om, hvordan sproglige udtryk virker i de forskellige situationer, som de som medborgere i samfundet indgår i. Herunder skal der være fokus på autoritetsrelationer, formelle og offentlige omgangstoner og offentlig, demokratisk kritik.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan kommunikere som borger i samfundet (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om at afpasse son sprog- og kulturforståelse til samfundskontekster (vejledende mål)

Sproglig bevidsthed (obligatorisk område)

Eleverne skal lære at karakterisere de sproglige ressourcer, som sproglige udtryk i forskellige offentlige sammenhænge består af.

Undervisningen skal fokusere på de sproglige ressourcer, der bruges til fx at udtrykke relationelle sammenhænge, fx positioner, høflighed og holdninger i offentlige sammenhænge.

Fase 1

Færdighedsmål

Eleven kan anvende sprogets variation og dynamik i forskellige situationer (vejledende mål)

Vidensmål

Eleven har viden om sprogets forskellige funktioner i personlige og samfundsmæssige sammenhænge (vejledende mål)

Faget i fokus

Elever
© Nationalt Videncenter for Læsning

Modellering som skriveværktøj

I videoen viser historielærer Rikke, hvordan hun modellerer en fælles tekst med en 6.-klasse. Denne modelleringmetode kan hjælpe eleverne til benytte nye fagord og skrive bedre tekster.
Teksttyper

Tjek på teksttyper

Fælles Mål lægger op til, at elevernes skriftlige udvikling følger en tydelig progression gennem skoleforløbet. Se oversigt over progressionen og få tjek på teksttypernes kendetegn.
tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
Booktasting

Book tasting

Dæk op til en book tasting! En sjov og anderledes måde at inspirere til læselyst ved at give 'smagsprøver' på forskellige bøger.