Læsning

10. klasse

Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i kontekst

Kompetenceområdet læsning omfatter seks færdigheds- og vidensområder:

 

Finde tekst fokuserer på søgning og udvælgelse af uddannelses- og erhvervsrelevant information.

Forberedelse fokuserer på at afgøre, hvilke informationer der skal undersøges nærmere.

Afkodning fokuserer på læsning af komplekse og lånte ord og regulering af læsehastighed.

Sprogforståelse fokuserer på sproglige virkemidler og ordenes betydning i en given kontekst.

Tekstforståelse fokuserer på elevernes sammenhængende og detaljerede tekstforståelse.

Sammenhæng fokuserer på sammenhængen mellem tekst og kontekst og kritisk vurdering af en udvalgt tekst i forhold til læseformål.

Obligatorisk

Finde tekst

Eleverne skal lære at trække informationer om forskellige uddannelser ud af relevante platforme, herunder også digitale, fx hjemmesider, foldere, vejledningssamtaler, uddannelsesmesser og informationsaftener målrettet og kritisk informationssøgning og at udvælge, hvilken information der skal undersøges nærmere. 

Undervisningen skal fokusere på at anvende hensigtsmæssige søgestrategier, som indeholder: valg af platform, udarbejde søgeord og/eller søgefokus, læse søgeresultatsider, udvælge og fastholde mundtligt og skriftligt informationsmateriale og vurdere deres informationsværdi.

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre informationssøgning af uddannelsesrelevant stof på forskellige platforme

Vidensmål

Eleven har viden om uddannelses- og erhvervsrelevante platforme

Forberedelse

Eleverne skal lære selvstændigt at afgøre, hvilke tekster der vil være relevante at læse for at skaffe nærmere information. Eleverne skal ud fra viden om tekstens struktur, indhold og afsender- og modtagerforhold og eget læseformål kunne udvælge en passende læsestrategi.

Undervisningen skal styrke elevernes kompetencer til at kunne identificere de forskellige grafiske, skriftlige og billedlige elementer, som tekster består af, og sammenhængen imellem dem. Der skal arbejdes med at genkende forskellige teksters struktur og formål og afstemme læsningen af indhold i forhold til eget læseformål.

Især skal der fokuseres på at hjælpe eleverne til at klargøre, hvilke uddannelser der er realistiske at gå efter på baggrund af den enkeltes faglige, personlige og sociale forudsætninger og på den baggrund opstille et læseformål.

Færdighedsmål

Eleven kan afgøre hvilken information, der skal undersøges nærmere

Vidensmål

Eleven har viden om at udvælge tekster, der er relevante for uddannelses- og erhvervsafklaring

Afkodning

Eleverne skal lære at læse komplekse danske ord og lånte ord ved at anvende deres viden om danske og udenlandske aflednings- og bøjningsformer.

Undervisningen skal sætte fokus på, at eleverne afpasser deres læsetempo efter tekstens sproglige og indholdsmæssige sværhedsgrad og bruge forskellige læseteknikker. Især skal der være fokus på det specifikke sprog, der anvendes i forbindelse med uddannelse og erhverv.

Færdighedsmål

Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert

Vidensmål

Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster

Sprogforståelse

Eleverne skal lære at analysere og forstå tekstens ordvalg i sammenhæng med tekstens genre, indhold og situation. 

Undervisningen skal fokusere på forståelse af sproglige virkemidler, generaliserede udtryk og andre sproglige stilistiske træk, der knytter sig til teksters genre og formål.

Undervisningen skal især fokusere på at udvide elevernes ordforråd og skærpe deres forståelse for  det sprog, der knytter sig  til uddannelses- og erhvervsvejledning.

Færdighedsmål

Eleven kan anvende ord og udtryks betydning til at forstå komplekse tekster

Vidensmål

Eleven har viden om ordvalgets betydning for budskabet

Tekstforståelse

Eleverne skal lære at udtrykke en sammenhængende forståelse af en tekst og at uddrage det, som har relevans for den enkelte i valg af uddannelse og erhverv.

Undervisningen skal ved hjælp af grafiske modeller og notatteknikker fokusere på systematisk analyse og fastholdelse af teksters formål, struktur og perspektiv.

Et særligt fokus i undervisningen skal være, at hver enkelt elev ved, hvad de specielt skal anvende fra en uddannelses- eller erhvervstekst, fx: Hvor lang tid tager uddannelsen? Hvad er kravet for at blive optaget på uddannelsen? Hvordan er mulighederne for at få arbejde?

Færdighedsmål

Eleven kan forstå komplekse tekster og uddrage det væsentligste

Vidensmål

Eleven har viden om metoder til vurdering af teksters formål, struktur og perspektiv

Sammenhæng

Eleverne skal lære at analysere og kritisk vurdere og forholde sig til teksters udsagn set i relation til konteksten.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at vurdere, om teksten indeholder relevant, tilstrækkelig og overskuelig information i den givne sammenhæng, fx i forhold til uddannelses- og erhvervsafklaring.

Færdighedsmål

Eleven kan kritisk vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst og eget læseformål

Vidensmål

Eleven har viden om systematisk undersøgelse og vurdering af tekster

Faget i fokus

tekster_bogstaver.jpg
© Colourbox

Strukturerede tekstsamtaler

"Strukturerede tekstsamtaler” er et afsluttet forskningsbaseret projekt, hvor to metoder til styrkelse af tekstforståelsen for 13-16 årige elever med generelle indlæringsvanskeligheder eller med autisme blev afprøvet.
SKAM
© NRK

SKAM

Forelskelse, venskab, religion og sex. Inddrag den norske ungdomsserie SKAM i danskundervisningen.
COLOURBOX1144157.jpg

Øvelser på nettet

Der findes flere steder på nettet, hvor eleverne kan træne forskellige færdigheder.
Talebobler

Norden i skolen

Gratis læringsportal om at arbejde med nordisk sprog og kultur.